ماه: دی ۱۳۸۶

التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران” گفتیم که تضادهای درون هیئت حاکمه ی آمریکا درمورد چه گونه گی پیش برد سیاست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثیر اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپریالیسم…

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨۶ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرویان و مصاحبه ای با حمید شوکت و مازیار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونیستها و بی هوده بودن این مبارزات و…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقیم و مزدور و نوکران بی جیره و مواجب امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، که دربوق تبلیغاتی حمله به ایران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ایم بخش های کوچکی از این عمل‌کرد را بازگونمائیم.…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵

کار، تولید، تقسیم کار انسانهای مولد و مبارزات آنان برای تغییر شرایط مادی و معنوی زیست شان، اساس بینش ماتریالیستی تاریخ را تشکیل می دهند. هر بینش علمی از تاریخ، نخست از انسانها، از چگونگی تولید زندگی مادی توسط آنان،…

نئولیبرالیسم امپریالیستی درتنگنای شکست

شکست کنفرانس آناپولیس: سه شنبه ٢٧ نوامبر٢٠٠٧، کنفرانسی به مدت ٢ روز با شرکت نماینده‌گان نزدیک به ۵٠ کشور و ازجمله ١۶ کشور عربی دردانش‌گاه دریانوردی آناپولیس درمریلند آمریکا تشکیل شد تا راه حلی برای حل مسئله ی فلسطین پیدا…

ازنامه‌های رسیده

ازنامه‌های رسیده : با سلام و خسته نباشید در نامه ای که در شماره قبلی نشریه رنجبر انتشار یافت به بررسی اختلافات بین طیف چپ دانشجویی با دانشجویانی که حول دفتر تحکیم وحدت گرد آمده اند پرداخته بودم. این اختلافات…

چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد بخش دوم

    چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی – جنگ‌سرد درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم با اینکه ٧۴ در صد جمعیت هیجده میلیون نفری سوریه به اهل تسنن تعلق دارند، ولی هم مردمان متعلق به فرقه های دیگر اسلامی…

رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیاد گرائی: یک بررسی موردی در باره رابطه بین “مرکز” و حاشیه

درآمد در شماره های پیشین “رنجبر” در ضمن بررسی تبار شناسی و کالبد شکافی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی به این نکته اساسی اشاره شد که انگاشت “ولایت فقیه” یکی از مضامین اصلی در فلسفه سیاسی ایدئولوژی امت گرائی،…

سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

به دنبال اعلام آماده گی دانش جویان چپ دانش گاههای ایران برای برگزاری مستقلانه ی مراسم ١۶ آذر ـ روز دانش جوـ رژیم آزادی کُش جمهوری اسلامی حمله ی گسترده ای را قبل از برگزاری این مراسم، که منجر به…

حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی

هم اکنون جنگ تبلیغاتی کثیفی از طرف محافل امپریالیستی ـ صهیونیستی در رابطه با تحمیل جنگ ارتجاعی ویران‌گر دیگر بر مردم ایران ـ به بهانه‌ی “خطرایران اتمی برای جهان “(!) و ضرورت جلوگیری به هرقیمتی از آن ـ دربوق و…

١۶ آذر در راه است

۱۶ آذر به مدت ربع قرن، سمبُلی درمبارزات سخت و طولانی جنبش دانش‌جوئی‌ایران علیه دخالت‌گری امپریالیستی و دیکتاتوری حکومت دست نشانده‌ی شاه بود که توسط کودتای امپریالیستی ٢٨ مرداد قدرت را به دست گرفته بود. ضرورت مبارزه علیه امپریالیسم و…

آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

نا آرامی های اخیر در همسایه ی شرقی ایران بسیاری را در برابر این سوال قرار می دهد که اصولا در این منطقه ی بحران زده چه می گذرد؟ رشد مخالفت ها در جامعه ی پاکستان و در کنار آن…

ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران

افزایش فعالیت طیف چپ در دانش‌گاههای ایران واکنش های مختلفی را هم در میان جناحهای رژیم و هم در میان اپوزیسیون برانگیخته است. دیگر به هیچ وجه نمی توان منکر وجود چنین گرایشی شد. حتی لیبرالها هم اعتراف می کنند…

نقش” مارکسیسم رسمی” دولتی در دگردیسی چین کنونی – بخش دوم

به‌طور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم “رفورم ها” گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین به تدریج به تضعیف “اقتصاد متمرکز با برنامه” به نفع…