بایگانی برایفروردین, ۱۳۹۳

رنجبر شمارە ١٠٧ منتشر شد

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

ranjbar_107
بقیه در اینجا »

منشر شده در رنجبر ارگان حزب رنجبران | دیدگاه‌ها برای رنجبر شمارە ١٠٧ منتشر شد بسته هستند

تشدید تضاد بین دو قطب امپریالیستی!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

بحران بزرگ مالی – اقتصادی کشورهای امپریالیستی به ویژه درغر ب بعداز گذشت قریب ۵ سال و نیم ازبروز آن، هم چنان ادامه می یابد. امپریالیستها برای رهائی از این بحران، تجاوزات وحشیانه ای را بر مزدها و حقوقها و اندک رفاه موجود کارگران و زحمت کشان درداخل کشورهای مربوطه شان، به پیش می...
بقیه در اینجا »

منشر شده در رنجبر ارگان حزب رنجبران | دیدگاه‌ها برای تشدید تضاد بین دو قطب امپریالیستی! بسته هستند

پرده های فساد نخ نماشده!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

گندیده گی رژیم اسلامی درشرایط بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درجهان و درایران روزبه روز آشکارتر شده و رژیم را چنان در مخمصه ی بی آبروشدن بیشتر و بیشتر گذاشته که سردمداران رژیم برای حفظ آبرو اجبارا ولی با تعلل زیاد شروع به فاسدیابی کرده اند. اگرقدری بیشتر دراین ماجرا پیش بروند،...
بقیه در اینجا »

منشر شده در رنجبر ارگان حزب رنجبران | دیدگاه‌ها برای پرده های فساد نخ نماشده! بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۳٫ رفرمیسم و رویزیونیسم دوشکل اصلی شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی در جنبش طبقه کارگر به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ ایده ئولوژی بورژوائی یک تئوری خودکفا نیست، بلکه انعکاسی است از دونوع سلطه...
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

اخلال شیوه تفکر خرده بورژوائی درجنبش کارگری!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

اولین مسئله ای که دربرابر هرطبقه ای برای دفاع یا کسب حقوق خویش درمقابله با طبقات اجتماعی متضادش قرارمی گیرد، “چه بایدکرد؟” است. این معضل در بیش از ۱۶۰ سال اخیر دررابطه با طبقه کارگر جواب دقیق دیالکتیکی اش را درعمل یافته که به طور خلاصه ای دررهنمود زیرکمونیسم علمی خلاصه شده است: “بدون...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای اخلال شیوه تفکر خرده بورژوائی درجنبش کارگری! بسته هستند

ناکامی راس نظام در حل مسئله فلسطین به نفع صهیونیسم

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

– پروژه جهانی آمریکا ( ایجاد و تامین ” نظم نوین ” در سطح جهان از طریق سلطه نظامی بر سراسر کره خاکی ) که به درجات متغیر  و گوناگون از طرف ” شرکاء ” و متحدین راس نظام حمایت می شود ، توسط تحلیلگران منجمله مارکسیست ها به ویژه در دوره بعد از...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای ناکامی راس نظام در حل مسئله فلسطین به نفع صهیونیسم بسته هستند

به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

اگر درصد واندی سال پیش زنان پیشرو سوسیالیست جهان متحدا با الهام ازمبارزات زنان کارگر نیویورک درآمریکا تیزبینانه برای متحدکردن صف پراکنده مبارزاتی زنان جهان درصفی واحد و پیشرو، ۸ مارس را روز هم بسته گی بین المللی مبارزاتی زنان نامیدند تا زنان جهان هرچه بیشتر با شرکت درمبارزات جهانیِ این روز فرخنده، آگاهی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها | دیدگاه‌ها برای به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم! بسته هستند

ازنامه های رسیده

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

با سلام ، در طی چند روز اخیر تظاهراتی تحت عنوان اعتراض به توهین به بختیاری ها در یک سریال تلویزیونی به نام ” سرزمین کهن ” برپا شده است . رشد سریع این تظاهرات در عرض یکی دو روز و عقب نشینی سریع رژیم و قطع سریال تلویزیونی و آرام شدن مجدد اوضاع...
بقیه در اینجا »

منشر شده در نامه های رسيده | دیدگاه‌ها برای ازنامه های رسیده بسته هستند

ازهردری، سخنی!

۶٫ فروردین ۱۳۹۳
در

۷۰۰ هزارکشته درراننده گی در۳۰ سال!
بقیه در اینجا »

منشر شده در از هر دری سخنی | دیدگاه‌ها برای ازهردری، سخنی! بسته هستند

بــهــاران خـجـسـتـه بـاد!

۲۸٫ اسفند ۱۳۹۲
در
بــهــاران  خـجـسـتـه بـاد!

کارگران و زحمت کشان اسیرنظام سرمایه داری درایران زنان و جوانان به بندکشیده شده توسط رژیم خون آشام ایران ملیتها و اقلیتهای ملی ـ مذهبی پیوسته مورد تحقیروستم درایران بهارسال نو در راه است: با حرکت مشترک تمام گیاهان و درختان و گلها درایران برای ساختن و پرداختن بهاری زیبا و زایا و آموزشی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها | دیدگاه‌ها برای بــهــاران خـجـسـتـه بـاد! بسته هستند

بی اعتنائی رژیم به خواست به حق کارگران!

۲۸٫ اسفند ۱۳۹۲
در

درآستانه ی سال نو، نوکران حلقه به گوش نظام سرمایه داری درقالب جمهوری اسلامی ایران درکمال بی شرمی و بدون داشتن کوچک ترین احساسی نسبت به خانواده های کارگری رنجور و درعسرت بعداز سر و صداها درمورد تعدیین حداقل مزد کارگران، با افزایش ۲۵% مزد سال پیش درشرایطی که تورم سالانه لوازم اصلی مورد...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها | دیدگاه‌ها برای بی اعتنائی رژیم به خواست به حق کارگران! بسته هستند

مصاحبە با رفیق یونس پارسابناب

۲۰٫ اسفند ۱۳۹۲
در


بقیه در اینجا »

منشر شده در تلویزیون رنجبران | دیدگاه‌ها برای مصاحبە با رفیق یونس پارسابناب بسته هستند

به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

اگر درصد واندی سال پیش زنان پیشرو سوسیالیست جهان متحدا با الهام ازمبارزات زنان کارگر نیویورک درآمریکا تیزبینانه برای متحدکردن صف پراکنده مبارزاتی زنان جهان درصفی واحد و پیشرو، ۸ مارس را روز هم بسته گی بین المللی مبارزاتی زنان نامیدند تا زنان جهان هرچه بیشتر با شرکت درمبارزات جهانیِ این روز فرخنده، آگاهی...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها | دیدگاه‌ها برای به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم! بسته هستند

رنجبر شمارە ١٠۶ منتشر شد

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

ranjbar_106
بقیه در اینجا »

منشر شده در رنجبر ارگان حزب رنجبران | دیدگاه‌ها برای رنجبر شمارە ١٠۶ منتشر شد بسته هستند

درجنبش جهانی کمونیستی

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۲٫ قوانین حاکم برمبارزه بین شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی و پرولتاریائی به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ مبارزه بین ایده ئولوژی پرولتاریائی و بورژوائی بخشی از مبارزه بین طبقه کارگر و بورژوازی است....
بقیه در اینجا »

منشر شده در از کمونيسم علمی بياموزيم | دیدگاه‌ها برای درجنبش جهانی کمونیستی بسته هستند

حکمی که منافع طبقاتی پیش می نهند!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

به زودی غاصبان و دزدان انقلاب دموکراتیک و ضدامپریالیستی مردم شورشگر ایران، شروع ۳۶ مین سال گرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را درشرایطی جشن می گیرند که درآستانه ی لبه سقوط ناشی از رشد تضادهای طبقاتی داخلی و مداخلات امپریالیستی به این درک قرارگرفته اند. به این علت درتلاش برای نجات خود، تضادهای درونی خود...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای حکمی که منافع طبقاتی پیش می نهند! بسته هستند

مزد حداقل، حیله ای سرمایه دارانه!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

هرسال در زمستان تعیین حداقل مزد براساس میزان تورم، به مشغولیتی روزمره برای کشاندن کارگران به بی راهه ی پوشالی ازطرف دستگاههای تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل می شود. نهایتا هیئت ۹ نفره ی “سه جانبه” که شامل “شورای عالی کار”، نماینده گان کارفرمایان و نماینده گانی از سوی دولت به تعداد ۹ نفر...
بقیه در اینجا »

منشر شده در کارگری | دیدگاه‌ها برای مزد حداقل، حیله ای سرمایه دارانه! بسته هستند

موضع کمونیستها درموردسالگردها!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

هرسال تشکلهای مختلف سیاسی چپ به دلایل مختلف خویش در روند تشکیل، فعالیت، پیروزیها و یا شکستهای شان روزهائی را گرامی می دارند. به این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای مبارزان چپ درگذشته، تازمانی که جنبه ی خصوصی داشته باشند، نمی توان ایرادی گرفت. اما مسئله یادبودهای تاثیرگذار درخدمت طبقات کارگر و زحمت کش...
بقیه در اینجا »

منشر شده در ديدگاه | دیدگاه‌ها برای موضع کمونیستها درموردسالگردها! بسته هستند

دومقاله درمورد اهداف جدید شرارت امپریالیستی!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

اوکراین و روشنفکران طرفدار امپریالیسم توسط الکس لانتییر، پنج فوریه ۲۰۱۴ ـ تلخیص « نامه سرگشاده در مورد آینده اوکراین » که توسط گروهی از دانشگاهیان کشورهای غربی و عاملان سیاست خارجی صادر شده، دفاع شرم گینانه ایست از تظاهرات راست افراطی در حال وقوع در اوکراین با حمایت واشنگتن و اتحادیه اروپا. دروغ...
بقیه در اینجا »

منشر شده در سياست های امپرياليستی | دیدگاه‌ها برای دومقاله درمورد اهداف جدید شرارت امپریالیستی! بسته هستند

۳۵ مین سالگرد انقلاب به خون خفته بهمن!

۱۲٫ اسفند ۱۳۹۲
در

تاریخ به کسانی که دچارجمودفکری نشده باشند درعمل نشان داد که هرانقلاب عظیم توده ای درصورت نداشتن رهبری انقلابی به بی راهه ای جهنمی کشیده می شود. خونهای ریخته و لخته شده صدها هزار انسان درکف خیابانها و کف پای آنان با گلوله و شلاق قادر به آبیاری نهال آزادی نمی شوند و دلهای...
بقیه در اینجا »

منشر شده در اعلاميه ها | دیدگاه‌ها برای ۳۵ مین سالگرد انقلاب به خون خفته بهمن! بسته هستند

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

مارس 2014
د س چ پ ج ش ی
« ژانویه   آوریل »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>