ضرورت درهم شکستن استعمار پُست مدرن

کشورهای پیشرفته اروپای مجهز به کشتیهای توپ دار از ۵۰۰ سال پیش با عزم جهانخواری به پیاده کردن نیروهای مهاجم خود در جهان شروع کردند و ازجمله در قاره های کشف شده آمریکا و اقیانوسیه و مستعمره ساختن کشورهای زیادی در آفریقا و آسیا تا آنجا که درتوان داشتند چنان به غارت منابع جهان و سلطه بر این کشورها به سود خود پرداختند که تا حد دزدیدن نیروی کار به مثابه برده از آفریقا و بردن آنها به طرز وحشیانه ای به آمریکا، همراه با ازبین بردن بخش بزرگی از سرخ پوستان آمریکا و آبرژینهای استرالیا حاکمیت خود را برجهانیان تثبیت نمودند.

با بالارفتن درک مردمان جهان در بیرون راندن این تجاوزگران حریص نا خوانده اروپائی و رشد تشکل یابی استقلال طلبانه از نیمه دوم ۱۷۵۰ به بعد با مبارزه مسلحانه علیه استعمارگران کهن آغاز شد و در ۱۹۰۰ این مبارزات چنان تا حد مبارزه مسلحانه اوج گرفتند که کشورهای مستعمره و یا نیمه مستعمره استقلال یافتند. در شرایط عقب مانده گی این کشورها استقلال نسبی سیاسی برای پیشروی تحت حاکمیت فئودال بورژوائی کافی نبود. در عرصه ی اقتصادی در بسیاری از این کشورها استعمارگران کهن با واردکردن اندکی صنایع غیر مادر نظیر مونتاژی از کشورهای سابقا مستعمره به استعمارنو وابسته تبدیل نمودند. تدریجا با رشد صنعت در کشورهای وابسته به امپریالیسم و بوجودآمدن طبقه کارگر، نیروی ارزان عظیمی دراین کشورها به وجود آمد. استعمارگران نودر چند دهه ی اخیر گام درمرحله ی جدید استعمار پُست مدرن نهادند. اما این دید غارتگرانه امپریالیستی با مقاومت جدید طبقه کارگر جهانی روبه روشده است. دست یابی به آگاهی طبقاتی در رهائی از استثمار و ستم حاکمان درونی و امپریالیستهای استعمارگر پُست مدرن، مبارزه برای درهم شکستن نظامهای فئودالی – سرمایه داری تا سطح رهبری توده های مردم از مرحله استعمارکهن و نو توسط احزاب کمونیست با پیروزی انقلاب سوسیالیستی، انقلاب دموکراتیک نوین و نقطه پایان گذاشتن به استقلال صوری وابسته ماندن، رسید. و اکنون گام برداشتن در سطح رهائی جهانی برای نابودی هرنوع مستعمره سازی کشوری با کشور دیگرفراهم شده است.

این حیله گری رسوای مدافعان نظم نوین جهانی با صدور سرمایه به کشورهای عقب مانده، با به کارگیری شیوه با پنبه سربریدنچنان فقر و فلاکت عظیمی را در جهان بوجود آورده اند که شکاف بین داراها و ندارها ابعادی عمیقی به خود گرفته که زمینه بیش از هر زمان دیگری به برپائی حریقهای جهانی در سوزاندن ریشه نظام امپریالیستی نزدیک می شود. زیرا اگر در دوران حاکمیت فئودالی زمانی طولانی لازم بود تا نیروهای انقلابی از مرحله ی حاکمیت فئودالی – سرمایه داری با مبارزه رهائی نسبی صورت گیرد، با رشد نظام سرمایه داری به مرحله ی امپریالیسم و استفاده از تکنولوژی و علوم پایه ای، چنان تحرکی در عرصه ی تولید و مبادلات بوجودآمد که انعکاسش درپیشرفت آگاهی در میان توده های مردم بود و دقیقا به همین دلیل نیز استعمارگری پُست مدرنی نیز زمینه را برای تهیه تابوت مرگ و چکش زدن نهائی به آخرین میخهای آن مناسب ساخته است.

مبارزه علیه حاکمیت سرمایه داران در کشورهای عقب مانده و یا علیه امپریالیستهای جهانی و تلاش برای متحد شدن مبارزه طبقاتی کارگران و زحمت کشان جهت به پیروزی رساندن انقلاب کارگری و استقرار سوسیالیسم، ازبین بردن نابرابری طلبی های نظامهای مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله، نابودکردن از خود بیگانه شدنها، ازهم دریدن فرقه گرائیها و نخبه گرائیها با تبلیغ دید توده ها سازنده گان اصلی تاریخند قدرت تغییر جهان به سود توده ها را دارند و زنده باد مالکیت عمومی با به گور سپردن مالکیتهای خصوصی و خودخواهی های فردی ازطریق مبارزه بی امان علیه آنانی که بخواهند نظامهای ظلم و جور گذشته را به اجرا درآورند، تنها راه رهائی از وضعیت نکبت بار کنونی است.

ک.ابراهیم – ۳ فروردین ۱۳۹۶