دسته: اعلاميه ها

جنبش سراسری توده ها در نفی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

جنبش سراسری توده ها در نفی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در شرایطی که بحران هویتی شدیدی دامنگیر رژیم جمهوری اسلامی شده و برای نجات خود ،فشار اقتصادی، سیاسی، امنیتی، سرکوب و غیره را بر کارگران و زحمت کشان به…

به رفقای سازمان انقلابی افغانستان

به رفقای سازمان انقلابی افغانستان از تشکیل موفقیت آمیز کنگره سوم سازمان انقلابی افغانستان در داخل کشورتان بسیار خوشحال شدیم و موفقیت شما را در متحدکردن هرچه بیشترکمونیستها، طبقه کارگر و زحمتکشان و به ویژه زنان افغانستان که با بزرگ…

درخشنده تر باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

  میلیونها دانشجو که در زیر اختناق نظام سرمایه داری – اسلامی قرار دارند، شاهد آنند صدای اعتراض نه تنها در دانشگاهها، بلکه در سراسر ایران، توسط سازنده گان و آفریننده گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه به زورگوئی…

درخشنده تر باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

میلیونها دانشجوئی که در زیر اختناق نظام سرمایه داری – اسلامی قرار دارند، شاهد آنند صدای اعتراض نه تنها در دانشگاهها، بلکه در سراسر ایران، توسط سازنده گان و آفریننده گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه به زورگوئی

تردید درمبارزه حق طلبانه به صلاح نیست!

کارگران و زحمت کشان ایران شما طی نزدیک به ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روزانه شاهد آن هستید که بزرگترین ثروتهای ملی متعلق به مرم ایران را دزدان با بی شرمی تمام بالامی کشند و به مثابه دزدان سرگردنه…

نیش عقرب نه از ره کین است – اقتضای طبیعتش اینست

کارگران سراسرایران شاهد آنند که نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران سرسخت تر از آنند که کارگران مبارزی نظیر رضاشهابی و محمودصالحی را به نقص عضوهای جسمی متعددی گرفتارکرده و برای زهر چشم گرفتن با غل و زنجیربه تخت بیمارستان بسته…

درگذشت مام جلال

جلال طالبانی یکی از رهبران جنبش ملی دموکراتیک در کردستان عراق که کردها او را مام (عمو) جلال خطاب می کنند ، در گذشت. او یکی از تاثیرگذارترین رهبرانی است که در چند دهه گذشته و بویژه بعد از شکست…

درسهای صدمین سالگرد انقلاب اکتبر۱۹۱۷ ، زنده و آموزنده اند:

۱)- بدون مسلح شدن به تئوری انقلابی کمونیسم علمی و تلفیق آن با شرایط مشخص انقلاب درهرکشور، در مورد کسب قدرت سیاسی براساس دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و دموکراسی شورائی، تغییر درهرکشورو جهان متکی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و…

نفسهای آخر نظام دیکتاتورها

علیرغم کشتار روز مره مخالفان، رژیم قرون وسطائی سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، مبارزات زنان و مردان در ۴۰ سال اخیر لحظه ای باز نایستاده است. سراسر ایران به کشتارگاه دهها هزار نیروهای سیاسی ضد رژیم تبدیل شده و تعداد…