ماه: شهریور ۱۳۸۸

یادقربانیان جنایت هولناک تابستان ۶۷ را گرامی بداریم

یادقربانیان جنایت هولناک تابستان ۶۷ را گرامی بداریم!  سرتاسر حاکمیت ۳۱ ساله ی رژیم سفاک جمهوری اسلامی ایران مملو از جنایات بی شمار علیه بشر و پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق انسانها بوده است. دراین مدت کوتاه دههاهزار زندانی سیاسی…