پابوسی امپریالیست ها

چند سالی که مجاهدین در خارج از کشور و بویژه بعد از ایجاد شورای ملی مقاومت به تکاپو افتاده اند که با تائیدیه گرفتن از امپریالیست های غربی بویژه راست ترین جناح های مرتجع آنها کمبودهای نیرو و امکانات مالی و تسلیحاتی و نیز تبادل اطلاعاتی جائی برای بازی شطرنج امپریالیست های غربی بر سر قدرت آینده سیاسی در ایران باز کنند.البته این روند یک روزه انجام نگرفته است و مجاهدین طی یک پروسه چندین ساله قدم به قدم خود را به سیاست های امپریالیستی در منطقه تحت عنوان مبارزه با رژیم اخوندی ( و نه رژیم جمهوری اسلامی ) نزدیک کرده و از سیاست دشمن دشمن من دوست من است پیروی می کند. کنفرانس های نمایشی آنها مملو از نمایندگان راست ترین جناح های هار امپریالیستی مانند مک کین و…. هستند. آنها در مناطق درگیری های گرهی در خاورمیانه مثل سوریه و یمن و عراق از مرتجع ترین نیروها حمایت می کنند البته در منطقه خاورمیانه و ایران نیروهای دیگری هم که خواهان گرفتن کمک از اسرائیل و گذاشتن خط قرمز هوائی بر روی برخی از مناطق کردستان ایران هستند ولی آنچه که مجاهدین را از دیگر نیروهای مشابه جدا می کند وقاحت و بی شرمی خاصی است که آنها در پیشبرد سیاست های امپریالیستی در پیش گرفته اند. اگر در بدنه آنها هنوز مقاومتی در رابطه با اسرائیل بعلت سابقه گذشته این سازمان وجود دارد ولی عربستان سعودی کشوری نزدیک و آماده برای دست گدائی دراز کردن است .

اینکه سازمان مجاهدین خلق این چنین دواسبه بطرف ارتجاع و عقب ماندگی می تازد اولا به ماهیت این سازمان و در ثانی به تغییرات سیاسی که در سطح جهانی و منطقه ای در حال وقوع است ارتباط پیدا می کند.

سازمان مجاهدین خلق بعنوان یک سازمان مذهبی با آرمان های خرده بورژوائی پا به عرصه مبارزه گذاشت. مبارزه سخت طبقاتی در ایران این سازمان را به دو شقه کرد بخش مارکسیستی آن جدا شده و سازمان پیکار را بوجود آوردند و بخش دیگر که بر سر خرافات مذهبی اسلامی ایستاده بود سعی کرد در بعد از انقلاب با تبیین جهان نوشته مسعود رجوی خود را به لحاظ ایدئولوژیک مجددا نوسازی کند.جو انقلابی و تحکیم مذهبی ها بر جنبش سال های ۵۶-۵۷ این امکان را به مجاهدین داد که به یک نیروی بزرگ سیاسی تبدیل شوند.در عین حال سرکوب خواست های مردمی در همان زمان توسط رژیم جمهوری اسلامی مجاهدین را هم از عرصه یک نیروی موثر اجتماعی به بیرون از ایران راند.

عدم پیروزی مجاهدین در کسب و یا شریک شدن در قدرت سیاسی همراه با دیگر مذهبیون نظیر خمینی . آنها را بطرف اپوزیسیون راند.تا این زمان مجاهدین خود را بخشی از نیروی انقلابی و رادیکال می دانست که خواهان عدالت اجتماعی و….بود.البته تبیین جهان قبلا این سازمان را برای ورود به عرصه بنیادگرائی اسلامی آماده کرده بود.وقتی در عراق آمریکائی ها مجاهدین را تحت عنوان همسوئی با صدام تحت فشار سیاسی گذاشتند آنها اعلام کردند که به مالکیت خصوصی اعتقاد دارند ، با رژیم صدام همکاری نمی کنند و خواهان صلح هستند.دادن تضمین به آمریکائی ها در رابطه با اعتقاد به مالکیت خصوصی چراغ سبزی بود برای شروع یک نزدیکی که بعدها ما شاهد حضور دائم و پیگیرانه عناصر مجاهدین در کریدورهای مجالس و نهادهای مختلف دولت آمریکا و اروپا بودیم. آنها با نزدیکی با نمایندگان راست جناح ها برای خود لابی هائی دست و پا می کردند تا بتوانند فشارهای سیاسی به خود را از این طریق کم کنند. امپریالیست ها برای تسلیم کامل ، انها را با عناوینی از قبیل در لیست تروریست ها و غیره جا می دادند تا بتوانند بیشتر آنها را به تسلیم وا دارند. موضوعی که مجاهدین امروزه به آن افتخار هم می کند. اما در حمله به منتقدین رادیکال و سوسیالیست خود نه تنها هیچ چیز قابل دفاعی ندارند بلکه با مهر رژیمی به هر مخالفی زدن ، نشان داده اند که در آینده آنها همچون دیگر سرکوبگران اجتماعی مانند رژیم جمهوری اسلامی عمل خواهند کرد.

در شرایطی که آمریکا و اتحادیه اروپا از موضع تهاجمی وارد سوریه شده بودند. مجاهدین بدون هیچگونه مکثی سریعا در دفاع از اپوزیسیون مرتجع و دست ساز سوریه بخاطر نشان دادن عبودیت خود به غرب از یک سو ونزدیکی حکومت بشار اسد به رژیم جمهوری اسلامی وارد عمل شد.سیاستی که در اغلب نقاط بحرانی از جانب آنان اتخاذ شده است . مجموعه رفتار و عملکردهای کنونی مجاهدین آنها را به یک نیروی مرتجع و عامل دست امپریالیست ها تبدیل کرده است. که گاهگاهی فقط بدرد کارت های فشار سیاسی به رژیم مرتجع اسلامی می خورد.آنها نیرویی هستند که اپوزیسیون مترقی و کارگران و زحمتکشان ایران باید افکار و عملکردهای آنها را مانند سلف شان ،رژیم اسلامی افشا کنند. بدون افشا نیروهای مرتجع و عقب مانده ای نظیر جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب ایران قادر به پیروزی نخواهد بود.

مهران پیامی