ماه: اردیبهشت ۱۳۸۹

کارگران و زحمتکشان ایران و جهان! – ۱۱ اردیبهشت ( اول ماه مه ) روز همبستگی مبارزاتی جهانی طبقه کارگر را به شما تبریک می گوئیم .

کارگران و زحمتکشان ایران و جهان! ۱۱ اردیبهشت ( اول ماه مه ) روز همبستگی مبارزاتی جهانی طبقه کارگر را به شما تبریک می گوئیم . امسال طبقه کارگر در عرصه بین المللی و نیز در ایران در شرایطی به…