حزب کمونیست مصر و صدمین سال انقلاب اکتبر

ترجمه حاضر برگرفته از نوشته رفقای حزب کمونیست مصر می باشد که بخش اول آن در شماره پیشن رنجبر درج گردید

۴)آیا ما نیازی به یک الگوی  سوسیالیستی برای پشتیبانی از احزاب سوسیالیست جهت ساختن سوسیالیسم در هر کشور داریم!؟.       ۱۰۰ سال پس از انقلاب کبیر اکتبر ما کماکان با شرایط مشابه سلطه ایالات متحده بر ثروت کشورهای خود هستیم. ما به یک کشور سوسیالیستی جدید نیازمندیم که توازُن قدرت را در سطح بین المللی ایجاد کنیم و به تشبثات خرده بورژوازی (خدمتگزار تولید بورژوایی) خاتمه داده و بدین ترتیب به فقر و استثمار و هرگونه استعمار پایان دهیم      علل انقلاب ۱۹۱۷ همان ها هستند و امروز در غیاب اتحاد جماهیر شوروی علل وقوع آن حتی تشدید یافته است. سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری لنین و استالین نشان قدرتمندی از عدالت و جامعه مترقی بود که عزت و زندگی بهتر را به مردمانش میداد. ما در حال حاضر به الگویی نیاز داریم که بورژوازی نیازمندی های ضروری را تولید نمی کند ضمن آنکه سود بیشتری با تولید توهم در قالب خدمات بدست آورده و موجب رنج و فلاکت بیشتری برای مردم می شود.بشریت امروز بدرجات توسعه دست یافته، علم و تکنولوژی تولید همه نیازهای بشریت را ممکن و حتی بیشتر از آن را مقدور ساخته اما خرده بورژوازی مانعی در مقابل آن است. برای منافع خود انجام آنرا به تاخیر می اندازد. خرده بورژوازی در ورود به جنگ ها و بسیاری از بحران ها که پایانی ندارند و تنها بوسیله سوسیالیسم است که می توان جهان را از نابودی و نیستی نجات داد اخلال می کنند. سوسیالیسم تنها راه برای زندگی بهتر، عاری از فقر، گرسنگی، بیکاری، جنگ و استثمار است.       ما به مثابه حزب کمونیست انقلابی مصر تمامی رفقارا در احزاب انقلابی و کمونیستی برای انهدام تفکرات خرده بورژوایی وانجام انقلاب سوسیالیستی به اتحاد دعوت می کنیم. مادست تمام رفقا را برای تمرکز این مبارزه و تلاش جهت آن می فشاریم. ما باید بیشتر با مردم مرتبط بوده و باردیگر برای پیروزی و برافراشتن پرچم سوسیالیسم پیوند حزب را با توده توسعه دهیم.  ۵) چرا ما در مورد انقلاب سوسیالیستی و​​مارکسیسم لنینیسم اصرار می ورزیم؟ پیش از کارل مارکس کبیر تعداد زیادی از فلاسفه برای پاسخ به سوالات مردم علاقه مند به توضیح جوامع و تجزیه و تحلیل آن بودند ، اما هیچ یک از آنها نه راه حلی برای مشکل ارائه داده و نه پاسخی به چگونگی انجام آن. کارل مارکس ظاهر شد.او فقط یک فیلسوف نبود بلکه او با مطالعه تاریخ، جامعه شناسی و اقتصاد و بسیاری از زمینه های علوم به یک نماد رهایی  بشریت از طریق مارکسیسم برای کلیه مردم مبدل شد. مارکس با تجزیه و تحلیل جامعه، بیماری و درمان آنرا کشف کرد.او پاسخ کامل به سوالات مطروحه از جانب مردم داد بطوریکه به حق فیلسوف مردم فرودست می باشد که مورد انتقاد برخی نیزاز او قرار می گیرد !!.توده ها با مارکسیسم متقاعد شده وآن را به عنوان تنها راه برای آزادی می شمارند.        او با رفیق خود انگلس مانیفست کمونیست که خلاصه مارکسیسم در سال ۱۸۴۸ بود را نوشتند. مانیفست پاسخ ها و راه حل ها را برای براندازی حاکمیت بورژوازی ارائه داد. مانیفست به برنامه سیاسی تمامی توده های  مردم و نه فقط احزاب کمونیست تبدیل شد. بدین خاطر بر مارکسیسم اصرار می ورزیم چون آن را به مثابه یک نظریه علمی و نه یک نظریه تخیلی محسوب می داریم.

 

لنین پدید آمد و بسیاری از انواع فلسفه را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که جامعه او به مارکسیسم نیاز دارد.این فلسفه که با تاریخ  مادی زندگی واقعی، فلسفه کارگرانی که نعم زندگی را تولید می کنند و توسط سرمایه داران مورد بهره کشی و استثمار قرار می گیرند. او حزب سوسیال دموکرات روسیه (RSDP) را پایه گذاری کرد و مردم را به پیوستن به آن جهت آمادگی برای انقلاب سوسیالیستی و سرنگونی حکومت تزار ترغیب کرد.       لنین مارکسیسم را از آنجائیکه دگم نیست و در تلفیق با شرایط زمان ومکان انعطاف پذیر بوده بدون نقض قوانین اصلی آن تکامل داد. مهم ترین خدمات لنین در آثار او به عنوان مثال، “امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری”، “دولت و انقلاب”، “ماتریالیسم و ​​نقد نظریه تجربی” و بسیاری کتب دیگر منعکس است. او همچنین رویزیونیسم کائوتسکی را نادیده نگرفت. استالین نیز علیه گرایشات راست و افکار رویزیونیستی و تروتسکیستی در خارج و داخل اتحاد جماهیر شوروی مبارزه کرد. او: “مبانی لنینیسم”، “مسائل لنینیسم”، “مارکسیسم در زبان شناسی”، “مارکسیسم و ​​مسئله ملی”، “مشکلات اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی” و بسیاری کتاب های دیگر را نوشت.       لنین نقطه نظر  بسیار مهمی را در زمینه تشکیلات ارائه داده که تمام احزاب تا کنون از آن پیروی می کنند. نظرات او در آثاری چون “آنچه که ما باید از آن شروع کنیم”، “چه باید کرد؟”، “یک گام به پیش دو گام به پس” و “برای حزب طراز نوین” منعکس است. او اولین کسی بود که با اصرار انتخاب کارگران در کمیته مرکزی را خواستار شد، و حق با او بود چنانکه ارتباط حزب را با توده ها پیوسته نگه میداشت.      ما گفتیم که مارکسیسم به تنهایی کافی نیست اما مارکسیسم لنینیسم همان است که بموجب آن شعار ما “مارکسیسم لنینیسم” می باشد. این همان فلسفه ای است که روسیه رااز کشوری عقب افتاده به کشور بزرگ هسته ای تحت رهبری لنین و استالین کبیر تبدیل نمود.

 

 

R.C.P. – حزب کمونیست انقلابی مصر و کلیه اعضا صادقانه راه گذشته بلشویکها را دنبال کنید.     همراه با تمام انقلابیون، کمونیست ها، نیروهای مترقی در جهان، پیش  به سوی زندگی بهتر، عاری از گرسنگی، استثمار و بیکاری.     زنده باد مبارزات طبقه کارگر، دهقانان و دانشجویان سوسیالیست. زنده باد مبارزه کمونیستها.  زنده باد انترناسیونال کمونیستی  زنده باد مارکسیسم-لنینیسم  زنده بادانقلاب بزرگ بلشویکی اکتبر  زنده باد رفقا مارکس، انگلس، لنین و استالین