ماه: فروردین ۱۳۹۰

شورش زندانیان درایران برحق است !

فریاداعتراض جهانیان و ایرانیان علیه تجاوزبه حقوق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و اعدامهای بی رحمانه، ازدیوارهای سرکوب و خفقان آور زندانهای ایران به درون نفوذکرده و زندانیان را برآن داشته است تا بادست خالی با زندانبانان تا دندان مسلح به…

بـــهـــاران خجــستــــه بــــاد

بـــهـــاران خجــستــــه بــــاد کارگران و زحمت کشان؛ زنان، جوانان وملیتهای تحت ستم ؛ نیروهای سیاسی انقلابی و آزادی خواه ایران ! نوروز و بهاردر راهند ونوشدن طبیعت و حرکت جدید دیگری در رگ و ریشه ی گیاهان و درختان پدیدارگشته…