دسته: سرمقاله

راه عروج جنبش کارگری، از درهم شکستن فرقه گرائی با تعهد به آگاهی طبقاتی، می گذرد!

راه عروج جنبش کارگری، از درهم شکستن فرقه گرائی با تعهد به آگاهی طبقاتی، می گذرد!   سایت گزارشگران انتخاب نظرخواهی از “سه فعال کارگری پر سابقه” را ترتیب داده و کوشیده است تا بررسی ضعفها و قوت “جنبش کارگری”…

درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز

درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز هم اکنون تشکلها و افراد آزادی خواه مختلف سیاسی و سندیکائی در دفاع از آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران اعتصاب کننده غذائی و هم چنین آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، موج…

سرنوشت یک “وحدت عمل” و ضرورت تشدید مبارزه ایده ئولوژیک

این روزها صحبت کردن از ضرورت عاجل وحدت کمونیستها درجنبش کمونیستی ایران، به ویژه درخارج از کشور، عبوراز”خط قرمزها” تلقی می شود و هیچ صدای اعتراض و یا تحلیلی جدی در رابطه با بروز انشعابات و حتا گسترش طیف افرادجداشده…

چهره ی کریه بربریت نمایان تر می شود!

در دورانهائی که حاکمیت مستبد و مطلق برده داری و فئودالی برقراربود، قدرت طلبی پادشاهان و سلطانها و امیران ایجاب می نمود که امیرنشینهای اطراف قلمرو خودشان را با جنگ و یا با تهدید به تسلیم وادارنموده و ازاین طریق…

نقد ناپیگیر، بی توجهی به پراتیک

درشماره‌های قبلی رنجبر به شدت یابی مبارزات ایده‌ئولوژیک در درون جنبش چپ و برخی انحرافات راست، چپ و سانتریستی دربرخورد به تئوری و پراتیک کمونیستی و منشاء طبقاتی این انحرافات، پرداختیم. دراین‌جا به نقد نظری می‌پردازیم که دردفاع از اصول…

سرکوبها، مقاومتها و راه پیشروی جنبش کارگری و توده‌ی

 تمامی خبرها حاکی از شدت سرکوب اعتراضات مردم و ورشد مقاومت دلیرانه دربرابرحاکمیت خون‌آشام ایران است. این قانونی تخطی‌ناپذیراست که “هرکجا که ظلم و ستم باشد، مقاومت و مبارزه نیز وجود دارد”. بدون شک جرقه‌های عصیانی آتش مبارزه علیه بی‌دادگریهای…

التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران” گفتیم که تضادهای درون هیئت حاکمه ی آمریکا درمورد چه گونه گی پیش برد سیاست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثیر اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپریالیسم…

تکنولوژی هسته‌ای و مردم

تکنولوژی هسته‌ای و مردم ! در دهه‌ی ١٣۴٠، برخی از نیروهای سیاسی نظیر حزب توده ایران، روی ایجاد کارخانه‌ی ذوب آهن به مثابه صنعت مادرایران تاکید می‌گذاشتند و چنین تبلیغ می‌کردند که بادست‌یابی به این صنعت ، ایران وارد عصر…