دو سلاح کار زنگ زده و بُرٌای امروز وتجربه ی آن دوسلاح تیز در دست!

کمتر کسانی هستند که هنوز در انتظار بروز معجزه ای از بیش از ۲۵۰ ساله ی حاکمیت سرمایه داران برجهان درنجات محیط زیست، در پایان دادن به فقرو فاقه میلیاردها انسان گرسنه و آواره و بیکار، کنارگذاشتن حرص ثروت اندوزی مشتی میلیاردر در حال افزایش و تعمیق هرچه بیشتر شکاف بین فقر و ثروت، تحمیل جنگهای مستعمراتی امروزی با ویران کردن حداقل های سرپناه های موجود کشورهای جهان سومی و غیره، باشند.

در برابر این همه جنایات نظام سرمایه داری و در راس آنها امپریالیستهای هژمونی طلب، جهانیان شاهد این همه بی تفاوتی نبوده اند، در حالی که میلیاردها انسان کارگر و زحمت کش را نادیده می گیرند که در مقابل جنایات حاکمان پیوسته فریاد اعتراضی شان بلنداست؟.

اما لازم به یافتن و درک چرائی دست بالای فردگرائی و رفرمیسم درتداوم نظام ضدبشری امروز، هست. ضمنا با توجه به این که فجایع زیادتری در انتظار بشریت می باشد، وظیفه ی انسانهای آگاه، آزادیخواه و مبارزدرپیوستن به جنبش کارگری و متحد و متشکل شدن، برای ایست دادن به گرگتازی این نظام فرتوت پلید ایجاب می کند.

اگر به تلاشهای ثمر بخش انقلابی تاریخی در ۱۰۰ سال گذشته نظر بیافکنیم ، می بینیم که آنها با چشمان باز و با فکری علمی و متکی بر پراتیک انسانهای انقلابی ایجاد جهان نوین ولو در حد جنینی اش شروع کردند. ملاحظه می کنیم، برای جلوگیری از رشد گذار آن از کودکی به بلوغ، کهنه پرستان مدافع مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله، استثمارگران و ستمگران سرمایه دار و فئودال و ادیان به خدمت گرفته شان به نبرد جنگ و زنده گی شان با این جهان نو پرداختند. آموختن از تجارب انقلابی و پیش بردن این تجارب در شرایط جدید، تنها راه بشریت آزادی خواه و پیشرو اهل عمل می باشد.

انسانهای آگاه و مبارز کمونیست ۱۰۰ سال پیش، ایجاد حزب کمونیستی با مسلح بودن به تئوری انقلابی و در پیوند فشرده بودن با استخوان بندی کارگری از پیشروترین طبقه درجوامع جهانی با توجه به تئوری انقلابی طبقه کارگر را در دستور کارخود قراردادند و ثابت کردند که می توان هسته ی رهبری کننده ی ظبقه کارگر و زحمت کشان را در رهائی از اسارت مناسبات استثمار انسان از انسان به پیش هدایت کنید. نمونه این اعتقاد عینی و نه ذهنی شان بطور علمی و جمعبندی شده درعمل نشان داده شد.

در همین ۱۰۰ سال پیش با تحلیل از دولت طبقاتی حاکم تاکید را بر این نظر گذاشتند که نیروها نظامی و پلیسی و زندانها و سرکوب پایه عمده ی حفظ این دولت می باشند و درهم شکستن ماشین طبقاتی دولت حاکم باید علاوه براینها دیگر ابزار ماشین دولتی را پس از کسب قدرت درهم شکست و کار صبورانه روشنگری را در درون این نیروهای مسلح پیش بردند.

درهمین ۱۰۰ سال پیش، وقتی کشورهای امپریالیستی با دید جهان خواری و درآوردن مناطق نفوذ از زیردست امپریالیستهای رقیب جهت گسترش مناطق نفوذ خود، جنگ خانمان سوزی به راه انداختند که میلیونها نفر از مردم بی گناه را یا به جنگ امپریالیستی – تحت بهانه ی دفاع از میهن – فرستادند و یا از نیروی پلیس در کشور به سرکوب مخالفان شرکت دراین جنگ پرداختند. ولی حزب بلشویک روسیه تحت رهبری لنین، استراتژبزرگ کارگری آن زمان سیاست لوله تفنگتان را به سینه ی حاکمان رژیم تزاری روسیه نشانه بگیرید به سربازان میلیونی خسته ازکشته شدن درمیدانهای جنگ سرمایه داران، به امان آمده بودند آموزش داد و دعوت به اتحاد با کارگران و دهقانان، سربازان دنیای نوئی را بسازند.

چنین سیاستهائی باموفقیت عظیمی هماهنگ شد. هرچند که در این جنگ جهانی اول امپریالیستی، استثمارگران وقتی متوجه شدند دارند قافیه را به سود خود باخته اند، توطئه ی ممانعت ازقدرت گیری طبقه کارگر و دهقانان و سربازان، جنگ داخلی در روسیه را با کمک رسانی به ژنرالهای فاسد رژیم تزاری سازمان دادند ولی این نوکران نظام سرمایه داری با شکست مفتضحانه ی ارتش سرخ و جانبازیهای درخشان آنان تحت رهبری حزب کمونیست روسیه رو به رو گشتند.

سلاح نیرومند مبارزه با نظام سرمایه داری یعنی ایجاد حزب کمونیست انقلابی در پیوند فشرده با کارگران چه در درون حزب و چه در تشکلهای کارگری درصحنه ی کشوری، داشتن تاکتیکها و استراتژی دقیق براندازی نظام سرمایه داری و توجه ویژه به جلب نیروهای نظامی درقالب خدمت اجباری زیر سلطه ی حاکمان به سوی خود با پیروزی درخشانی همراه گشتند.

اما امروز درسهای بخون نوشته شده پیروز، با نفوذ دیدگاههای بورژوائی و خرده بورژوائی در درون طبقه کارگر و تشکلهای چپ، به کنار زده شده اند: ایجاد احزاب کمونیست جای خود را به پلورالیسم تشکلهای کوچک و بی تاثیر داده است. پیوند با طبقه کارگر نیز توسط برخی بعضا تاحد سفارش به کارگران در شرکت نکردن در حزب کمونیست پیش رفته و نفوذ کمونیستها در درون فرزندان کارگر و زحمت کش نیروهای سرکوبگر به وظیفه ای عاجل در ممانعت از نشانه رفتن تفنگها به سوی پدران، مادران، برادران، خواهران، اقوام و خویشان و کلا از متحدان تان، امتناع کنید، خبری نیست.

در واقع آنچه که امروز جریان یافته و ابتکار عمل به دست استثمارگران و ستم کاران افتاده، تقویت نیروهای سرکوبگر درخدمت خود از یک سو و ممانعت جدی ازایجاد حزب سیاسی پیشرو طبقه کارگر از سوی دیگر و بدین ترتیب خلع سلاح کردن طبقه کارگر چه از نظر ایدئولوژیک – سیاسی – تشکیلاتی و سبک کاری و چه محکم زیر نفوذ خود داشتن نیروهای مسلح سرکوبگر، می باشند.

اگر با ذره ای از انصاف و روحیه تحلیل مادی عینی و علمی به این دو نکته مهم توجه شود، می توان به راحتی درک کرد که فرقه گرائی چه درد بزرگی است که مانع از حرکت آگاهانه ی طبقه کارگر می گردد و طرد بلادرنگ این پدیده ی شوم از وظایف طبقه ی کارگر و کمونیستها می باشد تا ساحت سازمان یابی طبقه کارگر را از گرد و غبار و آشغالهای فکری و عملی طبقات و اقشار غیر کارگری هر چه زودترپاک کرد و مماشات گران با پشت گوش انداختن این واقعیت بدترین دشمنان طبقه کارگر می باشند، هرچند که مزورانه توهٌم پراکنی را در جوامع مختلف پیش می برند.

زنده و پاینده است تجارب انقلابی کمونیستها و طبقه کارگر و زحمت کش در قرن گذشته و مجدانه از این تجارب بیاموزیم و دوسلاح متروک انقلابی را به فعال تبدیل کنیم.

ک.ابراهیم – ۱۰-۵-۲۰۱۷

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>