ماه: مرداد ۱۳۹۴

مذاکرات نواستعماری امپریالیستها!

برای ایجاد توهمات درقرارداد نواستعماری اتمی امپریالیستهای ۵+۱ با رژیم جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گیج کننده ای را امپر یالیستها سازمان دادند. نتیجه مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق را باید درحد صحبت اوباما پس از توافقات ارزشیابی کرد…

شکوفان باد اعتصابات سراسری!

تا زمانی که استثماروستم موجودباشد، مبارزه حق طلبانه درآن مکانها قطع نشده و ادامه خواهد یافت. درعین حال این مبارزات بدون جمع بندی از نتایج حاصل از آنها و پیداکردن وسایل موثرتر در به پیروزی رساندن این مبارزات، همانند چرخهای…

یونان در بحران!

فروپاشی شوروی در دهه ۹۰ قرن بیستم میلادی ، فرصت طلائی برای سرمایه داری اروپا بوجود آورد تا به خواست تاریخی خود یعنی اروپای واحد در صحنه رقابت بین المللی جامه عمل بپوشاند . این شکلگیری که در آغاز اولیه…

فقر آماری و دورنمای سازنده گی در ایران!

بعداز ۳۷ سال حاکمیت استبدادی و پیرویدولت اسلامی از “اقتصاد مال خر است ـ خمینی” و راندن متخصصان علمی، اقتصادی، اجتماعی به خارج و با تکیه به لومپنیسم و خرافات برای اداره امور، اکنون درکمال درمانده گی حاکمان دست بدامن…

درجنبش جهانی کمونیستی!

ایکور ـ ۵ ژوئن ۲۰۱۵ اعلامیه اعتراض: به دفاع از اول ماه مه به مثابه روز مبارزه بین المللی طبقه کارگر بپردازیم رفقای گرامی عضو! دراول ماه امسال کارگران مبارز انقلابی درمقابل یک ستم و سرکوب شدید درچندین کشور قرارگرفتند. …

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول

–  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی ( حمله تروریستی و خونین داعشی های فاشیست به موزه باستانی باردو در تونس و سپس به مساجد در یمن ، تهدید دولت ونزوئلا از سوی دولت اوباما، ماجراجوئی…

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث بخش اول

–  بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی ( حمله تروریستی و خونین داعشی های فاشیست به موزه باستانی باردو در تونس و سپس به مساجد در یمن ، تهدید دولت ونزوئلا از سوی دولت اوباما، ماجراجوئی…

بحران زیست محیطی و نیاز به حل آن درایران!

امروز بخش مهمی از نیروهای سیاسی موافق و یا مخالف هم به وجود بحران زیست محیطی درایران آگاهی دارند. اما آگاهی بدون عمل درجهت تغییر اوضاع همان طور که ازقدیم گفته اند مثل شاخ بی ثمر است. تاچه حد از…

دراین ۳۶ سال چرا اتحاد وجودنداشته است؟

با سلام خدمت تمامی شرکت کننده گان دراین گردهم آئی پالتالکی. من درفرصت کوتاهی که برای صحبت کردن دارم درمورد این موضوع مطالبی را با شما درمیان می گذارم به امید این که تعمق بیشتری درمورد آن بنمائید تا عوامل…