اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان در سراسر جهان برگزارشد .

از دماغه امید در آفریقا گرفته تا هاوانا ی دریای کارائیب همه جا کارگران در صحنه بودند ونشانی از ملا وشیخ ،کشیش واسقف وراهبه در کار نبود . همه جا پرچم سرخ و سرود  تاریخساز  همبستگی کارگران جهان واتحاد بزرگ مردمان ضد امپریالیست ،ضد فاشیسم علیه دشمنا ن بشریت وبرای دنیائی بدون استثمار وبدون ستم. در ایران هم با تما م اقدامات امنیتی علیه برگزاری روز کارگر  قشون عظیم کار وزحمت پانزده میلیونی با ابتکار همیشگی خود توانستند توانائی خود را در برگزاری اول ماه مه نشان دهند.

در جائی کارگران گل پخش می کردند وجا لب اینجاست ضمن مورد استقبال قرار گرفتن، رهگذران آگاه بودند که به چه مناسبتی است و به آنها تبریک می گفتند.این نود وششمین سالی بود که کارگران در ایران به استقبال روز کارگر می رفتند.  گلگشت های کارگری همراه با خانواده ها یکی دیگر از ابتکاراتی بود که کارگران آگاه وپیشرو  در شرائط سرکوب و خفقان کنونی ایران بکار گرفتند تا نشان دهند  روز کارگر تعطیل بردار نیست.

روز کارگر ریشه در تاریخ صدساله ی جنبش کارگری دارد و سمبل یکی بودن وعظمت یکپارچگی طبقه  کارگر علیه سرمایه داری و کل نظام حامی آنست. مارکس وانگلس در مانیفست حزب کمونیست فریاد خود را علیه فرقه گرائی رهبران احزاب وتشکل های طرفدار طبقه کارگر با گفته ای زیبا و پر اهمیت چنین بلند می کنند : طبقه کارگر با خیزش خود فرقه ها در درون جنبش خود ذوب می کند. در روز اول ماه مه در سراسر جهان ،در جا هائی که کارگران علنی به میدان آمده بودند  ده ها دسته وگروه  با شعار ها و نشان های گوناگون در کنار هم ودر همبستگی با طبقه کارگر رژه می رفتند. آنارشیستها با نقاب و پرچم سیاه ،تروتسکیستها با شعار های ضد استالینی خود ،کمونیستهای ضد امپریالیست با شعار های ضد ترامپاما جا لب ترین نمایش کمونیست ها وچپ های ایرانی بود ند ،از ملیت ها ی گوناگون ایرانی کرد وآذری وعرب وبلوچ وافغا نستانی ، از لنینیست تا تروتکیست ومائویست  همه در داشتن پرچم سرخ در دست مشترک بودند ولی مهتر اینکه در هدف گرفتن دشمن مشترک یعنی سرنگونی رژیم سرمایه داری حاکم برایران کنونی جمهوری اسلامی هم زبان ومتحد.  این از یک سو نشان دهندهی  قدرت طبقه کارگر است که در روز همبستگی جهانی اش همه ی تشکل ها را بروی یک راه و یک راه پیمائی رهنمون می گردد واز سوی دیگر رشد اگاهی تشکل های چپ وکمونیستی ایرانی است که در عمل ودر روز کارگر هدف مشترکی را دنبال می کنند.

بی شک هر چه طبقه کارگر ایران بتواند در عمل جنبش خود را با آگاهی بیشتر بعنوان یک طبقه در برابر بورژوازی پر توان تر کند،احزاب و تشکل های موجود بیشتر قانع می شوند که باید یکی شوند واز ایسم های خرده ریز خود دست بر دارند و تنها یک ایسم  به پرچم همگانی تبدیل نماید : کمونیسم