از کمونيسم علمی بياموزيم

لنین : بیماری کودکی “چپ روی” در کمونیسم – ار فصل ۱۰ نتایجی چند

۸٫ آبان ۱۳۹۶
در

 اکنون تمام مطلب در این است که کمونیستهای هرکشور خواه وظایف اساسی و اصول مبارزه علیه اپورتونیسم و علیه آئین پرستی خشکمغزانه “چپ” و خواه خصوصیات مشخصی را که این مبارزه درهرکشور جداگانه ای بر وفق علائم ویژه اقتصادیات و سیاست و فرهنگ و ترکیب ملی (ایرلند و غیره) و مستعمرات و تقسیم بندی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای لنین : بیماری کودکی “چپ روی” در کمونیسم – ار فصل ۱۰ نتایجی چند بسته هستند

اصول جهانشمول و خاص انقلاب اکتبر و استراتژی انقلاب بین‌المللی سوسیالیستی

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۶
در

توسط MLPD، مشارکت شماره A07  در “بحث اینترنت بین المللی در مورد اهمیت صدمین سال انقلاب اکتبر”، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۷ ما در عصر امپریالیسم و ​​انقلاب پرولتاریایی زندگی می کنیم. ۱۰۰ سال پس از انقلاب اکتبر، مانیفست جدید و تغییرات اساسی در توسعه نظام جهانی امپریالیستی به وجود آمده است. رویزیونیستهای مدرن و نئورویزیونیست...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای اصول جهانشمول و خاص انقلاب اکتبر و استراتژی انقلاب بین‌المللی سوسیالیستی بسته هستند

حزب انقلابی کمونیست مصر نهم ژانویه ۲۰۱۷ صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

۸٫ فروردین ۱۳۹۶
در

رفقای عزیز امسال ما صدمین سال انقلاب کبیر سوسیالیستى اکتبر را که توسط حزب بلشویک روسیه انجام شد جشن می گیریم. لنین و رفقای او دست بالا را در این انقلاب داشتند. هنگامی که صحبت از این انقلاب بزرگ می کنیم، ما نمی خواهیم فقط به گفتن حقایق تاریخی بپردازیم بلکه همچنین باید از...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای حزب انقلابی کمونیست مصر نهم ژانویه ۲۰۱۷ صدمین سالگرد انقلاب اکتبر بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۷٫ بهمن ۱۳۹۳
در

حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ فراخوان مشترک حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ و حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ دردیدار امروز نماینده گان دوحزب در کلکته، دو تشکل تصمیم گرفتند در تشکل واحدی ترکیب شوند، حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ، و پیام وحدت دوتشکل را به مثابه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش پایانی)

۵٫ آبان ۱۳۹۳
در

سیستم کار تشکیلاتی و چهارچوبی ترازنوین کمیته مرکزی درسهای اساسی از رشد نظام متدهای خرده ـ بورژوائی درمورد آموزش و کنترل گرفت. درنتیجه، یک سیستم کارتشکیلاتی و چهارچوبی برپایه شیوه تفکر پرولتاریائی را به مثابه عاملی مرکزی درنظام خودکنترلی حزب معمول ساخت. منظم سازی کارسازمانی و چهارچوبی ترازنوین قاطع ترین تغییر سیاسی ـ تشکیلاتی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش پایانی) بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۳٫ مهر ۱۳۹۳
در

به کاربستن آگاهانه روش دیالکتیکی درسطح آموزش شیوه تفکر (بخش اول) ضمیمه کمیته مرکزی حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان (ام.ال.پ.د.) به روزنامه پرچم سرخ ۲۱/۱۹۹۹ توسط استفن انگل، مسئوول ارگان تئوریک راه انقلابی ساده کردن حداکثر ماتریالیسم در جنبش کارگری رابطه بین روح و طبیعت درهر جهان بینی مسئله اساسی است. فردریک انگلس دراین...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۴٫ تیر ۱۳۹۳
در

فصل۳٫ حزب سازی و مبارزه طبقاتی براساس شیوه تفکر پرولتاریائی ۳٫ اهمیت خود – سازماندهی توده ای فراحزبی، کارمثبت درسندیکا، و سازمان یابی مارکسیست ـ لنینیستی توده ای جوانان به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ لنین در “سخن رانی اش درباره نقش حزب کمونیست”...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۵٫ خرداد ۱۳۹۳
در

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۵٫ پ. د. اس. منبع خرده ـ بورژوازی چپ به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ حزب سوسیالیسم دموکراتیک با پوشیدن لباس ویژه “حزب سوسیالیست مدرن” ناشی از اس.اِ.د. ، بعداز ۱۹۸۹، به عنوان ناظر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۸٫ اردیبهشت ۱۳۹۳
در

فصل۲٫طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۴٫ مسیرحرکت سبزها از حزب اعتراضی خرده بورژوا به حزب مدافع رفرم دولتی به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ علت عمیق تر جنبش اجتماعی سبزها تنها در رابطه با بحران محیط زیست نیست، بلکه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۳٫ رفرمیسم و رویزیونیسم دوشکل اصلی شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی در جنبش طبقه کارگر به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ ایده ئولوژی بورژوائی یک تئوری خودکفا نیست، بلکه انعکاسی است از دونوع سلطه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۲٫ قوانین حاکم برمبارزه بین شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی و پرولتاریائی به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ مبارزه بین ایده ئولوژی پرولتاریائی و بورژوائی بخشی از مبارزه بین طبقه کارگر و بورژوازی است....
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی فصل اول ـ اهمیت شیوه تفکر

۳٫ مهر ۱۳۹۲
در

۱ـ عمل کرد شیوه تفکر درتکامل جامعه بشری به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ آگاهی بشر در احساس کردنها، اندیشیدنها و بیان کردنهای خواست معلوم می گردد. آگاهی، واقعیت عینی درمغز را نقطه شروع کمال مطلوب فعالیت هرانسان منعکس می کند. هرکاری که انسان درعمل بکند...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی فصل اول ـ اهمیت شیوه تفکر بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۴٫ شهریور ۱۳۹۲
در

فصل سوم ـ ساختمان حزب و مبارزه طبقاتی برپایه شیوه تفکر پرولتاریائی
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی سلام به مقاومت حق طلبانه زحمت کشان و بخش دموکرات مترقی ترکیه هماهنگی اروپائی ایکور ـ ۵ ژوئن ۲۰۱۳

۷٫ تیر ۱۳۹۲
در

شهرهای بزرگ ترکیه روزهاست که به حرکت درآمده اند. هزاران نفر دردفاع نه تنها ازمحیط زیست بلکه هم چنین دردفاع از آینده شان با وحشت پلیسی بی حد و حصری روبه رو شده اند. این شورشی عمومی مشابه آن چه که دریونان، اسپانیا، مصر و تونس اتفاق افتاد، می باشد. این جنبش توسط مولفه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی سلام به مقاومت حق طلبانه زحمت کشان و بخش دموکرات مترقی ترکیه هماهنگی اروپائی ایکور ـ ۵ ژوئن ۲۰۱۳ بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۹٫ اسفند ۱۳۹۱
در

۶٫ خراب کردن جامعه ی سوسیالیستی و کم بها دادن به اهمیت شیوه تفکر از فصل اول: اهمیت شیوه تفکر به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ دردیدگاه کارل مارکس و فردریک انگلس، گذار نوع بشر از سرمایه داری به کمونیسم (یعنی به جامعه ی بدون طبقه)...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۶٫ دی ۱۳۹۱
در

فصل ۲ـ شیوه تفکر خرده بورژوائی و اثر تباه کننده اش درجنبش کارگری ۶ـ نقش تباه کننده “جنبش مارکسیست ـ لنینیست” خرده بورژوا در ساختمان حزب به نقل از کتاب: مبارزه با شیوه تفکر درجنبش کارگری ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ وقتی که حزب کمونیست آلمان(DKP) در یک  معامله ای ناروشن با وزیرکشور فدرال...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم, بين المللی | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

درجبهه جهانی کمونیستی ژانویه ۲۰۱۲: مصاحبه با استفن انگل

۶٫ تیر ۱۳۹۱
در

اغتشاش ها در نظام جهانی امپریالیستی زمینه را برای بحران انقلابی جهان آماده می کند! مصاحبه پرچم سرخ با استفن انگل، صدر ام.ال. پ. د.(حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان ، مترجم)، ۴ ژانویه ۲۰۱۲   ـ بخش دوم دراکتبرشورای محیط زیست بین المللی در گلزن کیرشن تشکیل شد. شما درآن جا تزی رامطرح کردید که...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجبهه جهانی کمونیستی ژانویه ۲۰۱۲: مصاحبه با استفن انگل بسته هستند

توده ۲۱

۱۲٫ تیر ۱۳۸۹
در

پرولتاریای جهان و خلق های ستمکش متحد شوید توده اُرگان سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج کشور در این شماره: جنبش کمونیستی ایران (بخش دوم) اوضاع اجتماعی و مبارزات خلقهای ایران قبل از شهریور ۲۰ فعالیتهای حزب توده ایران از بدو تأسیس آن تا کنگره اول فعالیتهای حزب توده ایران از کنگره اول...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای توده ۲۱ بسته هستند

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۱۱

۱۹٫ شهریور ۱۳۸۷
در

انقلاب سوسیالیستی انقلاب سوسیالیستی (یا انقلاب پرولتاریائی) انقلابی است که کلیه زحمتکشان تحت رهبری طبقه کارگر (از طریق رهبری حزب کمونیست) و بر اساس اتحاد میان کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان تهیدست شهر و روستا، برای سرنگون ساختن دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی و برچیدن مناسبات تولیدی استثماری نظام سرمایه داری و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۱۱ بسته هستند

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – قسمت دهم

۱۸٫ مرداد ۱۳۸۷
در
مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – قسمت دهم

انقلاب دمکراتیک نوین   با اولین جنگ جهانی امپریالیستی و نخستین انقلاب پرولتاریائی پیروزمند یعنی انقلاب اکتبر روسیه، تمام جریان تاریخ و تکامل آن خیز بزرگی به پیش برداشته و دوران جدیدی در انقلاب جهانی آغاز می شود. در این دوران نوین، جبهه سرمایه داری در یک ششم کره زمین فرو ریخته و در...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – قسمت دهم بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>