از نامه های رسیده

با سلام گرم. درآموزه های انقلاب اکتبر و  اکثرا  در مقالات  ن.ناظمی که از ۳ ستون مقاومت ارزیابی می دهد. دقیق نبوده و درک نادرست ایجاد میکند: ستون مقاومت جنگ سرد شوروی ناشی ازتبدیل آن به حاکمیت رسیدن رویزیونیسم، نطام شوروی در تبدیل به سوسیال امپریالیسم بود که ستون مقاومت در برابر امپریالیسم نبود بلکه همانند امپریالیسم آمریکا به مثابه ابرقدرت در رقابت با آمریکا قرارگرفت . جنبش سوسیال دموکراسی کارگری در اروپاتوسط احزاب سوسیال دموکرات به مثابه رویزیونیسم کهن رفرمیست تبدیل به احزاب سوسیال امپریالیستی شدند و ستون مقاومت دربرابرامپریالیسم نبودند بلکه به بقای عمر بیشتر آن کمک نمودندو بدین ترتیب جنبش کارگری در اروپا را به سمت سازش و رفرمیسم کشاندند. این اثر رویزیونیستهای کهنه و مدرن و سه جهانی در ایجاد تفرقه در جنبش کمونیستی به تفرقه دامن زدند. در هماهنگی با امپریالیستها  و به خصوص با نقش نیروهای خرده بورژوائی. در کشورهای جهان سومی به دلیل ضعف جنبش کارگری ناشی از اخلال رویزیونیسم  و نیروهای بورژوائی و خرده بورژوائی نه ستون مقاومت دربرابر امپریالیسم بلکه ستون سازش با آن بودند.لذا این سه جریان به ضرر جنبش کارگری عمل کردند و ستون مقاومت دربرابر امپریالیسم نبودند. این سه ستون ضد جنبش کارگری بودند یعنی ستون ممانعت از رشد جنبش کارگری.

مارس ۲۰۱۷