ماه: خرداد ۱۳۹۵

قرن تئوریک سرفراز و قرن اخیرسرافکنده (برنامه کمونیستها)

جمعبندی از رشد مبارزه طبقاتی در دوقرن بزرگ دربرابرکمونیستها قرارگرفته است.حاصل نظری آن آیا  عملی شده و یا نشده است؟ ۱- جهان بینی ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، ( در حیطه نظری ) ۲- پراتیک ومتشکل و متحد نمودن هرچه…

برای انقلاب کردن چگونه حزبی لازم است

در باره ضرورت حزب تنها به اشاره ای بسنده می کنیم چون از همان پیدایش جنبش کارگری در ایران ،توپ های انقلاب اکتبر تحزب را به این طبقه ارزانی داشت وکارگران پیشرو مهاجر ایرانی که در جریان انقلاب اکتبر شرکت…

مذاکرات رژیم جمهوری اسلامی با غرب بر سر چیست

دو هفته قبل ایران و آمریکا مذاکرات جدی را پس از برجام بر سر استفاده از بازارهای مالی بصورت پرداخت های دلاری از طروق اقتصادی بویژه بانکی انجام دادند. در پشت هیاهوهای تبلیغاتی طرفین ولی این سئوال برای بسیاری در…

یک درخواست فوری از حزب سوسیالیست پیشاهنگ

ایکور ICC ( کمیته هماهنگی بین المللی )، ۲۳آوریل ۲۰۱۶ ایکور به حزب سوسیالیست پیشاهنگ همبستگی کامل خود را اطمینان میدهد و فراخوان حزب سوسیالیست پیشاهنگ را به نشانه همبستگی عملی در صفحه اصلی ایکور (پایین را ببینید ) منتشر…

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران(از ۱۲۸۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی)

فصل دوم: جنبش های سوسیال – دموکراسی و کارگری در عصر مشروطیت ( قسمت سوٌم) شاخۀ “فرقه اجتماعیون – عامیون”  در آذربایجان ایران همانطور که اشاره شد، فعالیت شاخۀ آذزبایجان “فرقه اجتماعیون – عامیون”  بسیار چشمگیر و پیشرفته تر از…

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم

پیش درآمد – در تاریخ مدرن جهان بویژه در ۲۳۰ سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند. ولی از بین این انقلابات به…