ماه: اردیبهشت ۱۳۸۹

بازهم جنایتی دیگر!

بازهم جنایتی دیگر! درسحرگاه یک شنبه ۱۹ اردیبهشت، رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی پنج زندانی سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان را در زندان اوین به جرم ساخته گی بمب گذاری…

به حمایت از اعتصاب عمومی درکردستان برخیزیم

به حمایت از اعتصاب عمومی درکردستان برخیزیم اعدام ۵ زندانی سیاسی مبارز: فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان درسحرگاه ۱۹ اردیبهشت درزندان اوین که قهرمانانه بانهراسیدن ازشکنجه، تجاوز ومرگ به رژیم جهل وسرمایه نه…