درجنبش جهانی کمونیستی

حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ

فراخوان مشترک حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ و حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ

دردیدار امروز نماینده گان دوحزب در کلکته، دو تشکل تصمیم گرفتند در تشکل واحدی ترکیب شوند، حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ، و پیام وحدت دوتشکل را به مثابه یک گام اولیه در راه پیمائی طولانی به سوی وحدت احزاب کمونیست انقلابی، سازمانها و افراد در هندوستان پیش برده روند ساختمان حزب کمونیست واقعی درتمامی سطوح هندوستان را شدت بخشند. دو تشکل چنین ارزیابی نمودند که زمانی که دولت ب.ژی.پ. (Baharatiya Janata Party) درقدرت حضوردارد و سرسختانه سیاستهای نئولیبرالی را به کارمی بندد، ضرورت وحدت تمامی ضد نیروهای نئولیبرال علیه این حمله سخت مهمتر از هرچیزی می گردد. آنها هم چنین ضرورت مقابله با تلاشهای قطب بندی مذهبی و تبدیل هندوستان به کشور هندیها را احساس نمودند. آنها ضرورت نیاز به مبارزه علیه انواع بخش گرائی، بخش گرائی هندی را به مثابه خطرعمده می دانند. هر دوتشکل تصمیم گرفتند هرچه زودتر کنفرانس وحدت رافراخوانند و شدیدا کارکنند تا کنگره دهم حزب در لوکنو باپیروزی بزرگی همراه شود. فراخوان مشترک در دیدار در زیر آمده است:

فراخوان مشترک حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ و حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ

جنبش انقلابی کمونیستی در هندوستان در شرایط کنونی درحالت شدیدا متفرق به سر می برد. به منظور غلبه براین وضعیت و متحقق ساختن وحدت، تمامی احزاب مارکسیست ـ لنینیست هندوستان که عمیقا درمیان توده های وسیع و ازجمله طبقه کارگر نفوذ یافته اند، حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ و حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ، طی دوره طولانی مدتی، به تبادل نظر درمورد مسائل مختلف درمورد برنامه انقلاب هندوستان، اصول سازمانی، وضعیت کنونی و وظایف ما پرداختند.

این تبادل نظرنشان دادکه درمورد بسیاری از مسائل مهم وحدت نظرداریم، و هم چنین درمورد مسائل مهم دیگر نیز اختلاف نظرداریم. هم چنین مسائلی نیز هست که نیاز به بحث بیشترداریم.

هر دو تشکل درمورد نکات زیر نظر توافق داشتند:

۱٫ الف ـ هندوستان کشوری وابسته است تحت سلطه ی نئوکلونیالیسم امپریالیستی.

ب ـ  بادرنظرگرفتن کشور به مثابه یک کل، رشد روابط سرمایه داری درکشاورزی اکنون روندی

رشدیابنده درسراسراست، با تفاوتها و عدم توازونها در سطحی وسیع. تفاوتها و عدم توازونها

درایالتهای مختلف وجوددارند، در درون یک ایالت وحتا درون یک بخش.  مناطقی هست که

درآن جا روابط سرمایه داری درکشاورزی به حدغالب رسیده است. اما مناطقی هست که در

آنها روابط فئودالی و نیمه فئودالی نسبتا قوی است. درسراسر کشور سرمایه ربائی و ستم نوع

کاستی شایع می باشند.

پ ـ سرمایه انحصاری در هندوستان قدرتمنداست و ماهیت کمپرادور ـ بوروکراتیک دارد. این

سرمایه داری کمپرادورـ بوروکراتیک رابطه دوگانه همکاری و تضاد با امپریالیسم دارد،

همکاری عموما جانب عمده می باشد.

۲٫       هندوستان استقلال سیاسی محدود شده ای دارد. لذا نادرست است که ادعاشود که کاملا مستقل

است که این وظیفه ی براندازی امپریالیسم از کشور را نفی کند .

۳٫      دشمنان عمده انقلاب هندوستان امپریالیسم، سرمایه داری کمپرادوربوروکرات و زمینداران اند.

۴٫      وظیفه ی انقلاب هندوستان براندازی امپریالیسم، سرمایه داری کمپرادور بوروکرات و مالکان

است. این وظایف دررابطه باهم می باشند.

۵٫     هندوستان یک کشور طبقات کمپرادور بوروکراتیک بورژوائی و مالکان ارضی است، تحت

رهبری کمپرادور بورکرات بورژوائی.

۶٫     رهبری انقلاب هندوستان طبقه کارگر است. دهقانان متحد نزدیک آنند، خرده بورژوازی شهری

متحدین قابل اعتماد و بورژوازی ملی متحد درحال نوسان می باشند. درکشورها روند تجزیه در

میان دهقانان طی طولانی مدت صورت گرفته است. کارگران کشاورزی و دهقانان بی زمین و

فقیر متحدین مطمئن طبقه کارگرند و بزرگ ترین نیروی محرکه انقلاب هندوستان. دهقانان میانه

حال متحدقابل اعتماد و دهقانان ثروتمند متحد متزلزل با طبقه کارگر می باشند.

۷٫     خصوصیت انقلاب هندوستان ماهیتا دموکراتیک است و نه سوسیالیستی. هرچند که انقلاب دموـ

کراتیک نوع جدید می باشد که ازیک سو راه رشد سرمایه داری را با ریشه کن کردن امپریالیسم

سرمایه داری کمپرادور بوروکراتیک و مالکان زمین فراهم می کند، و راه برای گذار به

سوسیالیسم را آماده می نماید.

۸٫     انقلاب هندوستان دیکتاتوری دموکراتیک خلق هندوستان را تحت رهبری طبقه کارگراز طریق

براندازی امپریالیسم، کمپرادور بوروکراتها و زمینداری بزرگ مستقرخواهدکرد.

انقلاب دموکراتیک خلق هندوستان بخشی از انقلاب جهانی سوسیالیستی پرولتاریائی است.

۹٫     تضاد های بزرگ درجامعه هندوستان در حالت کنونی تضاد خلق هندوستان با امپریالیسم، دهقانان

با طبقه زمیندار، کار با سرمایه و تضاد بین طبقات حاکم است. تضاد اصلی عبارت است از

اتحاد امپریالیسم، بورژوا کمپرادورهای بوروکرات و زمین داران بزرگ درتضادبا توده های وسیع

مردم.

۱۰٫  راه انقلاب هندوستان با شرایط مشخص  وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی هندوستان تعیین خواهدشد.

درسهای انقلاب روسیه و چین طبعا بسیار مهم برای انقلاب ما می باشند. مع الوصف، درشرایط

مشخص کشورما، طبقه کارگرنقش مستقیمی دارد درحالی که دهقانان هندی نیز نقشی بازی می

کنند . یکی از وظایف مهم انقلاب هندوستان عبارت است از سرنگون سازی امپریالیسم و سرمایه

داری انحصاری هندی و درعین حال یک وظیفه مهم دیگر براندازی تمامی روابط ماقبل سرمایه

داری در کشاورزی و تقسیم زمین گرفته شده از زمینداران بزرگ به کارگران کشاورزی و هم

چنین دهقانان بی زمین و دهقانان فقیربرپایه “زمین از آنِ کشاورز”.

۱۱٫   بعدازجنگ جهانی دوم، انفجار دو انقلاب سوسیالیستی و آزادی ملی امپریالیسم را مجبورنمود

قاعده استعمار و استثمار را عوض کرده و روش نوکلونیالیستی استثمار و حاکمیت را بپذیرد.

نئوکلونیالیسم شروع شد. درجریان این حاکمیت غیرمستقیم امپریالیستی، استعمارجدید چندین تغییر

مهم حاکمیت استعماری و استثماری را انجام داد و روش نواستعماری استثمار و حاکمیت را

پذیرفت. استعمارجدید آغازشد. درجریان این حاکمیت غیرمستقیم، استعمارنو چندین تغییر مهمی را

واردنمود که چندین تغییر تعیین کننده ای را درتولید و روابط درکشورما را با خودداشت. این روند

درمرحله ی جهانی شدن امپریالیسم شدت گرفت. کشورما دراین رابطه باشدت بیشتری درارتباط با

نظام جهانی امپریالیستی ازطریق  سرمایه مالی، بازار و تکنولوژی پیشرفته قرارگرفت.

۱۲٫   درمرحله ی استعمارنو، دریک قطب نیروهای امپریالیستی قراردارند، که رهبری آن امپریالیسم

آمریکاست، درحالی که درقطب دیگر کشورهای نواستعماری قراردارند. دربین این دو قطب کشور

های مختلف مستقلی قراردارند. بغیر از آنها، کشورهای دیگری هستند که درخارج ازاین بخش

قراردارند. یک نمونه دراین مورد کوبا است، که نقشی در جدانمودن کشورهای آمریکای لاتین از

امپریالیسم آمریکا دریک منطقه مهم مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا، دارد.

۱۳٫  درمناطق بین المللی در بخش غیر قطبی جهان، یک وضع چندقطبی به وجودآمده است. تضاد بین

نیروهای امپریالیستی شدت یافته است. تضادبین کشورها و ملتها از یک سو و امپریالیسم، به ویژه

امپریالیسم آمریکا، ازسوی دیگر نیز شدت یافته است. تضادبین سرمایه و کار نیز شدت گرفته

است. مع الوصف، توازون قدرت هنوزهم به نفع امپریالیسم و ارتجاعیون و علیه مردم جهان است.

بادغرب هنوز بربادشرق برتراست. دراین شرایط امکان جنگ جهانی دیگری موجوداست، هرچند

که فاکتورهای جلوگیری از آن وجود دارند.

۱۴٫  انقلاب کردن جشن توده ها است. درنتیجه، بسیارمهم است که راه درخوربتواند میلیونها انسان را

بسیج کند. بدین منظور، اولین نیاز مهم عبارت است از این که حزب ما  تکامل یافته و مبارزه

همراه با نیروهای چپ و دموکراتیک را استحکام بخشد. دراین مسیر فعالیتهای مشترک با پارلمان

نشینان چپ راه به جائی نمی برد.

۱۵٫  دروضعیت مشخص کشور مان مبارزه پارلمانی یک مبارزه مهم می باشد. اهمیت دادن درجه اول

به مبارزه فرا پارلمانی، ما باید به دلیل اهمیت این مبارزه به آن نیز بپردازیم. برای رشددادن

مبارزات فرا پارلمانی بسیار مهم است که ما پلاتفرمهای پارلمانی و مجلس را بادقت فراهم کنیم.

۱۶٫  درخدمت تغییر انقلابی جامعه، فعالیتهای حزب باید درجهت تکامل دو فعالیت قانونی و غیرقانونی،

علنی و مخفی و بین مبارزه مسلحانه و غیرمسلحانه پیش برده شود.

۱۷٫  حکومت بی.جی.پی درحال حاضردرقدرت سرسختانه سیاستهای نولیبرالی را به کارمی برد. ما

نیاز به متحد کردن همه ضد نیروهای نولیبرال علیه این حمله شدید داریم. درعین حال، ما نیاز به

مقاومت دربرابر تلاشهای قطب بندی مذهبی و دیگر تلاشها درتبدیل هندوستان به کشوری هندی

داریم. ما نیاز به مبارزه علیه انواع تقسیم بندی داریم که تقسیم بندی هندوئی را خطرعمده می

دانیم.

۱۸٫  وضعیت کنونی درهندوستان نیاز به چنان حزب مارکسیست ـ لنینیستی دارد که بتواند منشویسم

گوناگون هندی را مانع شود، که نماینده آنها حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست)، حزب

کمونیست هندوستان و غیره و انواع خلق گرایان هندی،  نظیر حزب کمونیست هندوستان

(مائوئیست) می باشند.

۱۹٫  درتقویت مبارزات ضد امپریالیستی جهان وحدت میان احزاب مارکسیست ـ لنینیست و سازمانها در

جهان مورد نیاز هست. انترناسیونالیسم پرولتری چنین درخواستی دارد.

همراه نکات درپیش گفته درمورد وحدت  ما اختلاف نظراتی نیز داریم. اینها به قرارزیراند:

۱٫   راه حلهای مختلف درمورد دیدگاه استعمارجدید.

۲٫   وضعیت کنونی در کشاورزی هندوستان.

۳٫   مقایسه مهم دو جانب انقلاب دموکراتیک نظیر امپریالیسم و فئودالیسم.

۴٫   درمورد تضاد عمده

۵٫   در تجدید سازماندهی کمونیسم جهانی.

۶٫   فعالیت مشترک با حزب کمونیست هندوستان ـ حزب کمونیست هندوستان مارکسیست.

نکاتی نیز وجود دارند که نیاز به بحث بیشتر، تحقیق، مطالعه و تبادل نظر دارند، نظیر :

۱٫  درمورد سوسیالیسم و تجربه ساختمان سوسیالیسم.

۲٫  درمورد تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی و ملی.

۳٫  درموردتضادبین امپریالیسم و کشور/خلق هندوستان.

بخشهای وسیعی از اتحادنظر کامل درمورد مسائل مهم در رابطه با انقلاب هندوستان ما را به سوی وحدت در حزب واحدی می کشاند. ما تصمیم گرفتیم به وحدت درحزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ. ما عمیقا اعتقادداریم که وحدت امروز دوحزب تنها ” گام اول در راه پیمائی طولانی ۱۰ هزار لی” می باشد. ما ازتمامی احزاب کمونیست انقلابی، سازمانها و افراد در هندوستان می خواهیم تا روند ساختمان یک حزب کمونیست واقعی را در سطح تمامی هندوستان تحقق بخشند.

امضا کننده گان

رفیق ک.ان.راماچاندران، دبیراول حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست ـ لنینیست) ستاره سرخ

رفیق پرادیپ سینگ تاکور، دبیر حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست ـ لنینیست) پرچم سرخ

**************

نامه به حزب مارکسیست ـ لنینیست کمونیست ترکیه

۱۸ دسامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۳٫ ۳ بعدازظهر

رفیق ما، سارایا، در مقاومت کوبانی ابدی شد

رفیق سارایا ئوزگور (سیبل بولوت)، عضو حزب ما حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ درجریان مقاومت دفاع کوبانی در روجاوا(کردستان سوریه) جان باخت.

رفیق سارایا دروحدت و مقاومت انقلاب محل خلقهایمان باعمل خود گام پیش گذاشت. او نمونه یک زن کمونیست آزادی خواه و رفیقی علیه دارودسته فاشیستی ایسیس، عروسک امپریالیستها و قدرتهای استعماری بود.

با جواب دادن به فراخوان حزب، رفیق سارایا پرچم را از دیگر رفقا، سرکان توزون و پاراماز کیزیلباش گرفت. و آن را تا پایان عمرش با افتخار، با خواست انقلابی متعهدانه و باقاطعیت باخود حمل کرد. او به طریقی انقلابی به سوی دارودسته ی فاشیستی ایسیس دشمنان خلق و آزادی پیش رفت. درست همانند دیگر رفقا آرین میرکان و قادر اورتاکایا که در کوبانی جان باختند!

دراولین سالهای انقلابی شدنش، رفیق سارایا درروزنامه آتیلیم کارکرد. اودراین رابطه مورد بازجوئی رژیم فاشیستی قرارگرفت. طی مدتی او در کارحزبمان در سازمان کردستان فعالیت نمود. سپس او متوجه کوهستانهاشد با اعتقاد به این که رهائی زنان تنها با شرکت در فرماندهی زنان قابل تحقق می باشد. او وظایف داده شده توسط حزب را با اعتقادی بزرگ میل و خواست قدرتمندی انجام داد.

او علیه دارودسته ایسیس درصفوف ی.پ.گ./ی.پ.ج به عنوان عضو حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست مبارزه کرد. او به دلیل مقاومت، تعهد، خواست قدرتمند، نفرت طبقاتی و عمل، و نشان دادن   تعهد و جسارتش مورد تحسین قرارگرفت.

طی اقامتش درکوبانی، رفیق سارایا به انقلابیون و مردم ، جوانان، زنان ومردم درمحل ، درمنطقه وتوسط نیروهای بین المللی رزمنده برای انقلاب و سوسیالیسم گفت “دفاع ازانقلاب” و “محکم به دست گرفتن انقلاب” را انجام دهیم.

اوگفت “دفاع ازانقلاب روجاوا به معنای دفاع از آزادی آینده است”… “درصورت ضرور، ما جان خواهیم باخت”… “وظیفه ی انقلابیها انقلاب کردن است.”  او به گونه ای که فکر می کرد و می گفت زنده گی کرد.

او پرچم سرخ را به ماسپرد با گفتن این که ” هرجا که ستم موجودباشد کمونیستها باید آن جا باشند.”

رفقای ما سرکان، پاراماز و سارایا، که در انقلاب روجاوا ابدی شدند، وظایف تاریخی و سیاسی انقلابی را نشان دادند. آنها راه آزادی و مبارزه برای سوسیالیسم را نشان دادند. حزب ما در راهی که آنها گام برداشتند آگاهانه و قدرتمندانه و متعهدانه به سوی پیروزی پیش خواهدرفت.

فراخوان رفقای ما، فراخوان گردان بین المللی نیزهست. فراخوانی است محلی و بین المللی، به احزاب انقلابی و گروهها برای “رفتن به روجاوا به خاطر انقلاب روجاوا و مقاومت کوبانی”.

زنده باد انقلاب و سوسیالیسم!

رفیق سارایا ابدی شد!

به انقلاب روجاوا و مقاومت کوبانی بپیوندیم!

CPI(ML) Red Star

Merger Statement by the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star and the
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Flag

At a meeting of the representatives of the CPI(ML) Red Star and CPI(ML) Red Flag held at Kolkata today, the two organizations decided to merge in to a single organization, CPI(ML) Red Star and to carry forward the message of the unity of the two organizations as a first step in the long march towards uniting all communist revolutionary parties, organizations and individuals of India to intensify the process of building a real communist party at the all-India level.  When the BJP government is presently in power and ruthlessly implementing neo-liberal policies the need to unite all anti-neo-liberal forces against this onslaught has become all the more important, the two organizations evaluated.. They also felt the need to resist the efforts of religious polarization and the efforts to convert India into a Hindu state. They felt the need to fight against all sorts of communalism considering the Hindu communalism as the main danger. Both the organizations decided to convene the unity conference soon and to work hard for making the Tenth Congress of the Party at Lucknow a great success. The Joint Statement adopted by the meeting is appended below:

Merger Statement by the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star and the
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Flag

Communist Revolutionary movement in India is presently in a much fragmented state. In order to overcome this situation and build a united, all-India Marxist-Leninist party deeply entrenched among the broad masses of the people including the working class, the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star and the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Flag have, over a prolonged period of time, exchanged opinions on different questions related to the programme of the Indian revolution, tactical line, organizational principle, the present situation and our tasks.

This exchange has revealed that just as there are many important questions on which we have unity, so also there are some important issues on which we have differences. There are also some other issues that need further discussion.

Both the organizations have the same opinion on the following issues:

Marxism-Leninism and Mao Tse Tung Thought is our ideological basis.

 1. A. India is a dependent state and society under neo-colonial domination of imperialism.

B. Taking the country as a whole, the development of capitalist relations in agriculture is now a growing trend at the all-India level, though there are diversities and unevenness to a large extent. These diversities and unevennesses exist among the different states, within a state and even within a district. There are areas where the capitalist relation in agriculture has reached dominant position. Again there are areas where feudal and semi-feudal relations exist quite strongly. Throughout the country there is prevalence of usury capital and caste oppression exists.

C.Monopoly capitalism in India is much powerful and comprador-bureaucratic in nature. This comprador-bureaucratic capitalism has a relationship of both collaboration as well as contradiction with imperialism, though collaboration is the main aspect in general.

 1. India has limited political independence. So it will be wrong to claim that it has full independence as that would negate the task of overthrowing imperialism from our country.
 2. The principal enemies of the Indian revolution are Imperialism, Comprador Bureaucratic Capitalism and Landlordism.
 3. The task of the Indian revolution is to overthrow imperialism, comprador bureaucratic capitalism and landlordism. These tasks are inter-related.
 4. India is a state of comprador bureaucratic bourgeoisie and the landlord classes, led by the comprador bureaucratic bourgeoisie.
 5. The leader of the Indian revolution is the working class. Peasantry is its firm ally, the urban petty-bourgeoisie is reliable ally and the national bourgeoisie is vacillating ally. In our country a process of polarization among the peasantry is taking place for a quite long time. The agricultural labourers and the landless and poor peasants are the most reliable allies of the working class and the greatest motive force of Indian revolution. The middle peasantry is a reliable ally and the rich peasants are the vacillating allies of the working class.

The character of the Indian revolution is bourgeois democratic in nature, not socialist. However, it is a new kind of democratic revolution which on the one hand will pave the way of capitalist development by uprooting imperialism, comprador bureaucratic capitalism and landlordism, and will pave the way of socialist revolution on the other. The inevitable culmination of this revolution will be the socialist revolution

 1. .
 2. The Indian revolution will establish the democratic dictatorship of the Indian people under the leadership of the working class by overthrowing imperialism, comprador-bureaucratic capitalism and landlordism. The People’s Democratic Revolution of India is a part of World Proletarian Socialist Revolution.
 3. The major contradictions in Indian society at present are imperialism vs the Indian people, the peasantry vs landlord class, capital vs labour and the contradiction among the ruling classes. The principal contradiction is the alliance of imperialism, comprador-bureaucratic bourgeoisie and the landlord class vs the broad masses of the people.
 1. The path of Indian revolution will be determined by the concrete condition, the present socio-economic situation in India. The lessons of Russian and Chinese revolutions are obviously very much important for our revolution. However, in the concrete condition of our country, the working class will play a direct role while the Indian peasantry will also play its role. One of the important tasks of the Indian revolution is to overthrow imperialism and Indian monopoly capitalism and at the same time another important task is to overthrow all pre-capitalist relations in agriculture and distribute the land seized from the landlords to the agricultural labourers as well as to the landless and poor peasants on the basis of “land to the tiller”.
 2. After the Second World War, the twin blows of socialist revolutions and national liberation revolutions compelled imperialism to change its colonial rule and exploitation and adopt neo-colonial method of exploitation and rule. Neo-colonialism started. In the course of this indirect rule of imperialism, neo-colonialism introduced many important changes which have brought about several crucial changes in the production relations of our country. This process has intensified in the phase of imperialist globalization.Our country is being connected even more intensely with the world imperialist system through finance capital, market and advanced technology.
 3. In the phase of neo-colonialism, at one pole there are some big imperialist forces, the chief of which is American imperialism, while on the other pole there are neo-colonial countries. Between these two poles there lie various dependent countries. Apart from the above, there are some countries that lie outside this domain. One such example is Cuba, which is playing a role in turning Latin America from the backyard of US imperialism to an important area of struggle against US imperialism.
 4. In the international arena in the place of unipolar world, a multipolar world has emerged. The contradiction among the imperialist forces has got intensified. The contradiction between the oppressed nations and people on one hand and imperialism, especially US imperialism, on the other has also got intensified. The contradiction between capital and labour is also intensified. However, balance of power is still inclined in favour of imperialism and the reactionaries and against the world people. The west wind still prevails over the east. In this situation the possibility of yet another world war remains, though there also exist factors to prevent it.
 5. Revolution is the festival of the masses. Therefore, it is extremely important to find out the appropriate way to organise millions of people. For that, the first important requirement is the development of our Party and the consolidation of struggling left and democratic forces. In this course joint activities with the parliamentary left cannot be ruled out.
 6. In the concrete situation in our country parliamentary struggle is one of the important struggles. Giving primary importance to extra-parliamentary struggle we must take the parliamentary struggle with due importance. For the development of extra-parliamentary struggles it is extremely important to use properly the platforms of parliament and assemblies.
 7. In the interest of the revolutionary transformation of society, the activities of the party have to be organized in the direction of developing proper combination between legal and illegal, open and secret activities and between armed and unarmed struggles.
 8. The BJP government is presently in power ruthlessly implementing neo-liberal policies. We need to unite all anti-neo-liberal forces against this onslaught. At the same time we need to resist the efforts of religious polarization and the efforts to convert India into a Hindu state. We need to fight against all sorts of communalism considering the Hindu communalism as the main danger.
 9. The present situation in India demands such a Marxist-Leninist party to be evolved that can defeat the Indian variety of Menshevikism, whose representatives are CPIM, CPI etc and the Indian variety of Narodism, whose representatives are CPI (Maoist) like forces.

۱۰٫  To consolidate all the anti-imperialist struggles of the world the unity among all the Marxist-Leninist Parties and Organizations throughout the world is required. Proletarian Internationalism demands that.

Along with the aforesaid points of unity we have some differences of opinion also. Those are as follows:

 1. On different issues related to the concept of neo-colonialism.
 2. The present situation of Indian agriculture.
 3. On the comparative importance of the two aspects of democratic revolution, such as, imperialism and feudalism.
 4. On Principal Contradiction
 5. On the reorganization of Communist International
 6. On united activities with CPI-CPIM.

There are also some points which need more discussion, exploration, study and exchange of opinions, such as:

 1. On socialism and the experiences of socialist reconstruction.
 2. On the history of international and national communist movement.
 3. On the contradiction between imperialism and the Indian nation/people.

Large areas of unanimity on important issues related with Indian revolution direct us to be united into a single party. We have taken the decision to unite as Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star. We firmly believe that today’s unity of these two organizations is only the “first step in a long march of ten thousand li”. We appeal to all the communist revolutionary parties, organizations and individuals of India to intensify the process of building a real communist party at the all-India level.

Signed by

Comrade K.N. Ramachandran, General Secretary, Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star

Comrade Pradip Singh Thakur, Secretary, Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Flag

Till

infomlkp@gmail.com

dec 18 vid 3.13 PM

Our comrade, Sarya, has become immortal in Kobane resistance

Comrade Sarya Ozgur (Sibel Bulut), a member of our party MLCP has martyred on 12 December 2014 in the resistance to defend Kobane in Rojava (Syrian Kurdistan).

With her action, comrade Sarya has come forward in the united and regional revolutionary resistance of our peoples. She became the symbol of communist women freedom and commandership against the fascist ISIS mobs, the puppet of imperialists and the colonial powers.

Responding to the call of our party MLCP, comrade Sarya took the flag from other comrades, Serkan Tosun and Paramaz Kizilbas. And she carried it until her death with honour, revolutionary will, commitment and self-trust. She marched towards reactionary and fascist ISIS mobs, the enemies of people and freedom. Just like other comrades, Arin Mirkan and Kader Ortakaya, who martyred in Kobane!

In the first years of her revolutionising, comrade Sarya worked for the Atilim Newspaper. She faced with investigations from fascist regime. For some time, she took part in the Kurdistan Organisation work of our party. Later she turned her eyes on the mountains, believing that the freedom of women can only be achieved through commandership of women. She fulfilled the tasks given by her party in great belief, desire and will-power.

She fought against the mobs in the ranks of YPG/YPJ as a member of MLCP. She was applauded with her resistivity, commitment, will-power, class anger and action, and shown super performance as a warrior.

During her stay in Kobane, comrade Sarya has called on revolutionaries, the youth, women and people; local, regional and international forces fighting for revolution and socialism to “defend revolution” and to “touch the revolution”.

She said “Defending Rojava revolution means defending free future”… “If necessary, we will become martyrs”… “The task of revolutionary is to make revolution”. She lived as what she taught and said.

She handed us the red flag by saying “wherever the oppressed, the communists must be there”.

Our comrades Serkan, Paramaz and Sarya, who became immortal in Rojava revolution, point out the historical and political tasks of the revolutionaries. They are showing the way for freedom and fight for socialism. Our party MLCP will continue to march on their path with consciousness, will-power and commitment to victory.

Our comrades’ call is also a call for International Brigades. It is a call for regional and world revolutionaries, revolutionary parties and groups to “come to Rojava for Rojava revolution and Kabane resistance”.

Long Live Revolution and Socialism!

Comrade Sarya is Immortal!

Join the Rojava Revolution and Kobane Resistance!