درگذشت رفیق بهرام مهین

با کمال تاسف دیشب پنج شنبه – ۹ فوریه ۲۰۱۷ – رفیق بهرام مهین از کادرهای قدیمی سازمان انقلابی و عضو رهبری حزب رنجبران ناشی از یک بیماری طولانی، دراثر ضعف بدنی و تنگی نفس درگذشت.
شرکت فعال رفیق بهرام در سازماندهی کنفدراسیون دانشجویان و محصلین درترکیه و اخراج وی از این کشور دردهه ۱۹۷۰، خدمت به امر سازماندهی  و جلب دانشجویان آگاه به پیوستن به سازمان انقلابی در ترکیه و سپس در آذربایجان پس از سرنگون شدن رژیم سلطنتی پهلوی وانتخاب شدن به رهبری حزب رنجبران ایران در کنگره موسس حزب در ۶ دسامبر۱۹۷۹، شرکت درمبارزات انقلابی حزب در کردستان و پس از انتقال به خارج فعالیت در کمیته دفاع از کارگران ایران از جمله در شهر اقامت اش و درعین حال تلاش سخت فرسوده شدن نیرو درتهیه معاش همراه خانواده اش، آنان و رفقای حزبی اش را بعد از نزدیک به ۶۰ سال فعالیت کمونیستی بدرود گفت.
درگذشت این رفیق گرامی را به خانواده و فامیل اش و رفقای حزب و دوستانش تسلیت می گوئیم. یادش گرامی باد.
حزب رنجبران ایران – ۱۰ فوریه ۲۰۱۷