ضرورت خروج از بن بست!

بن بست در جنبش کمونیستی جهان از زمانی شروع شد که تجدیدنظر طلبی درحزب کمونیست شوروی پس از درگذشت استالین  و کودتای تعدادی از رهبران رویزیونیست درقدرت تفرقه در جنبش کمونیستی جهان  درحدی که نظرات این تجدیدنظرطلبان پذیرفته شد، آغاز گردید. نفی گرائی دستاوردهای انقلابات سوسیالیستی و دموکراسی نوین اوج گرفت و گرایش به رویزیونیسم چپ تروتسکیسم فرصت نفوذ را یافت و طبقات سرمایه دار و بینشهای خرده بورژوائی نیز به این تفرقه ی بوجود آمده دامن زدند. مبارزه ایده ئولوژیک درمیان تعداد اندکی از تشکلهای کوچک کمونیستی در ایران از همان زمان حاکمیت یافتن تجدیدنظر طلبان درقدرت در شوروی آغاز گردید و درشرایط نبود پیوند فشرده این تشکلها با طبقه کارگر و درعین حال متحد نشدن با یکدیگر مواضع درست آنان پژواک لازمی درایران نیافت.
رشد عناد با جنبش کمونیستی و کارگری جهان به پیروزی رسیده به جائی رسید که خود نظرات کمونیسم علمی به ویژه حاصل دوانقلاب کبیر اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و ۱۹۴۹ در چین به زیر سئوال برده شد و حتا جمعبندیهای ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم با شک و شبه ازجانب کسانی صورت می گیرد که در صف کمونیستهای مدافع کمونیسم علمی قرار ندارند. خروج از این بن بست درگرو پیوستن به مواضع انقلابی مطرح و اثبات شده در عمل به دست طبقه کارگر و آموختن از آنها و نقد انشعابات از جمله در درون تشکلها که بدون مبارزه ایده ئولوژیک جدی درونی صورت می گیرد، پایان داده و راه رهائی با متحدشدن اصولی، کمونیستها مجدانه به پیش بروند و فرقه گرائی را طرد کنند.
با توجه به این واقعیت، برای نشان دادن نظرات مبارزان انقلابی شاعران پراحساسی از ایران درخدمت تغییر دادن اوضاع طبقاتی حاکم سروده هائی دارند اشاره می شود تا موضع شاعران جان باخته را از فرصت طلبان جا گرفته در ظاهر همدم بودن با حرکت جنبش کارگری متمایز سازیم.
فرخی یزدی، شاعر انقلابی کمونیست، ۸۰ سال پیش در زمان سرکوب شدید حزب کمونیست ایران درزندان رژیم سلطنتی فاشیستی رضاخان قلدر، مبارزه اش را ادامه داد. شکنجه گران شاه، برای خاموش کردن زبان وطبع شاعرانه  و روحیه پرشور وی  در امید به تغییر این نظام استبدادی، لبان شاعرانقلابی طبقه کارگر  را دوختند و به اعدام وی و کمونیستهای دیگر در بیدادگاههای جنایت پیشه صحه گذاشتند. این شاعر گرانقدر سرود:
“به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زین رو ——-  خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد”!
این خوشبینی در صورتی تحقق می یابد که دستهای توانای کارگران و زحمت کشان تحت هدایت خط انقلابی تشکل سیاسی خود برای آباد ساختن و پایان دادن به ویرانیها خود را آماده کرده باشند.
میر زاده عشقی شاعر مبارز آزادی خواه وطن دوست ترورشده توسط عوامل شاه جنایتکاررضاخان راه رهائی و تغییر وضعیت نکبت بار زمان خود و رسیدن به آزادی مردم را درگرو بروز انقلابی دیگر بعد از انقلاب مشروطیت  دانسته وبه درستی سرود:
“آزادی انقلاب اول گم شد ———  بار دگر انقلاب می خواهد و بس”!
و دیدیم که انقلاب دیگر درسال ۱۳۵۷ زیر دست نابکارانی قرارگرفت که دمار از روزگار مردم سازنده را درلفافه ی “اسلام مستضعف خواه!” درآوردند. بدون رهبری تشکل آگاه کارگری پاشنه ی درب رهائی مردم تنها در خدمت زالو صفتان سرمایه دار خواهد چرخید.
به همین دلیل شاعر کمونیست دیگر ابوالقاسم لاهوتی متواری از ایران به جمهوری تاجیکستان، برای انقلاب کردن و آباد نمودن ویرانی ایران رها از نظام فئودالی – سرمایه داری، سازماندهی این وظایف و خواستهای سترک راه حل را چنین فرموله کرد:
“بهرآزادشدن در همه ی روی زمین از چنین ظلم و شقا —— چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است”!
پس از فروپاشی رژیم سلطنتی استبدادی پهلوی، شاهد بودیم که شکنجه گری و اعدامهای فاشیستی تر و شدت یافته تراین توحش ضدبشری، به رژیم جمهوری اسلامی تحویل داده شد تا نظام استثمارگر و سرکوبگر سرمایه داری پا برجا بماند. از جمله در زندانهای جدید اسلامیان و دربیرون از آن سرکوب کارگران، زنان، دانش جویان، معلمان، ملیتها و معتقدان دیگر ادیان،  سرکوب شاعران و نویسنده گان و روزنامه نگاران چنان ادامه یافته، که مدافعان رضا پهلوی باید همان طور که ساواک سلطنتی برای برپائی ساوامای جمهوری اسلامی قلدر منش تر خمینی شرکت فعال داشت، در صورت آرزوی برگشت بقایای سلطنت طلب، ددمنشی افسارگسیخته وزارت اطلاعات دولت اسلامی نیز کلاس اکابر شکنجه گری جدید را به اینان خواهد گذاشت و آموزش خواهد داد!!.
نمونه استثمار  و ستم و کشتار کارگران، زحمت کشان، آزادی خواهان و غیره درابعادی سراسر ایران ادامه می یابند که به صورت مشتی از خروار در زیر بیان می کنیم:
طی یک هفته اعتصاب کارگران درکارخانه های هپکو، شرکت آوانگان، واگون سازی پارس در اراک؛ پالایشگاه ستاره خلیج فارس؛ کنتورسازی ایران در شهرستان البرز؛ پیمان کارشهرداری نی ریز استان فارس؛ کارکنان موسسه ثامن الحج کرمان؛ کارگران کارخانه فولاد زرقام یزد؛ کارگران سیمان دهلران و…برای دریافت مزد کارکرد شان پرداخت نشده به طور جداجدا ازهم در اوایل بهمن ۱۳۹۵ ، باوجود خواستی مشترک داشتن درگیر با مبارزه اند. رژیم حاکم درایران به دنباله روی از اربابان جهانی سرمایه دار حرکت می کند که دزدان وچپاول گران امپریالیست در قرن جدید ۲۱ با پائین نگه داشتن مزد، بیکارسازی  و تقلیل امور رفاهی کارگران و زحمت کشان، و تجاوز نظامی مشغول جنایت اند.
اما همین جدائیها و عدم تصمیم گیری برای دست زدن به حرکت مشترک مبارزاتی کارگران، نتیجه ی خوب و مناسبی نسبت به کارگران نداشته و نشان می دهند که اگر امروز کارگران بخصوص آگاه از تجارب مبارزاتی گذشته کارگری خوب نیاموخته و در تله تفرقه اندازمتعلق به تشویق کننده گان نظام سرمایه داری و دیدگاه خرده بورژوائی سرمایه داران کوچک گرفتارشده اند، به عبث در راه رهائی از سمت درست رسیدن به هدف، منحرف شده و گرگتازیهای حاکمان را بازهم شاهد خواهند بود.
این روش معلول و ناتوان در مبارزات دیگر زحمت کشان نیز جلوه گربوده و لذا مبارزه علیه نظام فاسد وقلدرمنش جمهوری اسلامی، بدون قرارگرفتن در اتحاد  با مبارزه طبقه کارگر جهت روبیدن آشغالهای متعفن گذشته زوال یابنده حاکم چاره دیگری نیست. همان طور که نظام امپریالیستی روز به روز بیشتر در اجرای هرچه بی رحمانه تر بربریت اصرار می ورزد تا خود را به جهانیان درفقر و فلاکت تحمیل کند، حاکمان کنونی ایران نیز همانطور که در زندانهای اسلامی عمل می کنند و درتبدیل تمام کشور درخارج از زندانها در اعمال بربریت غرق شده اند. بازهم کلیه انسانهای دردمند رویداد فاجعه بار و غم انگیز فروپاشی پلاسکو و درگذشت کارگران پوشاک – آتش نشان شاهد اوج گرفتن فجایع دیگر خواهیم شد.
در احترام به کارگران و زحمت کشان جان باخته درایران، که درنجات دادن کارگران گرفتاردر آتش ساختمان پلاسکو همقطاران کارگر به نجات آنان پرداختند. پس ماهم باید متعهد شویم دست به دست یکدیگر دهیم و به صف واحد کارگران کمونیست مدافع سوسیالیسم و دشمن استثمار و ستم و فرقه گرائی ، با بیش از ۹۰% توده های مردم ایران تحت رهبری کارگران آگاه با تمام وجود بپیوندیم، و پیروزی این تلاشهای مشترک را جشن بگیریم..
ک. ابراهیم – ۷ بهمن ۱۳۹۵