ماه: آبان ۱۳۸۶

تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر

تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر!  جنبش کارگری ایران، درمبارزه علیه رژیم گندیده‌ی سرمایه‌داری حاکم، گام به‌گام پیش می‌رود. اعتصاب کارگران نی‌بُر نی‌شکر هفت تپه برای دریافت مزدهای معوقه، به دنبال اعتصاب درخشان چندهفته‌ پیش کارگران…