ماه: خرداد ۱۳۸۶

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه در دوران سلطه‌ی نظام فئودالی برجهان، دیوارکشی(نظیر دیوار چند هزارکیلومتری چین)، حصار و قلعه سازی برای مقابله بادشمن و حفظ سلطه برمردم زحمت‌کش، تاحدی کارساز بودند. درقرون وسطا، برای محدودکردن فعالیت یهودیان به‌دور محل سکونت…

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول در دوره بعد  از جنگ سرد، به‌ویژه در سالهای بعد از یازده سپتامبر٢٠٠١، ِتعد اد قابل ملاحظه ای از روشن‌فکران، مشاوران سیاسی ، استادان دانش‌گاه و ژورنالیستها بیشتر از پیش تاکید می…

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید! از ششم تا هشتم ماه ژوئن کنفرانس جی- هشت در فقیر ترین و کم جمعیت ترین ایالت آلمان برگزار خواهد شد. بر طبق سنت سالانه، سران و وزرای ٨ کشور “صنعتی” جهان…

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی-بخش سوم

پدیده جنگ و رابطه آن با نفت و دیگر منابع طبیعی-بخش سوم وقایع سال١٩٧٠ در اردن، بیانگر شفاف یک دگردیسی در تاریخ تکامل پروژه نظام جهانی سرمایه در خاورمیانه است. از این سال به بعد منافع نظام جهانی و بازیگران…

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها ! کمونیستها معتقدند که ” بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به‌وجودنمی‌آید”. تمام کسانی که اندک درکی از نقش تئوری داشته‌باشند، می‌دانند که “تئوری راهنمای عمل است”. درعین حال تئوری به…

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش ! امپریالیسم آمریکا در تلاش برای تامین هژمونی خود بر جهان، “جنگ علیه تروریسم” را با این دید اختراع کرد که با تکیه به این بهانه، بتواند یکه تاز میدان قدرقدرتی و قلدری  در جهان…

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم! درشرایطی که ارتشهای اشغالگر و متجاوز کشورهای عضو ناتو و در راس آنها ارتش خون‌خوار آمریکا درافغانستان، طی ۶ سال گذشته از هوا و زمین کودکان و زنان و مردم بی‌گناه را لت و…