ماه: دی ۱۳۹۲

به نورسلطان نظربایف، رئیس جمهورقزاقستان

آقای رئیس جمهور طبقه کارگر ایران و حزب ما با کمال تعجب ازتیراندازی مسلحانه پلیس به کارگران نفت قزاقستان که مدتی طولانی دراعتصاب برای افزایش مزد شان بودند، باخبرشدیم. ما شدیدا به این رفتاربربرمنشانه اعتراض کرده و آن را محکوم…

تبلیغات سراسر دروغ و حیله گرایانه سرمایه داری

درحال احتضاربرای نجات حیات ننگین خود دو نمونه: تجاوز به کویت توسط مالکوم لاگاٌچه، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ داستان واقعی سبعیت و قساوت علیه شهروندان غیر نظامی درعراق – ژان ساسون از اوایل سال ۱۹۹۱ ، من بطور قابل توجه ای…

درمورد انتشار “پیام سندیکا”

ماهنامه پیام سندیکا ـ نشریه درونی سندیکاهای کارگری ایران، با هیئت تحریریه متشکل از کارگران سندیکائی ایران ـ چاپ تهران ـ به ابتکار ۵ تشکل مستقل کارگری: سندیکای کارگران فلزکار مکانیک/ تاسیس : ۱۳۳۹، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی/ تاسیس…

لیبرالیسم درضدیت با سوسیالیسم!

تمرکزیابی مداوم سرمایه و به وجودآمدن انحصارات فراملی عظیم ودست یابی به قدرت درکشورهای امپریالیستی، که توسل به دیکتاتوری و اعمال قدرت درکشورهای امپریالیستی و درجهان ماهیت به شدت ارتجاعی آنان را نشان می دهد که ابعاد فاجعه آمیزی به…

شعبده بازی در۱۶ آذر!

سناریو اول: به گزارش دانشجونیوز،از ابتدای شروع این تجمع، نیروهای بسیج دانشجویی که از چند روز پیش با پیامک و پست الکترونیکی سازماندهی شده بودند، به همراه نیروهای لباس شخصی، قصد بر هم زدن این تجمع را داشتند. دانشجویان بسیجی…

درجنبش جهانی کمونیستی: فصل اول ـ اهمیت شیوه تفکر

۴ـ رسانه های توده ای مدرن و فرهنگ توده ای بورژوائی به مثابه وسایل عمده شیوع دادن شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی درمیان توده ها به نقل از کتاب استفن انگل : مبارزه درمورد شیوه تفکردرجنبش کارگری ـ سپتامبر۱۹۹۵ سازمان…

از هر دری، سخنی!

“آماندلا! نگاوتهو!”(قدرت به دست مردم!) خلاف کوچک تراز جنایت برای ماندلا (درد دل یک کارگر جنوب آفریقائی به هنگام مبارزه برای آزادی ماندلا و خدمت به مبارزه “قدرت به دست مردم ـ رنجبر) میکائیل دیکسون ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ این…

پیرامون علل ناکامی رأس نظام در سرنگونی رژیم بشار اسد (بخش اول)

ـ ادعاهای دولتمردان آمریکایی مبنی بر استفاده دولت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی علیه “آپوزیسیون” نه تنها بدون مدرک، غیر موثق و حتی غیر منطقی هستند، بلکه نشانه ی این امر می باشند که هدف آنی هم دولت آمریکا و…

۱۶ آذر با ۶۰ سال وظیفه یکسان!

۶۰ مین سال گرد ۱۶ آذر ، روز دانشجو، فرامی رسد. روزی که سه دانشجوی دانشکده فنی دانش گاه تهران ـ شریعت رضوی، احمدقندچی و مصطفا بزرگ نیا درمبارزه علیه امپریالیسم و رژیم شاه حاصل کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ ـ توسط…

١۶ آذر به ۶٠ سال وظیفه یکسان!

۶٠مین سال گرد ١۶ آذر ، روز دانشجو، فرامی رسد. روزی که سه دانشجوی دانشکده مهندسی دانش گاه تهران ـ شریعت رضوی، احمدقندچی و مصطفا بزرگ نیا درمبارزه علیه امپریالیسم و رژیم شاه حاصل کودتای ٢٨ مرداد١٣٣٢ ـ توسط دژبانان…