ماه: دی ۱۳۸۹

رژیم درتدارک هالوکاست و ضرورت درهم شکستن آن

رژیم درتدارک هالوکاست و ضرورت درهم شکستن آن نازیسم درآلمان به منظور کسب قدرت درجهان، دراولین گام حقوق دموکراتیک مردم آلمان را تحت شعار “آلمان برترازهمه!”، زیرضربه گرفت و دستگیری و روانه کردن یهودیان، کمونیستها، سوسیالیستها و غیره به بازداشت…

به مناسبت ۱۶ آذر روز مبارزاتی دانش جویان !

۱۶ آذر روز دانش جو ۵۷ ساله شد. طی بیش از نیم قرن، مبارزات دانش جویان ایران برای احقاق حقوق خود و خواستهای حق طلبانه ی اکثریت مردم ایران یعنی کارگران و زحمت کشان، پیوسته ادامه یافته است. نظام سلطنتی…