ماه: خرداد ۱۳۸۶

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نیست

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نیست ! ٩۶‌مین کنگره‌ی سالانه‌ی سازمان جهانی کار فردا ٨ ژوئن ٢٠٠٧ در ژنو برگزارمی شود. به روال معمول، نماینده‌گان رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی ایران دراین کنفرانس شرکت خواهند کرد تا “موهبتهای” این رژیم در…

زنان، قربانیان اصلی ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم

زنان، قربانیان اصلی ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم خاورمیانه در آتش جنگهای خانمان‌سوزارتشهای امپریالیستی، می سوزد. درجهنم ظلم و ستمی که نظامهای ارتجاعی حاکم به کمک امپریالیسم دراین منطقه به‌وجودآورده‌اند، زنان بزرگ‌ترین قربانیان می باشند که در زیر استثمارو ستم طبقاتی…