ديدگاه

ضرورت مبارزه با سرکوبهای طبقاتی گسترش یافته

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

علاوه بر استثمار و ستم بیش از ۲۰ میلیون شاغلین تولیدی، خدماتی وفکری کارگر و زحمت کش، دو بخش از توده های مردم که شامل زنان تحت سرکوب ناشی از سلطه ی مردسالاری و مذهب می باشند و بیش از ۱۵ میلیون از کودکان درحال تحصیل و بیش از ۲ میلیون کودکان کار درنظام...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای ضرورت مبارزه با سرکوبهای طبقاتی گسترش یافته بسته هستند

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

– در تاریخ مدرن جهان بویژه در ۲۳۰ سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند. ولی از بین این انقلابات به قول اکثریت عظیمی از مورخین ، سه انقلاب ( انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹، انقلاب اکتبر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در تاریخی, ديدگاه | دیدگاه‌ها برای آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم بسته هستند

تشنج آفرینی جدید و موضع کمونیستها

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

در تاریخ تکامل جوامع طبقاتی و کلا تعهد به درک و پذیرش تحلیلهای علمی ماتریالیسم تاریخی، در مراحل مختلف این حرکت به نسبت منافع طبقات محکوم در برابر طبقات حاکم مقولاتی نظیر عدالت، حق،  استقلال، خودمختاری، جدائی ملل، انتخابات، رفراندوم، دموکراسی و غیره پیش کشیده شده اند. ولی ماحصل دفاع از این مقولات همانند...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای تشنج آفرینی جدید و موضع کمونیستها بسته هستند

کارگران مهاجر و کشورهای متروپول

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

هم اکنون میلیونها آواره ، مهاجر و فراری از کشورهای جهان سوم در کشورهای متروپول سرمایه داری زندگی می کنند و صدها هزار نفر در انتظار و یا آرزوی سفر به این کشورها هستند. ذهنیتی که رسانه های امپریالیستی از کشورهای اروپائی و آمریکا ، کانادا و استرالیا برای کارگران و کلا مردم کشورهای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه, کارگری | دیدگاه‌ها برای کارگران مهاجر و کشورهای متروپول بسته هستند

سکتاریسم بیماری مزمن جنبش کمونیستی

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

دشمنان  طبقه کارگر و اکثریت عظیم بشریت  با اینکه مشتی کوچک اند واز دید طولانی واستراتژیکی غول های پاگلی ،شیر های برفی و ببر کاغذ ی اند اما در میزان تاکتیکی باید آنها را حیوانات   واقعی ،خونخوار وبا دندان های تیز به حساب آورد. تاریخ گواه است که جهان چنین نبوده و چنین تخواهد...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای سکتاریسم بیماری مزمن جنبش کمونیستی بسته هستند

ریاستی یا پارلمانی

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

رژیم جمهوری اسلامی از روز به قدرت رسیدنش بطور مرتب مشغول تصفیه حسا ب های سیاسی درونی ، بیرونی بوده است هنوز درگیریهای خیابانی در روزهای ۲۲ و ۲۳ بهمن تهران به پایان نرسیده بود. که کمیته ها شروع به خلع سلاح مردم و سازمان های سیاسی کردند. عقب راندن ، حذف فیزیکی و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای ریاستی یا پارلمانی بسته هستند

درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری؟

۱٫ آبان ۱۳۹۶
در

رفیق استفن انگل درتدارک کنگره حزب ام.ال.پ.د. مشخصات زیر را در به وجود آمدن امپریالیستهای جدید براساس بررسی در حزب ام.ال.پ.د طی مصاحبه ای به میان کشیده است: ۱٫ “تبدیل کشورهای سابق نواستعماری وابسته به کشورهای جدید امپریالیستی… درچارچوب سازماندهی تولید بین المللی. بدون چنین ارزیابی نمیتوان مراکز متعدد جنگ مانند عراق، سوریه، بحران...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری؟ بسته هستند

عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی!

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

تاریخ چندهزارساله جوامع طبقاتی به روشنی نشان داده است که با بوجود آمدن اضافه تولید، متنوع شدن تقسیم کار، تشکیل خانواده، رشد پدیده ی مالکیت خصوصی، نیاز داشتن به وجود نیروی کار درامور تولیدی، استخدام این نیروها و استثمار نیروی کار در حد بخور و نمیر توسط مالکان با تکیه به قهر به وجودآمد....
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای عدول از حاکمیت طبقاتی پرولتاریائی! بسته هستند

اعتصاب غذای متحد

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

وقتی خبر اعتصاب غذای رضا شهابی پخش شد هنوز ابعاد و تاثیرات آن در برخورد جنبش کارگری و زندانیان سیاسی به آن خود را نشان نمی داد. خیلی زود معلوم شد که فشار رژیم اسلامی بر رضا شهابی در شرایط جدیدی اعمال می شود که رژیم اسلامی انتظار آن را نداشته است. در حمایت...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه, کارگری | دیدگاه‌ها برای اعتصاب غذای متحد بسته هستند

برافراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری – انقلاب سوسیالیستی

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

طبقه کارگر ایران در این صد سال مبارزه ی خود در شرائط استثمار شدید ، ستم تظام های دیکتاتوری سلطنتی و ولایت فقیه ، امروز به درستی و در عمل به گور کن نظام رژیم سرمایه داری اسلامی تبدیل شده است. بورژوازی ایران در این صد ساله ناتوانی، ورشکستی و خیانت در همبستگی با...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای برافراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری – انقلاب سوسیالیستی بسته هستند

استقلال کذائی و بدیل وحدت پرولتاریائی !

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

این روزها ولوله ای درزجرخانه های سرمایه داری از جمله در خاورمیانه، به نام “استقلال ملی” یا “استقلال کشوری”، هم درسطح ملل و یا درسطح دلسوزی کشورها افتاده است. اما دراین درگیریها کمتر صحبت از دخالت امپریالیستها و صهیونیستها می شود که این جهانخواران نیرنگباز مدافع “استقلال ملی” شده اند. در این میان، حاکمان...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای استقلال کذائی و بدیل وحدت پرولتاریائی ! بسته هستند

درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز

۴٫ مهر ۱۳۹۶
در

هم اکنون تشکلها و افراد آزادی خواه مختلف سیاسی و سندیکائی در دفاع از آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران اعتصاب کننده غذائی و هم چنین آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، موج نسبتا وسیعی را در همبستگی با این کارگران مبارز، نه تنها در ایران بلکه درسطح جهانی علیه سرکوبگری دولت جمهوری...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز بسته هستند

طرح پیشنهادی اولیه برنامه ی نکات اساسی وحدت در ایجاد حزب کمونیست انقلابی ایران

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

با توجه به نظرات رفیق جانباخته شاهرخ زمانی تهیه شده، نقد، تکمیل و تغییر این طرح اولیه با شرکت فعال رفقای کارگرکمونیست و دیگر کمونیستهای ایران برای تحقق امر سترگ وحدت دهی ایجاد حزب کمونیست انقلابی ایران درمبارزه با فرقه گرائی، ارائه می شود: ۱ ایران کشور سرمایه داری جهان سومی است با خصوصیات...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای طرح پیشنهادی اولیه برنامه ی نکات اساسی وحدت در ایجاد حزب کمونیست انقلابی ایران بسته هستند

دیالکتیک ماتریالیستی درمبارزه با مکانیسم و ایده آلیسم!

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

طبل کوبی جنگ افروزی امپریالیستی درسطح جهانی و جنگهای نیابتی با حدت و شدت در جریان است. این وضع درمورد ایران هم به مثابه یک نقطه استراتژیک اقتصادی – سیاسی و نظامی درحالی که مورد نفرت توده های وسیع مردم است، درآشکار شدن ماهیت تحلیلهای طبقاتی ذهنی گرایانه تا حد ارتجاعی و پاسفیستی درمیان...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای دیالکتیک ماتریالیستی درمبارزه با مکانیسم و ایده آلیسم! بسته هستند

زنده باد انقلاب زنده باد مبارزه انقلابی

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسی مجددا زندانی شد . رژیم جمهوری اسلامی با دور دیگری از اعتصابات و تحصن ها بخاطر دستمزدها ، بستن کارخانه ها ی کوچک و بزرگ ، دزدی های بزرگ و بیکار سازی روبرو است . جواب رژیم جمهوری اسلامی به این بی حقوقی کارگران و مزدبگیران جامعه سرکوب و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه, کارگری | دیدگاه‌ها برای زنده باد انقلاب زنده باد مبارزه انقلابی بسته هستند

پرستاران، قربانی دیگر دزدان سرمایه دار!

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

اگر درگذشته های دور هنوز نظام بانک داری سرمایه داری سلطه نیافته بود، صرافان و نزول خواران فردی با گرفتن ربح بالائی به ازاء پول قرض داده شده به این بستان کاران باید پرداخت می شد و در این معاملات سودجویانه حریصانه نزولخواران مورد نفرت نیازمندان بودند، امروز علاوه براین کار که به دست...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای پرستاران، قربانی دیگر دزدان سرمایه دار! بسته هستند

در ضرورت امروزی کردن مانیفست حزب کمونیست

۱۱٫ مرداد ۱۳۹۶
در

مانیفست حزب کمونیست زمانی پا به عرصه ی وجود گذاشت که آموزگاران پیشرو طبقه کارگرتدوین تئوری انقلابی علمی این طبقه را با توجه به تجارب تاریخی چندهزارساله ی بشر، از طریق بررسی ماتریالیستی – دیالکتیکی و نبردهای نظری و عملی رویدادهای تاریخی ، پیشرفتهای رسیدن به شناخت همه جانبه ی نسبی بشردر روند مبارزات...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای در ضرورت امروزی کردن مانیفست حزب کمونیست بسته هستند

بازی جدید اصلاح طلبان: توسل به رفرمیسم !

۱۱٫ مرداد ۱۳۹۶
در

درنجات نظام سرمایه داری دوجناح راست  فدائیان اکثریت (فرخ نگهدار و علی کشتگر) سنگ تمام در دفاع از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی با روی کارآمدن حسن روحانی گذاشته و علی کشتگر تحت عنوان “مرگ سیاسی افراطی گری ولایت مدار؟” به نقل از خبرنامه گویا می نویسد: “مردم با هوشیاری همه این تلاشهای مذبوحانه و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای بازی جدید اصلاح طلبان: توسل به رفرمیسم ! بسته هستند

اوضاع کنونی و تاکتیک پرولتاریا

۱۱٫ مرداد ۱۳۹۶
در

رژیم جمهوری اسلامی که بانی یک جریان بنیادگرائی اسلامی است و داروسته ی حاکم آن ، همچنان در پی استقرار  ولایت فقیه شیعیگری در جهان اسلام وحتی آنطرف تر کل دنیا هستند. آنها جامعه ما را در این چهار دهه نه تنها به زندان بزرگ توده های وسیع مردم  زنان وملیتها واقلیت های دینی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای اوضاع کنونی و تاکتیک پرولتاریا بسته هستند

برای اتحاد بزرگ اکثریت عظیم توده مبارزه کنیم

۱۱٫ مرداد ۱۳۹۶
در

تضاد میان روحانی و خامنه ای به کجا می کشد و نقش نیروهای مترقی در این جدال سخت حاکمیت و رقابت قدرت های بزرگ و کوچک در منطقه چه باید باشد؟ در وجود تضادها چون شکی نیست  ، بیشتر برروی ماهیت آنها ، روابط آنها با هم و چگونگی تکامل آنها  توجه خواهیم کرد....
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای برای اتحاد بزرگ اکثریت عظیم توده مبارزه کنیم بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>