ایکور ـ ۵ ژوئن ۲۰۱۵

اعلامیه اعتراض:

به دفاع از اول ماه مه به مثابه روز مبارزه بین المللی طبقه کارگر بپردازیم

رفقای گرامی عضو!

دراول ماه امسال کارگران مبارز انقلابی درمقابل یک ستم و سرکوب شدید درچندین کشور قرارگرفتند.  ایکور هم بسته گی کامل خود را با آنانی که توقیف، زخمی و آزار در اول ماه مه ۲۰۱۵ شدند، اعلام می کند. ما، تشکلهای ایکور، به طورروشن اعلام می داریم: دراول ماه مه، کوجه ها به کارگران و متحدانش تعلق دارند، آنها حاضربه محروم شدن از تظاهرات نیستند.

اول ماه مه ۲۰۱۵ کارگران و رهبران توده ای درمصر، درمالزی، درمراکش و درترکیه توقیف شدند.(۱)

درمالزی، گزارش شد که ۳۴ رهبرمبارز جنبش کارگری و عضو حزب سوسیالیست مالزی(ح.س.م.) توقیف شدند.

رفقای ایکور ازمراکش گزارش می دهند که امسال سندیکاها درمراکش مایل به برگزاری  تظاهرات اول ماه مه نبودند. اتحادیه دانش جویان فراخوان انجام تظاهرات با کارگران رادادند. درجریان تظاهرات نیروهای پلیس رژیم ارتجاعی به تظاهرکننده گان حمله کردند و چندین نفر را توقیف نمودند.

درترکیه دولت ارتجاعی اردوغان مانع ورود کارگران به میدان تاکسیم شدند که ازنظر سنتی غنی بود و تظاهرات اول ماه مه را ممنوع نمود. علیه تظاهرکننده گان درمیدان تاکسیم و دیگرمناطق استامبول و بسیاری ازشهرهای دیگرترکیه با گاز اشک آور، فشارقوی آب و توقیف تظاهرکننده گان واردعمل شد.

هم چنین در زوریخ ۵۸ نفر توقیف شدند که با به کارگیری تعدادزیادی پلیس “بعداز تظاهرات انقلابی” مجرم قلمدادشده و مانع از تشکیل تظاهرات شدند. بدین ترتیب آنهاقصد ترساندن کارگران و ممانعت از شرکت آنها در تظاهرات رسمی اول ماه مه را داشتند.

درمصر پلیس سیاسی از”نیروهای امنیتی ملی” جلو رفقای حزب کمونیست انقلابی مصر(ح.ک.ا.م.) سعید بیومی، علا السرکاوی، جاشیا السرکاوی، ولید هاشم و عماد رومانی را گرفتند موقعی که آنها یک تظاهرات مسالمت آمیز را درمرکز قاهره به پیش می بردند. به آنها گفته شد که در پایان روز آزاد خواهندشد، چیزی که هنوز اتفاق نیافتاده است.

پ.پ.اس.ار.سازمان تونس ایکور از تمامی ایکور خواست تا هم بسته گی با ۵ رفیق حزب کمونیست انقلابی مصررا اعلام کنند و در درخواستشان نوشتند:

“اول ماه مه ۲۰۱۵ رفقای حزب کمونیست انقلابی مصر تظاهراتی را درمرکز قاهره برای دفاع ازطبقه کارگر مصر وکل کارگران جهان علیه سرکوب ناشی از سرمایه داری و رژیم نظامی سیسسی ترتیب دادند. این رژیم سیاست نولیبرالی وحشی شرایط و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را با به کارگیری بدون تردید به اجرا درمی آورد.

طبقه کارگر مصراز حملات برنامه ریزی شده، به بی کارسازی ناعادلانه، موقعی که خواست به رسمیت شناختن حق اعتصاب و انجام آن را دارد، رنج می برد. اخیرا یک دادگاه اداری تصمیم گرفت که کارگران شایسته این بی کارسازیها هستند چون که آنها مخالف حقوق اسلامی (شریعه) می باشند…

علاوه بر سرکوب کامل فعالیتهای سیاسی و پوزه بند زدن برنامه ریزی شده توسط دستگاه پلیسی سرکوبگر، که به طور شدیدی علیه احزاب و گروههای مترقی چپ و کمونیست، اعمال می شود که کشتار رفیق شایما الصباغ از آن جمله می باشد…”

زنده باد اول ماه مه به مثابه روز مبارزاتی بین المللی طبقه کارگر!

زنده باد مارکسیسم ـ لنینیسم!

امضاء کننده گان (درتاریخ ۹/۷/۲۰۱۵، امضاهای دیگر ممکن می باشد)

 • مشی پرولتری مارکسیست ـ لنینیست مراکش
 • حزب وطن دوست سوسیالیست انقلابی واتاد، تونس
 • سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان
 • حزب کمونیست بنگلادش
 • حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست هندوستان ستاره سرخ
 • کمیته مرکزی موقتی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست هندوستان
 • حزب رنجبران ایران
 • حزب کمونیست متحد شده نپال
 • حزب مارکسیست ـ لنینیست دموکراسی نو نپال
 • حزب مارکسیست ـ لنینیست دموکراسی نو سریلانکا
 • حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان
 • حزب کمونیست بلغارستان
 • سازمان کمونیستی لوکزامبورگ
 • صبحدم سرخ هلند
 • حزب بلشویک شمال کردستان/ترکیه
 • حزب مائوئیست روسیه
 • حزب کار ـ مقاومت اسلوواکی
 • گروه مارکسیست ـ لنینیست سوئیس
 • حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ترکیه/ کردستان
 • حزب کار یوگوسلاوی
 • حزب کمونیست(مارکسیست ـ لنینیست) جمهوری دومینیکن
 • حزب کمونیست(مارکسیست ـ لنینیست) پاناما
 • حزب کمونیست پاراگوئه(مستقل)
 • حزب مارکسیست ـ لنینیست پرو
 • حزب پرولتاریائی پرو

(۱) ـ به علت نرسیدن به موقع اعلامیه قبل از انتشار متاسفانه مانتوانستیم مبارزات کارگران ایران و دستگیری فعالان کارگری را جهت درج در این اعلامیه به اطلاع برسانیم.

**********

پیشنهاد دفتر کمیته هماهنگی مرکزی سازمانهای ـ ایکورـ ۱ ژوئن ۲۰۱۵

آزادی فوری زندانیان کنفدراسیون کارگری ترکیه دراروپا و قطع هرگونه محاکمه!

در۱۵ آوریل ۲۰۱۵ عملیات خارج مرز علیه این کنفدراسیون، سازمان زنان متجدد و سازمان جوانان، توسط دولت آلمان و با آماده گی طولانی مدت، توسط واحدهای مخصوص پلیسی شروع شد.

به ابتکار مسئوولان آلمانی ۳ فعال دریونان، درفرانسه و درسوئیس یکی درهرکشور دستگیرشدند. آنها به آلمان فرستاده خواهندشد و در دادگاه ویژه ای محاکمه خواهندگشت. بسیاری ازاین توقیف شده گان پناهنده گان سیاسی ویژه ای هستند و درترکیه طولانی مدت درزندان بودند و شدیدا شکنجه شدند. وضع سلامتی آنان بداست. باوجوداین آنها درسلولهای انفرادی توسط سرویس امنیتی آلمان گذاشته شده اند.

پاراگراف ارتجاعیa 129 وقانون۱۲۹ b کیفری برپایه حملات پلیس و دستگیریها طبق عضویت در به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی قابل تعقیب دانسته که بسیار دور از محدودیتهای حقوق و آزادیهای  بورژوا دموکراتیک می باشند.کنفدراسیون از تشکل مدافع TKP/ML(حزب کمونیست ترکیه/ مارکسیست ـ لنینیست) تقاضای کمک نموده است. اما این ارتجاعیون و پاراگرافهای ضدانقلابی باید اساسا ردشوند.نه این حزب کمونیست درآلمان غدغن شده است، و نه دربه اصطلاح لیست ضد “ترور” اتحادیه اروپا قراردارد. اقدامات ارتجاعی آنان حتا قوانین بورژوائی اروپائی و بین المللی را رعایت نمی کنند.

درمجوزتوقیف، اعضای این حزب به مثابه “انجمن تروریستی” معرفی شده، چون که یک حزب مارکسیست ـ لنینیستی است که مرکزیت دموکراتیک را به کارمی گیردو خواست سازماندهی انقلاب دموکراتیک خلق با هدف سوسیالیسم/کمونیسم را دارد.

روند به طورتلویحی درجهت بستن هم کاری نیروهای انقلابی ترکیه ـ TKP/ML,MLKP , MKP ـ با پ.کا.کا. ومبارزات آزادی بخش کردستان قراردارد. توسط واحدهای دفاعی خلق  و واحدهای دفاعی زنان(YPG/YPJ) مبارزان آزادی بخش با ت.ن.پ./م.ل. مدافع کوبانی علیه گانگسترهای فاشیست ایسیس و رهاکننده آن وتاثیرشان دررها سازی ایزدیها درجنوب کردستان می باشند. تنها در همان خط، نیروهای امنیتی آلمان مداوما تاکیددارند آیا چنین روندی نیز علیه ام.ال.کا.پ. شروع خواهدشد.

آلمان تنها کشور اتحادیه اروپا ست که چنین اقدامات ارتجاعی را به عمل درمی آورد مثل غیرقانونی کردن پ.ک.ک براساس غیرقانونی کردن حزب کمونیست آلمان از ۱۹۵۶، پابرجا تا به امروز، که مستقیما درتیررس قراردادن احزابی که در ایکور مثل ام.ال.پ.د.عضو هستند.

غدغن شدن هرگز پذیرفته نشد ـ مبارزه رهائی بخش علیه امپریالیسم جنایت نبوده، بلکه قابل توجیه است.

این مربوط به تمامی خلقهای دموکرات ، ضدفاشیست و انقلابی می گردد.چنانچه نیروها توقیف شوند و جنایت کار معرفی گردند که پیشقراول مبارزه آزادی بخش علیه گانگستر های فاشیست ایسیس اند، ومبارزه رهائی بخش در روجاوا و کوبانی تحت عنوان “تروریسم مشکوک”قرارداده شود.

دریونان، فرانسه، سوئیس و آلمان مقاومت وسیعی علیه عملیات سرکوب گرایانه درحال رشداست.به علت اعتراضات دادگاهی یونانی تصمیم گرفت که اعضای کنفدراسیونATIK توقیف شده دریونان باید آزادشوند. این موفقیت مهمی درهم بسته گی خواهدبود!

 • آزادی فوری زندانیان آتیک و پایان دهی روندمحاکمه!
 • ازبین بردن غدغن بودن پ.ک.ک.!فسخ قانون جنایت به حساب آوردن سازمانهای انقلابی ترکیه!
 • پاک کردن پ.ک.ک. و دیگر سازمانهای انقلابی ضدامپریالیست از لیست به اصطلاح ضدترور!
 • به ضد کمونیسم شانسی ندهیم! علیه جنایتکار قلمدادکردن مارکسیسم ـ لنینیسم مبارزه کنیم! برای حفظ وگسترش حقوق دموکراتیک و آزادی مبارزه کنیم!
 • کارگران تمامی کشورها متحدشوید! کارگران تمامی کشورها و خلقهای ستمدیده متحدشوید!
 • کمیته هماهنگی بین المللی ۴ ژوئن ۲۰۱۵

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm