آخرین نوشته

رنجبر شمارە ١٠٧ منتشر شد

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

ranjbar_107
بقیه در اینجا »

تشدید تضاد بین دو قطب امپریالیستی!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

بحران بزرگ مالی – اقتصادی کشورهای امپریالیستی به ویژه درغر ب بعداز گذشت قریب ۵ سال و نیم ازبروز آن، هم چنان ادامه می یابد. امپریالیستها برای رهائی از این بحران، تجاوزات وحشیانه ای را بر مزدها و حقوقها و اندک رفاه موجود کارگران...
بقیه در اینجا »

پرده های فساد نخ نماشده!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

گندیده گی رژیم اسلامی درشرایط بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درجهان و درایران روزبه روز آشکارتر شده و رژیم را چنان در مخمصه ی بی آبروشدن بیشتر و بیشتر گذاشته که سردمداران رژیم برای حفظ آبرو اجبارا ولی با تعلل زیاد شروع...
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۳٫ رفرمیسم و رویزیونیسم دوشکل اصلی شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی در جنبش طبقه کارگر به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ ایده ئولوژی بورژوائی...
بقیه در اینجا »

اخلال شیوه تفکر خرده بورژوائی درجنبش کارگری!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

اولین مسئله ای که دربرابر هرطبقه ای برای دفاع یا کسب حقوق خویش درمقابله با طبقات اجتماعی متضادش قرارمی گیرد، “چه بایدکرد؟” است. این معضل در بیش از ۱۶۰ سال اخیر دررابطه با طبقه کارگر جواب دقیق دیالکتیکی اش را درعمل یافته که به...
بقیه در اینجا »

ناکامی راس نظام در حل مسئله فلسطین به نفع صهیونیسم

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

- پروژه جهانی آمریکا ( ایجاد و تامین ” نظم نوین ” در سطح جهان از طریق سلطه نظامی بر سراسر کره خاکی ) که به درجات متغیر  و گوناگون از طرف ” شرکاء ” و متحدین راس نظام حمایت می شود ، توسط...
بقیه در اینجا »

به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

اگر درصد واندی سال پیش زنان پیشرو سوسیالیست جهان متحدا با الهام ازمبارزات زنان کارگر نیویورک درآمریکا تیزبینانه برای متحدکردن صف پراکنده مبارزاتی زنان جهان درصفی واحد و پیشرو، ۸ مارس را روز هم بسته گی بین المللی مبارزاتی زنان نامیدند تا زنان جهان...
بقیه در اینجا »

ازنامه های رسیده

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

با سلام ، در طی چند روز اخیر تظاهراتی تحت عنوان اعتراض به توهین به بختیاری ها در یک سریال تلویزیونی به نام ” سرزمین کهن ” برپا شده است . رشد سریع این تظاهرات در عرض یکی دو روز و عقب نشینی سریع...
بقیه در اینجا »

ازهردری، سخنی!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در ranjbar

۷۰۰ هزارکشته درراننده گی در۳۰ سال!
بقیه در اینجا »

بــهــاران خـجـسـتـه بـاد!

۲۸٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar
بــهــاران خـجـسـتـه بـاد!

کارگران و زحمت کشان اسیرنظام سرمایه داری درایران زنان و جوانان به بندکشیده شده توسط رژیم خون آشام ایران ملیتها و اقلیتهای ملی ـ مذهبی پیوسته مورد تحقیروستم درایران بهارسال نو در راه است: با حرکت مشترک تمام گیاهان و درختان و گلها درایران...
بقیه در اینجا »

بی اعتنائی رژیم به خواست به حق کارگران!

۲۸٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

درآستانه ی سال نو، نوکران حلقه به گوش نظام سرمایه داری درقالب جمهوری اسلامی ایران درکمال بی شرمی و بدون داشتن کوچک ترین احساسی نسبت به خانواده های کارگری رنجور و درعسرت بعداز سر و صداها درمورد تعدیین حداقل مزد کارگران، با افزایش ۲۵%...
بقیه در اینجا »

مصاحبە با رفیق یونس پارسابناب

۲۰٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar


بقیه در اینجا »

به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

اگر درصد واندی سال پیش زنان پیشرو سوسیالیست جهان متحدا با الهام ازمبارزات زنان کارگر نیویورک درآمریکا تیزبینانه برای متحدکردن صف پراکنده مبارزاتی زنان جهان درصفی واحد و پیشرو، ۸ مارس را روز هم بسته گی بین المللی مبارزاتی زنان نامیدند تا زنان جهان...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٠۶ منتشر شد

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

ranjbar_106
بقیه در اینجا »

درجنبش جهانی کمونیستی

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۲٫ قوانین حاکم برمبارزه بین شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی و پرولتاریائی به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ مبارزه بین ایده ئولوژی پرولتاریائی و...
بقیه در اینجا »

حکمی که منافع طبقاتی پیش می نهند!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

به زودی غاصبان و دزدان انقلاب دموکراتیک و ضدامپریالیستی مردم شورشگر ایران، شروع ۳۶ مین سال گرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را درشرایطی جشن می گیرند که درآستانه ی لبه سقوط ناشی از رشد تضادهای طبقاتی داخلی و مداخلات امپریالیستی به این درک قرارگرفته اند....
بقیه در اینجا »

مزد حداقل، حیله ای سرمایه دارانه!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

هرسال در زمستان تعیین حداقل مزد براساس میزان تورم، به مشغولیتی روزمره برای کشاندن کارگران به بی راهه ی پوشالی ازطرف دستگاههای تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل می شود. نهایتا هیئت ۹ نفره ی “سه جانبه” که شامل “شورای عالی کار”، نماینده گان کارفرمایان...
بقیه در اینجا »

موضع کمونیستها درموردسالگردها!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

هرسال تشکلهای مختلف سیاسی چپ به دلایل مختلف خویش در روند تشکیل، فعالیت، پیروزیها و یا شکستهای شان روزهائی را گرامی می دارند. به این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای مبارزان چپ درگذشته، تازمانی که جنبه ی خصوصی داشته باشند، نمی توان ایرادی گرفت....
بقیه در اینجا »

دومقاله درمورد اهداف جدید شرارت امپریالیستی!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

اوکراین و روشنفکران طرفدار امپریالیسم توسط الکس لانتییر، پنج فوریه ۲۰۱۴ ـ تلخیص « نامه سرگشاده در مورد آینده اوکراین » که توسط گروهی از دانشگاهیان کشورهای غربی و عاملان سیاست خارجی صادر شده، دفاع شرم گینانه ایست از تظاهرات راست افراطی در حال...
بقیه در اینجا »

۳۵ مین سالگرد انقلاب به خون خفته بهمن!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

تاریخ به کسانی که دچارجمودفکری نشده باشند درعمل نشان داد که هرانقلاب عظیم توده ای درصورت نداشتن رهبری انقلابی به بی راهه ای جهنمی کشیده می شود. خونهای ریخته و لخته شده صدها هزار انسان درکف خیابانها و کف پای آنان با گلوله و...
بقیه در اینجا »

رسوائی ” آژانس امنیت ملی ” آمریکا : عارضه ای دیگر از ناکامی راس نظام جهانی سرمایه

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

افشاگری ها و برملا ساختن جاسوسی های فراگیر ” آژانس امنیت ملی ” ( A.S.N ) آمریکا توسط ویسل بلوورها ( جارچی ها = سوت کشان ) نه تنها منجر به اعتراضات و تظاهرات وسیع توده ای در سراسر جهان – از پاکستان ،...
بقیه در اینجا »

از هر دری، سخنی!

۱۱٫ اسفند ۱۳۹۲
در ranjbar

بیدارشو ای دیده که ایمن نتوان بود ــــ زین سیل دمادم که دراین خانه خواب است(حافظ) تهدید زنده گی خانواده های کارگر با تخریب محیط زیست جرس: مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: براساس گزارش وزارت بهداشت سالانه ۲۷۰۰ نفر در تهران بر اثر...
بقیه در اینجا »

رنجبر شمارە ١٠۵ منتشر شد

۵٫ بهمن ۱۳۹۲
در ranjbar

ranjbar_105
بقیه در اینجا »

شعبده بازی جدید!

۵٫ بهمن ۱۳۹۲
در ranjbar

درشرایطی که برملاشدن روزمره دزدیها و فساد درسطح رهبری رژیم جمهوری اسلامی ایران هم راه با تورم و گرانی افسارگسیخته موادمورد نیاز روزانه توده های مردم، بی کار سازی صدها هزارنفری کارگران و زحمت کشان، رشد و گسترش عظیم اعمال خشونت دستگاههای اجرائی نسبت...
بقیه در اینجا »

مصاحبه با رفیق پارسابناب- قسمت اول

مصاحبه با رفیق پارسابناب-قسمت دوم

آثار کلاسیک مارکسیستی

نظرات

  سر فصل ها

  تقویم ماهانه

  آوریل 2014
  د س چ پ ج ش ی
  « Mar    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930