ماه: فروردین ۱۳۹۳

تشدید تضاد بین دو قطب امپریالیستی!

بحران بزرگ مالی – اقتصادی کشورهای امپریالیستی به ویژه درغر ب بعداز گذشت قریب ۵ سال و نیم ازبروز آن، هم چنان ادامه می یابد. امپریالیستها برای رهائی از این بحران، تجاوزات وحشیانه ای را بر مزدها و حقوقها و…

پرده های فساد نخ نماشده!

گندیده گی رژیم اسلامی درشرایط بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درجهان و درایران روزبه روز آشکارتر شده و رژیم را چنان در مخمصه ی بی آبروشدن بیشتر و بیشتر گذاشته که سردمداران رژیم برای حفظ آبرو اجبارا ولی…

درجنبش جهانی کمونیستی

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۳٫ رفرمیسم و رویزیونیسم دوشکل اصلی شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی در جنبش طبقه کارگر به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ…

اخلال شیوه تفکر خرده بورژوائی درجنبش کارگری!

اولین مسئله ای که دربرابر هرطبقه ای برای دفاع یا کسب حقوق خویش درمقابله با طبقات اجتماعی متضادش قرارمی گیرد، “چه بایدکرد؟” است. این معضل در بیش از ۱۶۰ سال اخیر دررابطه با طبقه کارگر جواب دقیق دیالکتیکی اش را…

به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم!

اگر درصد واندی سال پیش زنان پیشرو سوسیالیست جهان متحدا با الهام ازمبارزات زنان کارگر نیویورک درآمریکا تیزبینانه برای متحدکردن صف پراکنده مبارزاتی زنان جهان درصفی واحد و پیشرو، ۸ مارس را روز هم بسته گی بین المللی مبارزاتی زنان…

ازنامه های رسیده

با سلام ، در طی چند روز اخیر تظاهراتی تحت عنوان اعتراض به توهین به بختیاری ها در یک سریال تلویزیونی به نام ” سرزمین کهن ” برپا شده است . رشد سریع این تظاهرات در عرض یکی دو روز…

بــهــاران خـجـسـتـه بـاد!

کارگران و زحمت کشان اسیرنظام سرمایه داری درایران زنان و جوانان به بندکشیده شده توسط رژیم خون آشام ایران ملیتها و اقلیتهای ملی ـ مذهبی پیوسته مورد تحقیروستم درایران بهارسال نو در راه است: با حرکت مشترک تمام گیاهان و…

بی اعتنائی رژیم به خواست به حق کارگران!

درآستانه ی سال نو، نوکران حلقه به گوش نظام سرمایه داری درقالب جمهوری اسلامی ایران درکمال بی شرمی و بدون داشتن کوچک ترین احساسی نسبت به خانواده های کارگری رنجور و درعسرت بعداز سر و صداها درمورد تعدیین حداقل مزد…

به استقبال ۸ مارس روزهم بسته گی مبازاتی زنان برویم!

اگر درصد واندی سال پیش زنان پیشرو سوسیالیست جهان متحدا با الهام ازمبارزات زنان کارگر نیویورک درآمریکا تیزبینانه برای متحدکردن صف پراکنده مبارزاتی زنان جهان درصفی واحد و پیشرو، ۸ مارس را روز هم بسته گی بین المللی مبارزاتی زنان…

درجنبش جهانی کمونیستی

فصل۲.طرزتفکرخرده ـ بورژوایی و اثرات تباه‌کننده آن درجنبش طبقه کارگر ۲٫ قوانین حاکم برمبارزه بین شیوه تفکر خرده ـ بورژوایی و پرولتاریائی به نقل ازکتاب : مبارزه برسر شیوه تفکر درجنبش طبقه کارگر ـ استفن انگل ـ ۱۹۹۵ مبارزه بین…