ماه: مرداد ۱۳۸۷

سرکوبها، مقاومتها و راه پیشروی جنبش کارگری و توده‌ی

 تمامی خبرها حاکی از شدت سرکوب اعتراضات مردم و ورشد مقاومت دلیرانه دربرابرحاکمیت خون‌آشام ایران است. این قانونی تخطی‌ناپذیراست که “هرکجا که ظلم و ستم باشد، مقاومت و مبارزه نیز وجود دارد”. بدون شک جرقه‌های عصیانی آتش مبارزه علیه بی‌دادگریهای…

رویزیونیستهای پُست مدرن سر برصخره می‌کوبند

یکی از خصوصیات بارز رویزیونیستهای پُست مدرن ، همانند رویزیونیستهای مدرن و کهن، تلاش آنها برای زیرعلامت سوآل بردن تئوری کمونیسم علمی است و نفی قدرت دیالکتیکی رشد یابنده‌اش هم‌راه و پابه‌پای پراتیک مبارزات طبقاتی پرولتاریا و ایجاد تزلزل در…

تشدید تضادها وهرج و مرج درجهان

بنیاد نظام سرمایه‌داری بردوپایه‌ی استثمارکارمزدی و رقابت قراردارد. رقابت بین انحصارات سرمایه‌داری برای کسب سود بیشتردربازارعرضه و تقاضا، به هرج و مرج درعرصه‌ اقتصادی جهان می‌انجامد که انعکاس خود را درروبنای اجتماعی و سیاسی برجای می‌گذارد. در شراطی که رکود…

از نامه‌های رسیده

از نامه‌های رسیده :   با  سلام و عرض خسته نباشید     در این نامه مختصر به بررسی نوشته «وضعیت فعلی و گام های ضروری» منتشره در وبلاگ تریبون مارکسیسم می پردازم. اگر چه مدتی از انتشار آن می…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی – قسمت دهم

انقلاب دمکراتیک نوین   با اولین جنگ جهانی امپریالیستی و نخستین انقلاب پرولتاریائی پیروزمند یعنی انقلاب اکتبر روسیه، تمام جریان تاریخ و تکامل آن خیز بزرگی به پیش برداشته و دوران جدیدی در انقلاب جهانی آغاز می شود. در این…

به نمایندگان شرکت کننده در هشتمین کنگره حزب کمونیست آلمان -مارکسیست ـ لنینیست

رفقای عزیز   تشکیل هشتمین کنگره حزب شما، فرصتی است تا با جمعبندی از فعالیتهای حزب در ۴ سال گذشته بتوانید به تحکیم و گسترش پیروزیهایتان درمبارزه طبقاتی جاری در آلمان و ازبین بردن کمبودها و اشتباهاتتان درکلیه‌ی عرصه‌های ایدئولوژیک…