ماه: اسفند ۱۳۸۸

بهاران خجسته باد !

بهاران خجسته باد ! کارگران و زحمت کشان ایران؛ زنان و دانش جویان مبارز؛ روشن فکران و ملیتهای تحت ستم جشن نوروز فرامی رسد و درسرزمین ما طبیعت ازخواب زمستانی بیدارمی شود، لباسی نو برتن می کند و عزم تغییر…

سرمایه داری و کار زنان

جامعۀ سرمایه داری مدرن موارد بیشماری از فقر و ستمی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند را در خود مخفی کرده است. خانواده‌های پراکندۀ مردم تهیدستان شهرنشین، صنعتگران، کارگران، کارکنان و کارمندان دولتی دون پایه، با مشقات باور نکردنی زندگی می…

اعتصاب سیاسی سراسری روسیه

هواسنج خبر از یک طوفان می دهد – این چیزی است که امروز در روزنامه‌های خارجی که حاوی تلگرافاتی دربارۀ رشد عظیم اعتصاب سیاسی سراسری روسیه هستند، اظهار شده است. تنها هواسنج نیست که خبر از وقوع طوفان می دهد:…

به اینسا آرماند

دوست عزیز، رهنمود من به شما اینست که طرح جزوه تان(۱) را مفصل تر بنویسید. در غیر این صورت چیزهای زیادی مبهم می ماند. من مجبورم نکته‌ای را صریحاً بیان کنم. به شما پیشنهاد می کنم سراسر بخش ۳ «مطالبه…