جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

روشن است که منظور حافظ از ملت  و افسانه  آن معنایی نبوده که ما امروزه بدان‌ها میدهیم  کشتن دو جوان کرد به دست چاقوکشان و پان ترکیست‌های طرفدران رژیم جمهوری اسلامی این تداعی را موجب می شود که نظام سرمایه‌داری حاکم در ایران در آخرین تلاش‌هایش برای نجات از سقوط  در پی دامن زدن به اختلافات قومی و نفاق افکنی میان کرد و ترک است. هر زمان و هر جا که

"ما کارگران چاره‌ای جز انقلاب نداریم"

 شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی از بنیان گزاران جنبش نوین کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل در شهریور نودوچهار به دست دژخیمان رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران در زندان به قتل رسید. مرتجعان حاکم از همان آغاز سلطه، سیاست حذف فیزیکی مخالفان را پیشه خود کردند و اکنون ابراهیم رئیسی را در وفاداریش به این اصل جنایتکارانه پاداش میدهند و به مقام ریاست جمهوری اسلامی می گمارند.

ساختارهای قدرت در رژیم اسلامی

به نظر می رسد تیتر این مقاله بایستی این چنین باشد نقش رژیم جمهوری اسلامی در برنامه‌های خامنه ای. در واقع رژیم جمهوری اسلامی رژیمی بشدت توتالیتر با ساختار حکومت مطلقه‌ای است که نقش فرد با کل یک رژیم در ساختارهای قدرت برابر و یا حتی بیشتر است. ساختارهای حکومت های مطلقه با محور قدرت مطلقه مذهبی تحت عنوان ولایت فقیه شکل گرفته است. و سه قوه تعریف شده در قانون اساسی تحت قوانین مذهبی و تحت رهبری ولایت فقیه تعریف شده است. بصورت خلاصه 

کرونا و درخواست رسیدگی و تامین واکسیناسیون برای همه

دولت و برخی نهادهای مذهبی که از دولت پول‌های هنگفت دریافت می کنند بدون توجه به درخواست‌های مردم مراسم محرم و عاشورا تاسوعا را با تعداد زیادی مردم در برخی مساجد برگزار کردند. این مراسم در شرایط بسته شدن بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران بخاطر شیوع کرونا و ظاهرا رسیدن به " پیک پنجم "  و همزمان است با تعداد جانباختگان کرونا به مرز ۷۰۰ نفر در روز. دولت روحانی با وعده‌های سر خرمن و سر دواندن مردم

افغانستان و آموزش ما

هر چقدر شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا در ویتنام و فرار از فرودگاه سایگون برای حاکمان کاخ سفید غم انگیز و مایه آبروریزی بود، فرار شتابزده‌اشان از کابل باعث خنده‌ی جهانیان شد. در سایگون با پرچم دروغین دموکراسی بدست یک نیروی انقلابی توده‌ای به رهبری حزب کمونیست شکست خوردند و مجبور به فرار شدند. و در کابل به دست نیروی ارتجاعی طالبان که خود بنا به اعتراف هیلاری کلینتون وزیر اسبق خارجه آمریکا برای مبارزه با اتحاد شوروی ساخته بودند، تا این حد سقوط کردند. چگونه می شود

مصاحبه رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
با نشریه دانشجویی(2)“ حیات نو“ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
July 16, 2021
با سلام و عرض تحیت خدمت شما جناب شهابی

بله از آنجا که بخش بسیار بزرگی از دانشجویان امروز، کارگران ماهر فردا خواهند بود، همچنین در شرایط حاکم در کشور قطعا به غیر از تعدادی ناچیز در بین

پیروزی آلترناتیو کارگری ایران در گرو چه عواملی است؟
با گسترش بازهم بیشتر جنبش کارگری بویژه پیوستن کارگران پروژه ای شرکت نفت

و پتروشیمی در وسعتی نسبتا سراسری به اعتصابات، موضوع آلترناتیو کارگری را در فضای سیاسی ایران به گفتمان روز تبدیل کرده است. برای اولین بار صف آرائی طبقاتی روشنی میان دو طبقه اصلی جامعه صرفنظر از ظاهر حجاب و بی حجاب، عمامه و تاج، غربی یا شرقی به چشم می خورد. با اینکه آلترناتیو کارگری بعنوان یک 

مروری بر یک قرن سکوت

پس از پیروزی قیام خونین سی تیر و سر کار آمدن مجدد دکتر مصدق، امپریالیست‌های انگلیسی و آمریکائی و نوکران بومی آنها که در حادثه آفرینی سی تیر تیرشان به سنگ  خورده بود، دست از توطئه‌گری بر نداشته و به دست عوامل جیره خوار خود، در جهت بر انداختن دولت دکتر مصدق، نقشه دیگری کشیدند. این بار به دستور شاه، ایادی استعمار و چاقوکشان و مزدوران درباری در صدد کشتن دکتر مصدق برآمدند. مطابق طرح جنایتکارانه‌ای که چیده شده بود، شاه ناگهان تصمیم به 

برای تغییرات انقلابی در افغانستان به سود اکثریت

نیروهـای مسـلح ناتـو بـه سرکردگـی امپریالیسـم آمریــکا همچــون لشــکر مغــول آمدنــد، کشــتند، سـوزاندند و رفتنـد. آنهـا بـا پرچـم ژنـده حقـوق بــری و دموکراســی، بــا نقــض کلیــه قوانیــن بیــن المللــی خــود سر و سرکــرده گــرا بزرگتریــن خســارت را بــه کارگــران و تــوده هــای وســیع مـردم افغانسـتان وارد کردنـد. طالبـان و القاعـده را دسـتگاه هـای امنیتـی شـان پایـه ریختنـد و ایـن روزهـا بـا فـرار شـبانه زمینـه را بـرای پیـروی آنهـا

هویت تاریخی آلترناتیو کارگری ایران

گفتیم آلترناتیو کارگری ایران، دارای هویت تاریخی، ملی، سراسری و انقلابی است و بر طبقه ای ستیز جو و روشنگر تکیه دارد. طبقه ای با افتخار و با درایت که در صد سال گذشته، نقش بنیادی در تحولات و ترقی جامعه ایران در کلیه زمینه ها بعهده داشته است. تاکید کردیم در بحران ساختاری کنونی ایران که نظام سرمایه داری حاکمش درمانده و فرومانده است، توانایی دارد به خواست اکثریت عظیم مردم ایران پاسخی عملی، قابل تحقق دهد. 

افغانستان بعد از اشغال ؟

آمریکا پایگاه بگرام را تخلیه کرد. این تخلیه ظاهرا در ادامه قرارداد دوحه با طالبان افغانستان در جهت تخلیه قوای خارجی از افغانستان در جهت ایجاد پایان دادن به جنگ بیش از دو دهه در افغانستان و شروع مذاکرات صلح بین افغانی انجام گرفت. ولی این تخلیه تنها واقعیتی است که اتفاق افتاده و حقایق پشت پرده آن که بازی بسیار کثیف سیاسی از جانب امپریالیسم آمریکا در جهت به آشوب کشاندن منطقه غرب آسیا و ادامه جنگ داخلی افغانستان هنوز بطور کامل روشن نشده است. آنچه که تا

تنها سوسیالیسم است که ایران را نجات خواهد داد

خیزش اعتصابات سراسری کارگری و پشتیبانی نیروهای کارگری و مترقی در سراسر ایران و جهان از آن، بار دیگر پس از چهل و دو سال مبارزه پراکنده ی نمایندگان سیاسی طبقات و اقشار دیگر بورژوازی، با پشتیبانی کشور های خارجی برای تغییر نظام جمهوری اسلامی به نظامی بازهم سرمایه داری، در عمل ثابت می کند که دوران دست بدست شدن قدرت سیاسی، میان جناح ها و اقشار سرمایه داری به پا یان رسیده است. توده های 

همراه توده ها برای تحقق خواست هایشان مبارزه کنیم

امــروز اکثریــت عظیــم مــردم ایــران بــا ایــن نظـام سرمایــه داری جمهــوری اســلامی مخالفنــد، مبارزاتشــان بــر حــق اســت و مــورد پشــتیبانی کلیــه نیروهــای کمونیســتی اســت.

سـی روز از اعتصابـات سراسری بیـش از صـد واحـد صنعتـی نفـت و پتروشـیمی مـی گـذرد ولـی هنـوز رژیـم جمهـوری اسـلامی نـه تنهـا پاسـخی بـه آنهـا نـداده اسـت بلکـه عمـلا بـه مخالفـت بـا جنبـش اعتصابـی برخاسـته

مصاحبه رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
با نشریه دانشجویی” حیات نو” دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(1)
July 16, 2021
با سلام و عرض تحیت خدمت شما جناب شهابی
ابتدا خودتان را به صورت مختصر معرفی نمایید.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دولت بورژوازی و انتخابات

انتخابات ایران و “یک دست شدن جناحی” رژیم توسط اصولگرایان باعث شده است که اصلاح طلبان حکومتی بار دیگر مسئله دموکراسی و تعامل و منافع ملی و..... را به میان بکشند و به نوع دیگری در توجیه شکست و به کجراه بردن افکار طبقات فرودست اجتماعی خود، منافع کل بورژوازی ایران را جلو ببرند. آنها بیشرمانه تزهایی از قبیل” قبول رئیسی یعنی قبول نتایج دموکراسی "،
 وجود “انتخابات” یعنی حضور یک سیستم دموکراتیک " و..... بخاطر متحد ماندن با رژیم در خدمت، سیستم 

پروژه آمریکا در خاورمیانه و نقش و آینده اروپا !

پروژه هیئت حاکمه آمریکا در پیشبرد عملیات پیشگیرانه نه تنها یک جانبه، بلکه به خاطر اعمال " زور وقیحانه " توسط ژنرالهای راست افراطی ارتش آمریکا در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه (فلسطین، عراق، افغانستان و...) نمودها و عواقب جنایت کارانه تر و فلاکت بارتری را به وجود آورده است.

این پروژه از تراوشات مغزی جورج دبلیو بوش نیست که در حال حاضر قرار است توسط گروهی تحت نام نئوکانها

مروری بر یک قرن مبارزه و سرکوب (2)

در اواخر جنبش جنگل بود که  حزب کمونیست ایران که در سال 1920 در نخستین کنگره حزب عدالت ایجاد شده بود، به کار پیگیر و موثری در بین کارگران ایران، همت گماشت. حزب عدالت را کارگران کمونیست ایرانی که در شهر های مختلف روسیه کار میکردند، در فردای انقلاب فوریه سال 1917 روس، تشکیل داده بودند. جعفر پیشه وری از رهبران برجسته حزب کمونیست ایران که بیشتر سرمقاله های نشریه حزبی " حقیقت" اثر قلم او بود، در 

نه به انتصابات ریاست جمهوری اسلامی

28 خرداد امسال جمهوری اسلامی نمایشی از دروغ و فریب را در ادامه انتصابات گذشته تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری براه انداخته است. این بار بعلت نفرت عمومی جامعه از کل سیستم اجتماعی و ساختارها، سیاست ها، عناصر و نهادها، عملکردها و برنامه ریزی های رژیم، فضای بشدت اعتراضی به این نمایش در جامعه شکل گرفته و گسترش یافته. تجربه انتخاباتی تا کنونی نشان داده است که در رژیم های سرمایه داری، 

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ