هان جنبشی از خویش که نیروی سرائید!

در سالی که گذشت مبارزات کارگران ایران با بیش از ۷ هزار اعتصاب و اعتراض درکسب مطالبات پایمال شده شان درنظام سرمایه داری، که در بخشهای تولیدی برخی ازاین مبارزات اعتصابی چندین بار صورت گرفتند و با سبعیت مذهببورژوائی حاکم رو به روشدند و حق کُشیهای طبقه کارگر و زحمت کشان مثل سابق ادامه یافتند. درحالی که علاوه بر استثمارگری بی حد و مرز، گند دزدیهای درون حاکمیت به قدری فراگیرشده که سرمایه داران حاکم برای جلوگیری از انفجار به حق توده ها مجبورشدند بعضا میلیاردها تومان دزدی ازبیت المالاعوان و انصارشان را اقرار کنند، بدون این که حساسیتی که درقبال انتقام گیری از آفتابه دزدها نشان داده اند، این حساسیت را درمقابل میلیارد دزدها بروز بدهند و جلو این دزدیهای افسارگسیخته را بگیرند که از قدیم گفته اند از کوزه همان برون تراود که در اوست“.

درعین حال تجاوز به حقوق حقه کارگران و زحمت کشان و به زیر علامت سئوال رفتنهای حاکمان به قدری وسعت گرفته که برخی از آیت الله های غنوده در حول تخت طلای پادشاهی ولایت فقیهسرمایه داران پُست مدرن، مرگ نظام پوسیده تحمیلی خود را می بینند. آنها با توسل به حیله های روضه خوانی اشک تمساح بعد از هضم دزدیها را ریخته و به یاد مردمی که انقلاب کردند و گرسنه اند، می افتند!.

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی خادم نظام سرمایه می گوید امروز افرادی درجامعه ( و نه افرادی کذاب، بلکه ۷۰ میلیون از مردم ایران) وجود دارند که نان شب برای خوردن ندارند. آن وقت برای هیات دولت مراسمی در کرج می گیرند که ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می شود. کسی اینرا می گوید که پارتی بازی یکی از کارهای کثیف و خیانت باری توسط وی است که سیستم اجتماعی ایران را به فساد کامل اداری کشیده است .فامیل های این آخوند فریبکار تقریبا در همه ارگان های دولتی دارای مسئولیت های کوچک و بزرگ هستند.

این رئیس نوکر سرمایه با قیافه مظلوم گرفتن می داند که علاوه برنان خشک نداشتن، جهنمی به اعتقاد خودشان برای زنان و دختران توسط جمهوری اسلامی ایجادشده است.

روزنامه مردم سالاری تنها دربخش نان شب پیدا کردن برخلاف میل و رغبتشان ،اعلام کرد: “درسالهای اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیداکرده است. علاوه بر زنان و دختران دربخشهائی ازتهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول خود را به زنان متمول می سپارند“!.(آسمان دیلی نیوز ۱۷ اسفند۹۵)

به قول شاعر انقلابی آذربایجان دردوران انقلاب مشروطیت به استهزاء ماهیت ریاکارانه شیخان را در شعر افشاگرانه ای برملا می کند تا نشان دهد که مردم را بجای حق ستانی به آسمان پناه ببرند:

دیروز کبله قنبر می گفت روی منبراین سرنوشت ما را دست قضا نوشته!

ولی به طور مثبت و مستدل شاعر کمونیست ابوالقاسم لاهوتی – قدرت و توانائی کارگر و دهقان را بیان کرده و وحدت مبارزاتی آنان را می ستاید:

نبُود ار دوبازوی کارگر، نبُود ار که زحمت رنجبرنبُود این جهان، نبُوداین بشر، نبُود این تمول اغنیا ……. به دو دست پینه دارتو، ………این شعر نه براساس ذهنیگری و احساسات شاعرانه آسمانی، بلکه بیان واقعیت موجود سروده شده است و باید اذعان کنیم که حاکمان سفاک با توسل به نیروهای مسلح سرکوبگر و با تشویق قلم به دستان نوکر زور و زر و شیخان ریاکار، انسانهای کار و زحمت را به ناتوان بودن و محتاج به بذل و بخششسرمایه داران ترغیب و تشویق نموده و در این وادی مخرب، هنوز طبقه کارگر و زحمت کشان اعتقاد راسخ و استوار دماوند مانندی پیدا نکرده اند که با متشکل شدن و یورش به کاخهای ستمگران می توانند این بساط پوسیده هزاران ساله ی استثمار و ستمگری مشتی حاکمان طبقات مالک وسایل تولید و مبادله را از پهنه ی این کاخهای زجر و خون ایران به زیر بکشند.

پیدا کردن این اعتماد به نفس و اعتقاد راسخ به پیش بردن مبارزه سرنگون سازعلیه حاکمیت نظام سرمایه داری ایجاب می کند کارگران آگاه و فعال کمونیست با قاطعیت تمام علیه فرقه بازی حتا در درون جنبش کارگری طرد کنند. زیرا بنیادن زمینه مادی در درون طبقه کارگروجود ندارد تا سم فرقه و یا نخبه گرائی افکارضد طبقاتی دشمنان درمیان طبقه کارگر مانع وحدت کارگران شوند. بلندکردن شعار وحدت مبارزاتی طبقه کارگر در شرایط کنونی روی اصول کمونیستی جوش دادن آهنهای جدا ازهم افتاده طبقه کارگر در ساختن بنای استوار جدید پرولتری در سرتاسر ایران در برنامه تلاش کارگران باید باشد.

بنابراین نیروی عظیم طبقه کارگربا محکم به دست گرفتن تئوری انقلابی کمونیسم علمی و تلفیق آن با شرایط مشخص ایران، آموزس و پرورش دادن هرچه بیشتر کارگران در اعتقاد به توانائی این طبقه در تغییر بنیادی نظام مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله در تبدیل آن به مالکیت اجتماعی، راه گشای آینده جامعه ۸۰ میلیونی فارغ از مشتی استثمارگر و سرکوبگرمی باشد. طبقه کارگر پیشروترین طبقه جامعه است که منافع خصوصی نداشته و هدفی جز خدمت به رهائی مردم از استثمار، ستم و سرکوب افسار گسیخته ندارد. با انقلاب کارگری و برقراری کشوری سوسیالیستی، ایجاد کشوری آزاد، برابر و شکوفان رهائی توده های محنت زده ایران را با دستهای سازنده باهم برقرار خواهند کرد .

آرزوی احساسات انقلابی شاعر کمونیست فوق را با درک و به کارگرفتن راهنمائیهای کمونیسم علمی به عمل درآوریم و نشان دهیم که کلید گشودن این در بسته شده به روی آینده در دست طبقه کارگر است .

ک.ابراهیم – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵