بر عليه رويزيونيسم

مبارزه قهرمانانه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی علیه آلمان نازی بود که نیروهای متفق را نجات داد

۲٫ شهریور ۱۳۹۴
در

در ۷۰ مین سالگرد پیروزی ارتش سرخ کارگران درجنگ دوم جهانی بر نیروهای فاشیستی مقالاتی را درزیر آورده ایم برای نشان دادن این واقعیت که بدون وجود نظام سوسیالیستی مورد حمایت مردم شوروی انجام چنین جنگ وحشتناکی علیه فاشیسم ناممکن بود و آنانی که درنفی اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی به رهبری حزب کمونیست و در...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم, بين المللی | دیدگاه‌ها برای مبارزه قهرمانانه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی علیه آلمان نازی بود که نیروهای متفق را نجات داد بسته هستند

تنها تحلیل ماتریالیستی ـ دیالکتیکی ازهرپدیده ای قابل اتکاء است!

۶٫ آذر ۱۳۹۲
در

هرسال با فرارسیدن سال روز انقلاب کبیراکتبر۱۹۱۷ روسیه فرصتی برای تجلیل ازاین رخ داد بزرگ قرن بیستم فراهم می شود و صاحب نظران چپ ایران نیز در گرامی داشت آن با زبان و قلم فعالانه شرکت می کنند و ضمن ستایش از آن، زبان نقدشان به مصداق “گاو ۹ من شیر ده” به کارمی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم, ديدگاه | دیدگاه‌ها برای تنها تحلیل ماتریالیستی ـ دیالکتیکی ازهرپدیده ای قابل اتکاء است! بسته هستند

دو مرض عمده ی جنبش چپ ایران: آنارشیسم و سکتاریسم

۳۱٫ تیر ۱۳۹۲
در

اگر به حرکت تاریخی ۷۲ سال اخیر جنبش چپ درایران نظری اجمالی بیاندازیم می بینیم که در۳۰ سال اول آن پس از شهریور ۱۳۲۰، راست روی رهبری حزب توده ایران که هم راه بود باتشکل قوی و گسترده آن حزب که ناشی از شرایط مساعد سرنگونی رژیم استبدادی رضا شاهی و اشغال ایران توسط...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم, نقد سياسی | دیدگاه‌ها برای دو مرض عمده ی جنبش چپ ایران: آنارشیسم و سکتاریسم بسته هستند

نیاز پیشروان طبقه کارگر و ادعاهای موجود!

۷٫ تیر ۱۳۹۲
در

دربهارامسال باتشکیل دوکنگره به فاصله یک ماه ازهم توسط حزب کمونیست ایران(درنیمه اول فروردین) و حزب کمونیسم کارگری ـ حکمتیست( ۱۴و ۱۵ اردیبهشت) و ادعاهائی که در” اعلامیه برگزاری کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران” و ” قطعنامه اوضاع سیاسی ایران (مصوب کنگره ششم حزب حکمتیست)” آمد و اگر ازادعاهای مشابه برخی ازاحزاب و سازمانهای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای نیاز پیشروان طبقه کارگر و ادعاهای موجود! بسته هستند

موضع طبقه کارگر درتغییر جهان

۵٫ خرداد ۱۳۹۲
در

راه پیمائیهای اول ماه مه امسال درکشورهای مختلف جهان هم راه شعارهائی عمل کرد نظام سرمایه داری را اعم از استثمار و ستم و تحمیل بحران اقتصادی و مالی اش بر نیروی کار و زحمت جهان محکوم نموده و شکوفائی خاصی درمقایسه با سالهای قبل نشان دادند، هرچندکه هنوز از وحدت و انسجام درونی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای موضع طبقه کارگر درتغییر جهان بسته هستند

اندیشه ضد دیالکتیکی درعرصه سیاسی!

۷٫ اردیبهشت ۱۳۹۲
در

اخیرا علی جوادی، رهبر حزب اتحاد کمونیسم کارگری سابق که حزبش در حزب کمونیسم کارگری ـ حکمتیست، ادغام شد، طی مقاله ای تحت عنوان “ستم ملی، راه حل های ارتجاعی” (www.hekmatist.org، ۲۲مارس ۲۰۱۳)، به بازگو کردن نظرمنصورحکمت راجع به مسئله ملت پرداخته و یک جانبه گری را درنفی وجود ملت ولی پذیرش ستم ملی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای اندیشه ضد دیالکتیکی درعرصه سیاسی! بسته هستند

تضاد طبقاتی درعرصه ی تشکل یابی (به مناسبت ۱۱۱مین سالگرد”چه بایدکرد” لنین)

۷٫ اردیبهشت ۱۳۹۲
در

اخیرا ، پس از گفت و گوئی که در تلویزیون اتحادچپ ایرانیان حسن حسام و من داشتیم که من روی وحدت اصولی پیشروان طبقه کارگر یعنی کمونیستها طبق آموزش کمونیسم علمی درحزب واحد کمونیست تکیه کردم و حسن حسام روی پلورالیسم تشکیلاتی کمونیستها انگشت گذاشت، سعید صالحی نیا از حزب کمونیست کارگری درسایت “آزادی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای تضاد طبقاتی درعرصه ی تشکل یابی (به مناسبت ۱۱۱مین سالگرد”چه بایدکرد” لنین) بسته هستند

فرقه گرائی ازایده ئولوژی خرده بورژوازی برمی خیزد!

۹٫ اسفند ۱۳۹۱
در

درجنبش کمونیستی و کارگری جهان بعداز تجربه ی شکست دولتهای کارگری درساختمان سوسیالیسم و جُست و جوی علل آن، بررسی خراب کاری شیوه تفکر خرده بورژوائی به مثابه زمینه ی مادی بروز بوروکراتیسم و رویزیونیسم دردهه های اخیرموردتوجه جدی قرارگرفته است. این واقعیت درابتدا به وضوخ توسط هشدار لنین رهبر و آموزگاربزرگ طبقه ی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای فرقه گرائی ازایده ئولوژی خرده بورژوازی برمی خیزد! بسته هستند

ریشه یابی “وحدت طلبی در جنبش چپ”!

۱۱٫ بهمن ۱۳۹۱
در

پس از بیش از۵۰ سال تفرقه و تشتت نظری و سازمانی درمیان نیروهای سیاسی چپ ایران به دنبال بروز رویزیونیسم مدرن درحزب کمونیست شوروی، گرویدن دربست رهبری حزب توده ایران به آن سازمانهای جدیدی که خودرا ضدرویزیونیست و مدافع مارکسیسم ـ لنینیسم قلمداد می کردند، با نامهای مختلف، درتلاش برای پیاده کردن تئوری کمونیسم...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای ریشه یابی “وحدت طلبی در جنبش چپ”! بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۱۱٫ بهمن ۱۳۹۱
در

۷٫ ساختمان مجددحزب انقلابی و مسئله شیوه تفکر از فصل اول: اهمیت شیوه تفکر به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ ویلی دیکهولت پایه گذار حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان بود. او در۸ مه ۱۹۹۲ درگذشت.  درصحبتی که به خاطر گرامی داشت وی در ۳۱ مه ۱۹۹۲...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۳٫ مهر ۱۳۹۱
در

سپیده دم انقلاب جهانی سوسیالیستی استفن انگل ـ مارس ۲۰۱۱ فصل اول ـ استراتژی پرولتاریا و خصوصیت بین المللی انقلاب سوسیالیستی بخش ۸ ـ انقلاب جهانی راه را برای ایجاد کشورهای سوسیالیستی متحد جهان بازمی کند ازابتدا، ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی توجه انقلابی ها را به پایه مادی انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی فارغ از...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

بازهم درمورد ضرورت تشدید مبارزه ایده ئولوژیک

۳٫ مهر ۱۳۹۱
در

اگر تاریخ نیم قرن اخیر جنبش چپ درایران را درخطوط کلی مروری بکنیم می بینیم که دردهه ی ۱۳۴۰ ، همراه با شکست و تضعیف حزب توده ایران و به وجودآمدن بدبینی نسبت به رهبری این حزب درهدایت مبارزات کارگری و توده ای، و در مبارزه علیه خط مشی رویزیونیستی و سازش کارانه ی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای بازهم درمورد ضرورت تشدید مبارزه ایده ئولوژیک بسته هستند

نشریه آلترناتیو به دنبال تحریف تاریخ!

۵٫ بهمن ۱۳۹۰
در

درنشریه “آلترناتیو” شمار ۸، ۱ آذر ۱۳۹۰ مقاله ای از تونی کلیف به نام “مائو، کاسترو، چه گوارا و جنبشهای ملی” درج شده است. دراین مقاله ازجمله می خوانیم : طبقه کارگر صنعتی هیچ نقشی درپیروزی مائو نداشت. حتی ترکیب اجتماعی حزب کمونیست چین کاملا غیرکارگری بود. صعود مائو درحزب با غیرکارگری شدن حزب...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای نشریه آلترناتیو به دنبال تحریف تاریخ! بسته هستند

ستایش گران جنبش ها دریک جانبه نگری!

۴٫ دی ۱۳۹۰
در

درجهان کنونی مان کم نیستند جنبشهای خود به خودی بزرگ توده ای که با به میدان کشاندن میلیونها انسان استثمارشده و ستم دیده، آزادی خواه و عدالت پرور و خلق شعارها و عمل کردها و فنون مبارزاتی زیرکانه و جدید و  درعین حال انجام فدا کاریهای بی نظیر، چه درتربیت سیاسی توده های خفته...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای ستایش گران جنبش ها دریک جانبه نگری! بسته هستند

موضع پرولتری درتحزب کمونیستی چه گونه است؟

۵٫ آبان ۱۳۹۰
در

گویا برای برخی از کمونیستهای ایران آن چه را که تئوری کمونیسم علمی و ‍پراتیک طبقه ی کارگر به مدت۱۶۰ و اندی سال بارها و بارها به اثبات رسانده٬ کافی نبوده تا به این حقیقت ساده ی مبارزه ی طبقاتی عمیقا ‍‌پی ببرند که جنبشهای کارگری و توده ای بدون رهبری حزب واحد کمونیستی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای موضع پرولتری درتحزب کمونیستی چه گونه است؟ بسته هستند

ضرورت مقابله با راست و چپ درجنبش کارگری

۱٫ شهریور ۱۳۹۰
در

جنبش کارگری پیوسته از سه بخش پیشرو، میانه رو و عقب مانده تشکیل می شود. بررسی جنبش کارگری و ا رائه خط مشی مبارزاتی، بدون درنظرگرفتن رابطه ی تنگاتنگ این سه بخش بایک دیگر و بدون درک اهمیت هرکدام ازآنها در هربرهه ای از زمان امکان پذیر نیست. جنبش کارگری صرف در پائین، ضمن...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم, کارگری | دیدگاه‌ها برای ضرورت مقابله با راست و چپ درجنبش کارگری بسته هستند

منشاء طبقاتی پُست مدرنیسم

۱۹٫ شهریور ۱۳۸۷
در

درجامعه طبقاتی هیچ فکر و اندیشه فلسفی، سیاسی، تشکیلاتی، سبک کاری و اجتماعی نیست که مُهرطبقاتی برپیشانی نداشته باشد. بُت پرستی و چندخداگرائی در دوران برده‌داری، یکتاپرستی و به‌وجودآمدن ادیان مختلف در دوران فئودالیسم و حاکمیت بلافصل فئودالها به مثابه خدای روی زمین و زیرعلامت سوآل بردن یکتاپرستی و تبلیغ ماتریالیسم مکانیکی و یا...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای منشاء طبقاتی پُست مدرنیسم بسته هستند

رویزیونیستهای پُست مدرن سر برصخره می‌کوبند

۱۸٫ مرداد ۱۳۸۷
در

یکی از خصوصیات بارز رویزیونیستهای پُست مدرن ، همانند رویزیونیستهای مدرن و کهن، تلاش آنها برای زیرعلامت سوآل بردن تئوری کمونیسم علمی است و نفی قدرت دیالکتیکی رشد یابنده‌اش هم‌راه و پابه‌پای پراتیک مبارزات طبقاتی پرولتاریا و ایجاد تزلزل در میان مبارزان آگاه جنبش کارگری، جهت حُقنه کردن بنجولهای تئوریکی خود درقالب “نوآوری” و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای رویزیونیستهای پُست مدرن سر برصخره می‌کوبند بسته هستند

نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

۱۰٫ آذر ۱۳۸۶
در
نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

به‌طور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم “رفورم ها” گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین به تدریج به تضعیف “اقتصاد متمرکز با برنامه” به نفع ایجاد یک “اقتصاد بازاروسوسیالیستی” جدید و صرفه جو پرداخت. در فاز دوم (١٩٨۴-١٩٩١ )...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم | دیدگاه‌ها برای نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم بسته هستند

درک یک‌جانبه از امپریالیسم

۷٫ مرداد ۱۳۸۶
در
درک یک‌جانبه از امپریالیسم

درک یک‌جانبه از امپریالیسم ! روابط دیپلوماتیک حسنه بین دولتهای کوبا، ونزوئلا و اخیرا نیکاراگوا با دولت جمهوری اسلامی ایران ـ کشورهائی که به عنوان ضدامپریالیست و با گرایشات چپ شناخته شده‌اند ـ و با دولت ایران در ضدیت با سلطه‌طلبی آمریکا تا حدی وجه مشترکی دارند، نه تنها جناح راست بورژوازی ایران را...
بقیه در اینجا »

منشر شده در بر عليه رويزيونيسم, بين المللی | دیدگاه‌ها برای درک یک‌جانبه از امپریالیسم بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>