ماه: تیر ۱۳۹۰

ازهردری سخنی!

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه درحال باختن جنگ درافغانستان رضوان اصغرـ ۶ ژوئن ۲۰۱۱…

از نامه های رسیده

رفقای ارجمند با گرمترین درود ها، پس از خواندن رنجبر ۷۳ سوالهای زیر برایم پیدا شدند در مقاله “شمه ای در مورد نظریات…” نقل قول لنین که “پرولتاریا باید انقلاب دموکراتیک …” آورده شده تا نشان داده شود که اول…

چرخشی تازه در مورد تهمت ناروا نسبت به رئیس صندوق بین المللی پول

– طلای مفقودشده در فورت ناکس ـ چهارشنبه اول ژوئن ۲۰۱۱ از News Room داستان تکان دهنده ی منتشر شده در EU Times می تواند یکی از بزرگترین تئوریهای توطئه در جهان باشد، یا طرحی برای سینما یا سناریوی وحشتناکی…

درمنجلاب جمهوری اسلامی ایران!

نمونه های زیر به مثابه “مشت نمونه خروار” نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی ایران برای حفظ سلطه ی جبارانه اش دست به آخرین فشارها و خون ریزیها زده است. پاسخ قهر حاکم، قهر توده ها است و نه…

درجبهه جهانی کمونیستی و کارگری فراخوان سازمان کمونیستی یونان (KOE)

به پاخیزیم و آنها را بیرون بیاندازیم! همه به خیابان بریزیم! درمیدانها موج بزنیم! لحظه ای بحرانی درحرکت کشورپدیدآمده است. دریای توده ای که عصر روزگذشته میدان قانون اساسی را درآتن پوشاند، هم چنین میتینگ بی نظیرمشابهی که دردهها شهریونان…

تحکیم قدرت پولی آمریکا: چهار تا از بزرگترین بانکهای جهان

از دین هندرسون اگر شما میخواهید بدانید که مرکز حقیقی قدرت جهان درکجا نهفته است، باید رّد اثر اسکناس را دنبال کنید – ثروتی است که به دست می آید. طبق گزارش مجله گلوبال فاینانس، از تاریخ ۲۰۱۰ تا به…

دادگاه بین المللی لاهه برای دانه ریزها !

برای آنانی که پروژه ایجاد امپراتوری جهانی سرمایه زیر رهبری امپریالیسم آمریکا را پیاده می کنند و قصد جهان خواری بی دردسری را دارند، وجودکشورهای بزرگ و قوی مستقل موی دماغی است که باید کَنده و دورانداخته شوند. دراین کارزارجهانی…

راه حل نوع ترکیه ای، کج راهی برای شکست انقلاب

اگر شروع جنبشهای مترقی درتونس و مصر نوید شعله ور شدن انقلابهای دموکراتیک درکشورهای عربی را دادند، اما این شروع خطر، برای امپریالیستها و طبقات مرتجع عرب، بالاتر از آن بود که دست بسته درانتظار گسترش انقلاب باقی بمانند و…

امپریالیسم و جنگ

انباشت پیوسته سرمایه و رقابت سرمایه داران با یک دیگر دو موتور اساسی برای برپانگه داشتن سرمایه داری درتاریخ حیات آن بوده اند. رقابت درعین حال زمینه ساز تحقق برتری جناحی ازسرمایه داران برجناح دیگر می باشد که به نوبه…

از شورشهای برده گان علیه برده داران و شورشهای دهقانان علیه فئودالها و جبارشاهان؛ از نبرد کارگران درپاریس درسال ۱۸۷۱ تا قیام اکتبر ۱۹۱۷ درپتروگراد روسیه و کسب پیروزی درجنگ درازمدت توده ای درچین توسط کارگران و دهقانان و ارتش…

از هر دری سخنی !

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه صالح نعامی ـ ۴ مه ۲۰۱۱ براساس صحبت رئیس…

از نامه های رسیده

دوستان گرامی هیئت تحریریه روزنامه رنجبر با سلام های گرم من مدتی است که در مطالعه مقالات سازمان های سیاسی چپ ایرانی متوجه شدم که بعضی از آنها از لغت امپریالیسم یا استفاده نمی کنند یا بسیار بندرت و بجای…

درجبهه جهانی کمونیستی

کمیته قاره آسیای هناهنگی بین المللی احزاب و سازمانهای انقلابی بخشنامه شماره آسیا/۱ کنفرانس قاره آسیا با موفقیت ۲ و ۳ آوریل ۲۰۱۱ دردهلی باشرکت ۶ هیئت نماینده گی از ۵ کشور برگزارشد و تصمیمات مهم زیر را اتخاذ نمود…