ماه: تیر ۱۳۸۷

پرتوان باد مبارزات کارگران کارخانه‌های بزرگ ایران

پرتوان باد مبارزات کارگران کارخانه‌های بزرگ ایران   پس از شروع مبارزات پی‌گیرکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مبارزات مکرر کارگران شرکت نی‌شکر ٧ تپه، اعتراضات کارگران شرکت نفت درمنطقه عسلویه، کارگران شرکت ایران خودرو به مثابه بزرگ‌ترین کارخانه…

١٨تیر، نقطه عطفی درسمت‌گیری‌جنبش دانش‌جوئی ایران

جنبش ۶ روزه‌ی ١٨ـ ٢٣ تیرماه ١٣٧٨، پس ازقریب ١٩ سال سرکوب و خفقان اسلامی در دانش‌گاهها، سرآغاز فصل نوینی درمبارزات مستقل دانش‌جویان از رژیم جمهوری اسلامی ایران و علیه آن شد. اگر رژیم اسلامی توانسته‌بود درظاهر مستضعف‌خواهی، “همه‌باهم” و…

ویژه‌گی های ویرانگر نظام جهانی سرمایه و استراتژی رهائی از آن

درآمد   اکنون هیجده سال است که از فروپاشی “بلوک شرق”، تجزیه اتحاد جماهیرشوروی، تبدیل چین توده ای به‌یک کشورسرمایه داری و پایان “جنگ سرد” می گذرد. دراین مدت، علارغم چهچه، به‌به و هلهله کردن درباره تفوق بازار”مقدس” و “آزاد”…

پرونده اتمی ایران و دماغ سوخته‌ی بوش

درپی تلاش دولت آمریکا درمتحدنمودن کشورهای ۵+١(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان)  برادامه‌ی فشار روی رژیم جمهوری اسلامی برای قطع غنی سازی اورانیوم و نهایتا ارائه‌ی بسته‌ی پیشنهادی جدیدی که ادامه‌ی پیشنهادات سابق بوده و روز شنبه ٢۵ خرداد…

پیش لرزه‌‌‌ها در ارکان حاکمان

رقابت بین جناحهای مختلف هیئت حاکمه برسردست اندازی به منابع و ثروتهای جامعه و تفوق‌یابی درامرحکم‌رانی برآن، از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران پیوسته ادامه داشته است؛ به همان گونه که تبانی و توافق درحفظ نظام دیکتاتوری “ولایت فقیه” به‌هرقیمتی،…

مقاومت و مبارزه‌ی توده‌ای دربرابرسرکوب‌گری رژیم

جنبش کارگری ایران در بهارامسال خیزش جدیدی را در استقامت و پای‌داری مبارزاتی‌اش دربرابر نظام جمهوری اسلامی، برداشت. مبارزه‌ی چندهزارنفری کارگران‌نی‌شکرهفت تپه که در ١۶ اردیبهشت شروع شده و به مدت بیش از یک ماه است که ادامه داشته، نمونه‌ی…

ملاحظات و تاملی درباره انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ آمریکا

۱– ازنظر تحلیل‌گرانی که به نحله های فکری و سیاسی گوناگونی تقسیم می شوند، انتخابات ۲۰۰۸‌ آمریکا در مقام مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در۶٠ سال گذشته، حداقل دو تفاوت چشم‌گیر و مهمی را دارا است که آن را…

ازنامه‌های رسیده : جنبش کمونیستی‌ایران درچنبره‌ی پراگماتیسم

با سلام خدمت شما رفقا سئوالی داشتم که اگر سلاح دانستید به‌آن جواب بدهید. سئوال من این است که چرا کمونیستها با داشتن دیدگاه‌واحد مبنی برازبین بردن نظامهای طبقاتی متکی برمالکیت خصوصی بروسایل تولید، اعتقاد به پیش بردن آگاهانه مبارزه‌…

کمونیسم علمی، تئوری انقلابی پرولتاریا درتغییر جهان است

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی ازدیدگاه کمونیسم علمی (قسمت نهم) کمونیسم‌علمی، قوانین عام تکامل طبیعت و جامعه، علم انقلاب توده‌های تحت ستم و استثمار، علم پیروزی سوسیالیسم در سرتاسر گیتی و ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم است. مارکسیسم…