آموختن از روزگار: نه به انتخابات و شرکت نکردن درآن است!

٢٩ اردیبهشت دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آلوده به نیرنگ و فساد ایران در راه است. مدتی است که بازی شیره مالیدن به سر مردم برای کشیدن آنان به حوزه های رای دهی این انتخابات، جریان می یابد. حاکمان نوکر نظام سرمایه داری و استبداد مذهبی جنگ زرگری تعیین نامزد بین بد و بدتر این ریاست را شروع کرده اند.

نامزد سیدابراهیم رئیسی سلطان دوم تولیت آستان قدس رضویبعد از مرگ آیت الله طبسی فوق میلیاردر جای گزین آن شده، کسی که امضا کننده ی دستورقتل چندهزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ ، و با کارنامه های سیاه دیگرجنایت کار تاریخی دهه های اخیراست. نامزد رئیس جمهورشدن ولی فقیهنشان از ضرورت انتخاب قسی القلبی شناخته شده ای دارد، که برای حفظ ریاست جمهوری اسلامی رسوا با توزیع غذای ۹۵۰ میلیون تومانی به ۲۴۰ هزارنفر از میان میلیونها انسان گرسنه از خزانه آستان قدس رضوی، و متکی بر روایات ظهورنزدیک امام زمانبا قیام سید خراسانی، مشغول زمینه سازی تبلیغات مزورانه ای جهت رای آوردن شده است. “رقیب دیگرحسن روحانی است که ادعای موفقیتش در توافق با ۶+۱ کشورهای امپریالیستی (برجام) ، حتا تا به امروز حاضر به برملا کردن محتوای کامل این قرارداد تحمیلی نشده و برخلاف ادعای او گشایشی نیز از مردمان غرق درباتلاق فقر و فلاکت در ایران، به وجود نیاورده است.

بازی ازقبل تعیین شده بین نامزدهای رژیم، حیله رسوای گول زدن مردم، وانمود کردن وجود رقابت انتخاباتی است! بازگوکردن مهندسی انتخابات نه تنها درایران بلکه درکلیه کشورهای جهان تقلبهای گوناگونی رایج بوده اند. مردم با بستن چشم خود از این تقلبها و شرکت در رای دهی به سان کمک به ریختن نفت روی آتش و شعله ورنگهداشتن انتخابات آدمکشان خادم زر و زیور، نا روا است.

از صندوقهای انتخاباتی در تمامی جهان کنونی، افعیهای خادم نظام سرمایه داری بیرون می آیند. درنتیجه نه تحریم، نه انداختن رای به صندوقها، هیچ تاثیری در انتخاب افراد مورد نظر انتصابی ندارد! اختراع انتخابات نوع پارلمانی، حیله ی عامه پسندی است که این توهَم را در میان رای دهنده گان ایجاد می کند که گویا در اداره کشور رای آنها تاثیر گذار است!!. درحالی که با وجودی که کارگران و زحمت کشان جهان در کلیه کشورها ی سرمایه داری تعداد حق رای دهی اکثریت بیش از ۷۰% آراء می باشند، حتا یک بارهم نتوانسته اند به عنوان اکثریت به مجلسها و کاخهای دولتی راه یابند.

مگر نه این است که هم اکنون در ایران نامزدهای ریاست جمهوری با غربال ۱۲۶ نفرتوسط شورای نگهبان تنها کسانی می مانند که جزئی ازحکومتند و ادامه حاکمیت خونبارشان را تداوم می بخشند؟

اگر به این واقعیت اعتقاد داشته باشید، باید علیه ممانعت از معرفی نامزدهای غیر حکومتی اعتراض کنید. برای جلوگیری از تقلب آراء که از جمله تا حد شمارش رای مرده گان، تعویض رایهای باطل به سود نامزدهای حکومتی، رایج است باید کنترل صندوقهای رای توسط افرادی غیر حکومتی از میان کارگران و زحمت کشان، درهر حوزه ی رای گیری و جلوگیری از افتادن صندوقهای رای به دست عوامل دولتی صورت گیرد. در غیراین حالت و درمقابل این تجاوز آشکار به حقوق مردم جواب خلق همان آبدیده شمشیر است!” این انتخابات نیز باردیگرنشان خواهد داد که پاشنه در به همان شیوه سابق می چرخد: همان طور که در عرصه ی اقتصادی و مطالباتی، رژیم نوکر مناسبات سرمایه داری، مستبدانه ۵ برابر زیر خط فقر مزد بخور و نمیر را به کارگران تحمیل کرده اند، در عرصه ی سیاسی نیز برای حفظ حاکمیت این نظام طبقاتی، تحمیل اطاعت کورکورانه موجود فاسد، حق انتخاب اصلح مردم را سلب کرده و از میان بدترینهای حکومتی، انتخاب جدیدی را سرهم بندی می کنند.

کارگران و زحمت کشان ۱۰۰ سال پیش در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه انتخابات نوع شورائی را که در آن مستقیما تمامی نامزدها از هر میدان کاری ازنظرکیفی شناخته شده انتخاب فرد اصلح را اختراع کردند تا نماینده گان راستین آنها در راس امور قرار گیرند و درعین حال قابل تعویض بودن نماینده گان منتخب را هر وقت از خواست منتخبین شان عدول کنند، کنار گذاشته می شوند و نماینده جدید قبل از پایان دوره انتخابات جای گزین می گردند. برای تحقق چنین روش انقلابی انتخاباتی باید کلیه کارگران و زحمت کشان مبارزه کنند و قاطعانه رسوائی انتخاباتی کنونی را در جهان و درایران آشکار ساخته و این روش انتخاباتی را شایسته انداختن به زباله دانی تاریخ معرفی کنند.

پیش به سوی افشای انتخابات ضد دموکراتیک ریاست جمهوری اسلامی ایران!

برافراشته باد پرچم سرخ انتخابات نوع شورائی دموکراتیک ترین خواست کارگران!

نامزدهای رژیم جمهوری اسلامی، انتخاب نامزدهای اصلح توده ها نیستند!

انتخابات بدون وجود آزادی تشکلهای کارگری، انتصابات وقیحانه از بالا است!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایراناول اردیبهشت ۱۳۹۶