دسته: نقد سياسی

به مناسبت ۹۵ مین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۴: جورج اورول، مبلٌغی ضد کمونیست، قهرمان تروتسکیسم و خبرچین دولتی

جوتی برآر، فوریه ۱۹۹۸ « این که چرا این نویسنده درجه سوم توجه بورژوازی راجلب کرد، نه به خاطر تظاهر او به حمایت از ایده انقلاب اکتبر بلکه به خاطر نفرت بیش از حد او نسبت به آرمان کمونیسم بود.»…

اخلال ایده ئولوژی خرده بورژوائی درصف کارگران

درجمع بندی از علل شکست سوسیالیسم درقرن گذشته، به نقش خرده بورژوازی مدافع نظام سرمایه داری دراین حرکت ضدانقلابی توجه لازم مبذول نشد. هرچند که لنین باتیز بینی دیالکتیکی اش دراوایل دهه ی ۱۹۲۰ خطر این قشروسیع اجتماعی را بازگونمود.…

پیشینه سرمایه داری انحصاری و فراز امواج رهائی و ” گسست ” از محور نظام جهانی ( بخش اول )

عروج امواج تلاطمات در سراسر جهان و اوجگیری جنبش های بیداری و رهائی علیه صاحبان ثروت ( اولیگوپولی های انحصاری – مالی شده جهان ) و دولتهای فرمانبر آن‎ها ( اولیگارشی های چند حزبی ، دوحزبی ، تک حزبی و…

شمه ای در رد نظرات انحرافی درمورد: مبارزه مسلحانه ، وحدت کمونیستها و تاریخ!

اخیرا درمصاحبه حسن رحمان پناه ـ عضو کمیته مرکزی کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ـ با نشریه هفته نامه کارگر، ارگان “حزب کمونیست بریتانیا” (جهان امروز شماره ۲۷۱، نیمه دوم فروردین ۱۳۹۰، ص ۷) و درجواب سوآل مصاحبه…

کوبا : پنجاه سال بعد از انقلاب ۱۹۵۹

بعد از فروپاشی و تجزیه شوروی و ” بلوک شرق ” و پایان ” جنگ سرد ” در آغاز دهه ۱۹۹۰ ، اکثر سرکردگان رسانه های جمعی جاری ، محفل های سیاسی و حتی حلقه هائی از روشنفکران چپ ،…

تشدید مبارزه‌ی ایده‌ئولوژیک درجنبش چپ ایران

تاخت و تاز افسارگسیخته‌ی نئولیبرالیسم امپریالیستی به‌حقوق کارگران و زحمت‌کشان و کلیه‌ی ملل جهان، ازجمله درکشورهای متروپل سرمایه دردودهه‌ی‌اخیروپابه‌پای آن دست درازی گستاخانه‌ی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی حاکم برایران به حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی کارگران و زحمت‌کشان، زنان…

دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل!

 لنین ـ ولادیمیر ایلیچ اولیانف ـ رهبر انقلاب اکتبر و بنیان گذار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی  در ۲۲ آپریل ۱۸۷۰ در شهرک ” سیم بیرسک” در نزدیکی مسکو  چشم به جهان گشود. وی از مادری آلمانی تبار “ماریا الکساندرونا” و…

زایش چپ انقلابی، یا چپ آنارشیست ؟

بینا داراب زند ناراحت از این است که “اتهامات و فحشنامه‌هائی” علیه وی و عده‌ای از دوستانش درچندماه اخیر انتشاریافته و کسانی هم که این گونه مقالات رابه بادانتقادگرفته‌اند “ناصحان خوش نیت بی انصاف”، نامیده و حتا به نتیجه‌ی “نجابت…

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨۶ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرویان و مصاحبه ای با حمید شوکت و مازیار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونیستها و بی هوده بودن این مبارزات و…

نقد کمونیستی بری از تهمت‌زنی‌است

نقد کمونیستی بری از تهمت‌زنی‌است! ک. ابراهیم در شماره ٣٢ “حقیقت” ـ ارگان حزب کمونیست ایران(م ـ ل ـ م.)، بهمن ماه ١٣٨۵ ـ طی مقاله‌ای تحت عنوان ” پیچیدگیهای یک انقلاب ـ بهانه برای حمله به مائوئیستها”، به برخورد…

نظام سرمایه‌داری،عامل اصلی تخریب محیط زیست

نظام سرمایه‌داری،عامل اصلی تخریب محیط زیست! کنفرانس بین المللی حفظ محیط زیست در پاریس به پایان رسید. این گردهم آئی با تصویب یک توافق نامه و انتشار نتایج بحث و گفتگو های خویش با هدف ایجاد شوک در “انسان ها”…

تحریف تاریخ تا به کی؟

تحریف تاریخ تا به کی؟ “حزب کارایران”، لقب حزب طبقه کارگرایران را به‌خود داده‌است. تمام احزاب سوسیال دموکرات هم خود را حزب طبقه کارگر می دانند و حتا در تظاهرات اول ماه مه هم سرود انترناسیونال می‌خوانند ! تمایز گزاری بین…