روز: بهمن ۶, ۱۳۸۷

آیا شعار «آزادی اجتماعات» امروزه می تواند بمثابه امری اساسی در خدمت جنبش طبقه کارگر قرار گیرد؟

آیا شعار «آزادی اجتماعات» امروزه می تواند بمثابه امری اساسی در خدمت جنبش طبقه کارگر قرار گیرد؟ در مطبوعات قانونی، انحلال طلبان به سردمداری تروتسکی می گویند که می تواند. آنها هر چه در توان دارند می کنند تا خصلت…

جنبش اعتصابی و دستمزدها

جنبش اعتصابی و دستمزدها هر کس می داند که جنبش اعتصابی مشهور کارگران روسیه در سال ۱۹۰۵، نه تنها از جنبه سیاسی بلکه همچنین از جنبه اقتصادی موفقیتهای بزرگی را به دست آورد. اطلاعات داده شده از گزارشات بازرسان کارخانه(۱)…

ادامه متن برنامه عمل بین الملل سندیکاهای سرخ تخریب یا تسخیر سندیکاها

ادامه متن برنامه عمل بین الملل سندیکاهای سرخ تخریب یا تسخیر سندیکاها   برای تشکیل یک جبهه انقلابی آیا ترک سندیکاهای قدیمی یا بطور کلی جدا ساختن بخش انقلابی کارگران از این سندیکاها ضرورت دارد؟ با بررسی نقش سندیکاها در…