ماه: دی ۱۳۹۱

امپریالیسم درمنجلاب تضادهایش بیشتر فرومی رود!

اگر بعداز جنگ جهانی دوم ورود هرچه بیشترامپریالیسم آمریکا به صحنه ی مداخلات درخاورمیانه، با ظاهر دفاع از “دموکراسی”، ترفندی بود که به صورتی تراژیک توانست درفریب ملل ساکن این منطقه موثرافتد، امروز بعد از عیان شدن عمل کرد به…

خاورمیانه ، نقطه ای گرهی درتضادهای جهان!

با تجاوزات مسلحانه ی امپریالیستی، دربیش از یک دهه ی اخیر به برخی از کشورهای خاورمیانه، آن حوالی تبدیل به یک منطقه ی جنگی شده است که درآن تضادها دیگر ازطریق صرفا سیاسی قابل حل نیستند. در ۵ کشور افغانستان،…

مراکز کار و سازنده گی یا سلاخ خانه؟

هنوز بیش از سه ماه از جنایت ۱۶ اوت ۲۰۱۲ در به مسلسل بستن و کشتار بی رحمانه ی ۳۴ کارگر معدن پلاتین لونمین در ماریکانا ـ آفریقای جنوبی ـ و بیش از ۸۰ زخمی و دستگیری ۲۰۰ کارگر و…

درجنبش جهانی کمونیستی

فصل ۲ـ شیوه تفکر خرده بورژوائی و اثر تباه کننده اش درجنبش کارگری ۶ـ نقش تباه کننده “جنبش مارکسیست ـ لنینیست” خرده بورژوا در ساختمان حزب به نقل از کتاب: مبارزه با شیوه تفکر درجنبش کارگری ـ استفن انگل ـ…

دستگاه بزرگ شایعه پراکنی

در مورد اخراج بو کسیلای (Bo Xilai) از دفتر سیاسی حزب کمونیست چین وانگ هوی ـ London Review of Books 34, no 9، ۱۰ می، ۲۰۱۲ (این مقاله بیش از هرچیز نشان از وجود تضاد دردرون رهبری این حزب در…

آزادی زنان درگرو چیست؟

۲۵نوامبر، روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان، درسال ۱۹۹۵ توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این امر نشان داد که فاجعه ی خشونت علیه زنان چنان ابعادی درجهان به خودگرفته است که سازمان ملل نیز برای خالی نبودن…

از هر دری ، سخنی!

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه مقامات اسرائیل درختستانهای زیتون، چاههای آب، انبارهای علوفه و…

درگرامی داشت ۱۶ آذر، روز دانش جو

در دوران خفقانی پس از کودتای امپریالیستی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که سرکوب حکومت نظامی و پلیسی بی داد می کرد، صدای آزادی خواهانه ی دانش جویان دانش گاه تهران از دانشکده فنی به مثابه قلب تپنده ی مبارزاتی آنان علیه…