ماه: مهر ۱۳۸۷

نقد ناپیگیر، بی توجهی به پراتیک

درشماره‌های قبلی رنجبر به شدت یابی مبارزات ایده‌ئولوژیک در درون جنبش چپ و برخی انحرافات راست، چپ و سانتریستی دربرخورد به تئوری و پراتیک کمونیستی و منشاء طبقاتی این انحرافات، پرداختیم. دراین‌جا به نقد نظری می‌پردازیم که دردفاع از اصول…

جهان چند قطبی از افسانه تا واقعیت

حمله برنامه ریزی شده و ماجراجویانه گرجستان ساکاشویلی به اوستیای جنوبی واقعیتی را که چندین سال است در پس پرده های اقتصادی جهان نیمه پنهان بود آشکار کرد. مستقل از آنکه این درگیری کوتاه مدت چه تاثیری بر روابط منطقه…

جهان، ٧ سال بعد ازحادثه ١١ سپتامبر٢٠٠١

خبرهای رسانه‌ه‌ای ازعراق و افغانستان، سومالی و گرجستان تا فلسطین و پاکستان و غیره، عمل کرد بربرمنشانه‌ی امپریالیسم آمریکا و متحدین‌اش را بعد ازحملات تروریستی١١ سپتامبر٢٠٠١، در نیویورک و واشنگتون، تاحدی درمعرض افکارعمومی جهانیان قرارداده‌اند. قربانیان اصلی جنگ هیستریک امپریالیسم…

اوضاع ایران درآغاز سال تحصیلی جدید

سال تحصیلی ١٣٨٧ ـ ١٣٨٨ درصورت شرکت کلیه واجدین شرایط تحصیل، باید با حضورنزدیک به ٢۵٪ از کل جمعیت کشور درکلاسهای درس مدارس و دانش‌گاهها، آغاز ‌شود. ناگفته پیداست که دربرخورداری از امکانات مادی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، و غیره به‌این…