دسته: ديدگاه

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساترگرشود این ناله ها فریاد می گردد

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساترگرشود این ناله ها فریاد می گردد هر روز که زندگی جهنمی آفریده شده توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، به طور مداومی می گذرد، اعتراضات و اعتصابات کارگران از حد صرفا اعلام تجاوزات سرمایه…

عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی!

عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی! تاریخ چندهزارساله جوامع طبقاتی به روشنی نشان داده است که با بوجود آمدن اضافه تولید، متنوع شدن تقسیم کار، تشکیل خانواده، رشد پدیده ی مالکیت خصوصی، نیاز داشتن به وجود نیروی کار درامور تولیدی، استخدام…

خوش بود گر محک تجربه آید به میان! (در رد اتهامات بی اساس در نشریه ۱۲)

در۳- ۴ سال اخیر جریانی به نام “کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی “، بخشی ازنظرات این کارگر کمونیست صاحب نظر ارجمند را در خارج از کشور انتشارداد. این نظرات رفیق شاهرخ گام مثبت و ارزنده ای در جهت پیدا

ما صدای چه طبقه ای هستیم؟

عملکرد رژیم سفاک جمهوری اسلامی ایران، مشابه تمام مدافعان مذهبی و درعین حال خدمت گزاران نظامهای مالکیت خصوصی  و یا دولتی بروسایل تولید و مبادله، درپیشبردن اهداف خود از هیچ جنایتی پرهیزنمی کنند. هم اکنون این رژیم در زمره ی…

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )

با پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در ۱۹۱۹ تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی…

نظامی فرو مانده و دولتی در مانده

بار دیگر دست طبیعت ویرانی عظیمی را در پهنای گسترده ای بوجود آورد. هزاران نفز کشته ، ده ها هزارنفر زخمی ، صد هاهزار نفر آواره وبی خانمان را به تاریخ پر درد ورنج مرد مان زحمتکش وستمدیده افزود. آنچه…

دستها در دست هم به خواست مردم پاسخ دهیم

همکاری و همدستی با امپریالیسم آمریکا دشمنی با مردم ایران وجهان است و عوامل چنین اقداماتی خائنین و همدست جنا یتکاران محسوب می شوند اسناد منتشر شده در باره ی کودتای ۲۸ مرداد وبراندازی حکومت دکتر مصدق بار دیگر حقیقت…

همه پرسی در اقلیم کردستان

مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، در ۲۵ اکتبر همه پرسی ای را در اقلیم کردستان برگزار کرد که به گفته خود بیش از نود درصد مردم شرکت کننده بدان رای مثبت دادند. نتیجه عملی آن نه استقلال کردستان…

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم

– در تاریخ مدرن جهان بویژه در ۲۳۰ سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند. ولی از بین این انقلابات به قول اکثریت…

تشنج آفرینی جدید و موضع کمونیستها

در تاریخ تکامل جوامع طبقاتی و کلا تعهد به درک و پذیرش تحلیلهای علمی ماتریالیسم تاریخی، در مراحل مختلف این حرکت به نسبت منافع طبقات محکوم در برابر طبقات حاکم مقولاتی نظیر عدالت، حق،  استقلال، خودمختاری، جدائی ملل، انتخابات، رفراندوم،…

کارگران مهاجر و کشورهای متروپول

هم اکنون میلیونها آواره ، مهاجر و فراری از کشورهای جهان سوم در کشورهای متروپول سرمایه داری زندگی می کنند و صدها هزار نفر در انتظار و یا آرزوی سفر به این کشورها هستند. ذهنیتی که رسانه های امپریالیستی از…

سکتاریسم بیماری مزمن جنبش کمونیستی

دشمنان  طبقه کارگر و اکثریت عظیم بشریت  با اینکه مشتی کوچک اند واز دید طولانی واستراتژیکی غول های پاگلی ،شیر های برفی و ببر کاغذ ی اند اما در میزان تاکتیکی باید آنها را حیوانات   واقعی ،خونخوار وبا دندان های…

ریاستی یا پارلمانی

رژیم جمهوری اسلامی از روز به قدرت رسیدنش بطور مرتب مشغول تصفیه حسا ب های سیاسی درونی ، بیرونی بوده است هنوز درگیریهای خیابانی در روزهای ۲۲ و ۲۳ بهمن تهران به پایان نرسیده بود. که کمیته ها شروع به…

درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری؟

رفیق استفن انگل درتدارک کنگره حزب ام.ال.پ.د. مشخصات زیر را در به وجود آمدن امپریالیستهای جدید براساس بررسی در حزب ام.ال.پ.د طی مصاحبه ای به میان کشیده است: ۱٫ “تبدیل کشورهای سابق نواستعماری وابسته به کشورهای جدید امپریالیستی… درچارچوب سازماندهی…