انقلاب کبیر اکتبر دنیائی را تکان داد

در صد مین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر ، پرولتاریای جهان ،احزاب وتشکل های چپ وکمونیست وسوسیالیست  به استقبال آن رفته اندو هر روز بر این جنبش یادگیری از انقلاب اکتبر افزوده می شود..

اولین بار نام انقلاب اکتبر را از یک کارگر شرکت نفت کرمانشاه شنیدم ،از یک کارگر کرد کرمانشائی در میتینگی در میدان گاراج که پرچم سرخ بر افراشته بود .  شاید اول ماه مه پس از پیروزی کشور شورا ها  وخلق های جهان بر فاشیسم هیتلری  بود. میدان پر از کارگران بود و ماهم به تشویق وبا راهنمائی یکی از آموزگان زن به آنجا رفته بودیم. چه شور وشوقی بر پابود و جوانان سرود خوانان صفای ویژه ای به متینگ داده بودند.کارگری در سکوی سخنرانی ایستاده بود ، برای من  تغییر بزرگی بود ،آنجه تا آن زمان  تجربه کرده بودم  به منبر رفتن آخوند ها را دیده بودم . همه چیز رنگ وروی دیگری داشت.  پرچم سرخ به اهتزاز. کارگری هم در مقام سخن ران. چه تغییری ،تغییری بس بزرگ ، تاریخی وسر نوشت ساز  که  دوران نوینی را  در زندگی بشریت آغازگر شد. طبقه ای نوین که مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست او را  گور کن سرمایه داری نامیدند  روی صحنه آمده بودند. انقلا ب اکتبر به پرچم آزادی طبقه کارگر جهان تبدیل شده بود و در سراسر جهان از جمله ایران سوسیالیسم  به برنامه ای قابل لمس  و قابل دسترس تبدیل شده بود.

شوروی نه تنها با انقلاب خود قدرت ارتجاعی  واستبدادی سلطنتی تزار را سرنگون کردند بلکه برای اولین بار طرح نوینی براساس ما لکیت عمومی وسائل تولید ریختند و برداشت را بر اساس کار گذاشتد و یک کشور عقب مانده را به کشوری مدرن وپر قدرت تبدیل کرده بودند..

در این صد سال  میلیون ها حرف در باره ی انقلا ب اکتبر گفته و هزاران تفسیر نوشته شده  است . بنظر م از میان همه  اینها یکی از  مهمترین ها چنین است  :لنین معمار انقلاب اکتبر توانست در تئوری وعمل پرولتاریای شوروی را با پیروزی در انقلاب اکتبر ، مرکز تغییر جهان را از اروپاو باختر به خاور وآسیا تغییر دهد. این نه اینکه یک امر اراده گرانه ای بود بلکه برا ساس  سنگ خارای فاکت ها ی تغییر یافته جهان عینی ،تکامل سرمایه داری  به مرحله ای انحصاری  قرار داشت آنچه او کرد توانست این تغییر عینی را باز شناسد و روش وسیاستی را بسود انقلاب پرولتاریائی  در عمل پیاده کند.  او توضیح داد .

اروپا دیگر با غارت مستعمرات ونیمه مستعمرات ،پرولتاریائی را که توانست درهای زندان باستیل را بگشاید و نوید آزادی وبرابری را به جهان می داد به ریزه خوار انحصارات خود تبدیل کرده است.  سوسیا ل –  دمکراسی  بویژه حزب سوسیال دمکراتیک آلمان کل جنبش پر افتخار کارگری را به دنبالچه بورژوازی فربه شده ی اروپائی تبدیل کردند. اما حزب بلشویک به رهبری لنین  وفادار به آموزش های مارکس وانگلس ،با تلفیق اصول آن به اوضاع تغییر یافته با تکیه به کارگران متشکل وپیشرو در صنایع متمرکز روسیه  ، با تحلیل درست وبراساس تحقیق وبررسی از شرا ئط روسیه دهقانان بی زمین وفقیر را متحدین پرولتاریا  خواند و در ضمن تاکید کرد پرولتاریا در شرائط نوین تاریخی  وظیفه ی ادامه انقلاب بورژوا-  دمکراتیک را تا آخر بعهده دارد و پس از گذشت این مرحله  بدون هیچگونه ایستی  دست به انقلاب سوسیالیستی می زند و موکدا یاد آور شد همه ی این روند بزرگ تاریخی تحت هژمونی پرولتاریا  صورت می گیرد.

این تحول بزرگ تئوریک و پس از آن پیاده کردنش در کشوری با بیش از ۸۰ درصد نیروی دهقانی وابسته به نظام قبل از سرمایه داری  واز سوی دیگر افزودن خلق های جها ن  تحت ستم امپریالیسم به ارودی عظیم کار جهانی تغییر شگرفی در استراتژی پرولتاریا برای تسخیر  جهان بوجود آورد. شعار کارگران و خلقهای ستمدیده جهان متحد شوید به پرچم توده های وسیع مردم جهان بویژه در آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین تبدیل شد.سیزده سال مبارزه ی بی امان بلشویسم علیه اپور تونیسم که محتوای طبقاتی اش خدمت به بورژوازی انحصاری وبزرگ ارو پا بود،  شرائط را برای پیروزی تز های معروف به آپریل لنین فراهم اورد

محتوای طبقاتی کلیه انحرافات از کمونیسم علمی در دوران طولانی  صف آرائی پرولتاریا  در برابر بورژوازی زیر هر نامی باشد و با هر ویژگی خود را نشان دهد  واز هر پوشش تقلبی هم که استفاده کند  خدمت به بورژوازی است. بورژوازی تنها طبقه ایست که صاحب بیش از نود درصد سرمایه جهانی است . .تنها این طبقه است که دشمن اصلی و پر توان پرولتاریا بوده وهست . برجسته کردن نقش خرده بورژوازی و برگرداندن آتش حمله از روی خود طبقه بورژوازی با تمام امکاناتش در همه ی سطوح  و غلو کردن در نقش  سرمایه داری خرده پا وبی رمق که ریز و پراکنده در چرخ تولید  انحرافی است  که در آخرین تحلیل به خود مرکز بینی کمونیسم اروپائی خد مت می کند.

کارگران ایرانی به شکرانه ی انقلاب اکتبر و در مکتب بلشویسم  حزب کمونیست ایران را بوجود آوردند و مبارزه تاریخی طبقه پر افتخار کار گران  ایران را برای ایجاد ایرانی خالی از ستم واستثمار پایه ریختند.

وفا جاسمی.

 

 

 

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>