درسهای صدمین سالگرد انقلاب اکتبر۱۹۱۷ ، زنده و آموزنده اند:

 ۱)- بدون مسلح شدن به تئوری انقلابی کمونیسم علمی و تلفیق آن با شرایط مشخص انقلاب درهرکشور، در مورد کسب قدرت سیاسی براساس دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و دموکراسی شورائی، تغییر درهرکشورو جهان متکی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله وتبدیل آن به مالکیت عمومی به سوی تعمیق سوسیالیسم ممکن نیست. درآن زمان رهنمودهای مارکسیسم، روشنی بخش مبارزه طبقاتی طبقه کارگر جهان و روسیه بود که با تغییرات عینی بوجودآمده توسط لنین درجمعبندی تکامل این تئوری در شرایط جدید صورت گرفت؛

۲)- بدون نیروی مادی شرکت کننده در تغییرجهان تنها با پذیرش آگاهی و برنامه کمونیستی فاقد پایه توده ای از جنبش کارگری پیروزی موثر واقع نمی شود. ایجاد حزب سیاسی پیشرو کمونیست هدایت کننده راستین فعالان کارگری کمونیست در این حزب، متشکل کردن عناصر مبارز کارگر و زحمت کشان دیگر از این طریق نیروی مادی آگاه تغییر جهان فراهم شد؛

۳)- برنامه حزب کمونیست (بلشویک) روسیه، با انعکاس خواستهای رهائی طبقه کارگر و زحمت کشان و برای تحقق آن، روی ضرورت توجه و اتخاذ تاکتیکها و استراتژیهای دقیق عمیقا الهام گرفته از اوضاع عینی این خواستها و لذا به کار گرفتن ماتریالیسم دیالکتیکی در برخورد به بررسی و پیشنهاد هرسیاستی در پیشروی مبارزه طبقاتی کارگران، صحت این ارزیابیها را در مبارزات خود نشان دادند؛

۴)- مبارزه با پاسیویسم در درک متحجرانه و پاسیو بروز انقلاب صرفا در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به بهانه ی نظر مارکس و انگلس بودن، درحالی که با گذار نظام سرمایه داری ازمرحله ی رقابت آزاد به مرحله ی رقابت انحصارات، به وجود آمدن رشد ناموزون نظام سرمایه داری و حلقه های ضعیف زنجیر اسارت امپریالیستی، امکان پیروزی انقلابات تحت رهبری حزب کمونیست طبقه کارگر و بسیج توده های وسیع زحمت کش در دیگر کشورها فراهم شده است در تحلیل مشخص از شرایط مشخص آن زمان روسیه بود که پیروزی عظیمی برای جنبش جهانی طبقه کارگر به همراه داشت.

۵)- مبارزه با نظرات انحرافی رویزیونیستی درقالب رفرمیستی، اکونومیستی، شووینیستی، اپورتونیستی راست و چپ، انحلال طلبانه ی فرقه گرائی و شیوه تفکر سوبژکتیویستی، لیبرالیستی، سکتاریستی و دگماتیستی در برابر کارگران همه کشورهای جهان متحدشوید!”، کارگران و ملل ستمدیده کشورها متحدشوید!” توسط احزاب سوسیال دموکرات با شیوه تفکر خرده بورژوائی و بورژوائی قرارگرفتند، و میدان جدید مبارزات نظری را در دفاع قاطع علیه انحرافات ضدپرولتری بدون مماشات گشود؛

۶)- پیوند فشرده حزب کمونیست را درهرکشور با طبقه کارگر و توده های وسیع مردم از طریق شرکت در مبارزات کارگری و توده ای و آموزش از توده ها و آموزش به توده هابه مثابه پیوند ماهی درآب اقیانوسهاو بی هراس از مرگ و از زندان چنان نیروی محکم و استوار و پیگیری را به وجود آورد که انقلاب پرولتری را به پیروزی و کسب قدرت قهرآمیز رهنمون شد و نه تبدیل شدن به ارباب آن!؛

۷)- پیروزی این انقلاب شکاف مهمی را در جهان علیرغم حاکمیت امپریالیسم جهانخوار ایجاد نمود که نه تنها در کشور شوراها نظام سوسیالیستی را تحت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، دموکراسی شورائی، کنترل کارگری، کمک تعیین کننده ای به ایجاد انترناسیونال کمونیستی اول(۱۹۱۹) با شرکت احزاب کمونیست فراهم نمود و شوروی به پایگاه انقلابی کارگری جهان تبدیل شد؛

۸)- باطرح اتحاد انقلابی کارگران و دهقانان را درهدایت انقلاب بورژوا – دموکراتیک تحت رهبری طبقه کارگرجهت به پایان رساندن وظایف دموکراتیک مرحله ی این انقلاب، گذار به انقلاب سوسیالیستی را به انجام برساند؛

۹)- مبارزه با خرابکاری خرده بورژوائی و بورژوائی داخلی و مداخلات کشورهای امپریالیستی چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر در به شکست کشاندن ادامه انقلاب کارگری پیروز و ساختمان سوسیالیسم شدت گرفت. وقتی که این نیروهای ارتجاعی در مخالفتهای آشکار ناکام ماندند، سیاست محیلانه و خطرناک فتح دژ دولت سوسیالیستی و احزاب کمونیست از درونرا شروع کردند که اخلال تروتسکیسم در دو دهه های اول و دوم پس از انقلاب اکتبر صدمات شدیدی به پیشروی انقلاب زد که مقدمه ی این ضدیت تخریب سوسیالیسم بود؛

۱۰)- ناشی از شناخت عمیق از طبقات و مبارزات طبقاتی، اتخاذ سیاست و تاکتیکهای ماتریالیستی – دیالکتیکی هوشمندانه و انعطاف پذیر و بدون سازشکاری هنر بزرگ لنین در پیروزی انقلاب اکتبر بود که مائو تسه دون نیز با بیان اینکه سیاست و تاکتیک حیات حزب است، رفقای رهبری در درجات مختلف باید بدان توجه فراوان مبذول دارند و دراجرای آن نباید به هیچ وجه اعمال بی مبالاتی از خود نشان دهندانعکاس حرکت پیروز جنبش کارگری در روسیه تحت رهبری لنین کبیر نیز بود که مورد تایید این استراتژ بزرگ پرولتری قرارگرفت که دومین انقلاب بزرگ کارگری دمکراتیک نوین را (دراکتبر۱۹۴۹) در چین به ثمر رساند؛

۱۱)- آموزشهای فراوانی از پیشرویها و عقب نشینیها در جریان تحقق اهداف انقلاب اکتبر و بعد از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، و کنترل کارگری و غیره ارزشمندند که دراین محدوده مجالی نیست. مع الوصف امروز قبل و بعداز انقلاب اکتبراثبات شد که بدون مبارزه با رویزیونیسم درمراحل مختلف کهن، مدرن و پست مدرن که در حمله به کمونیسم علمی تبلور یافته اند و از جمله بدون مبارزه قاطع با فرقه گرائی خرده بورژوائی و از جمله در دوره کنونی ایجاد چندین حزب کمونیست دریک کشور، پیش نبردن مبارزه ایدئولوژیکی اصولی با نظرات انحرافی براساس تصمیمات متکی برمرکزیت – دموکراتیک در طرد این یا آن دیدگاه انحرافی، و یا درمورد کم رنگ نشان دادن نقش طبقه کارگردرانقلاب سوسیالیستی و ادامه انقلاب تا به آخر با توجیه رشد وسایل تولید پیشرفته و از دور خارج شدن بیشترنقش مولد نیروهای کارگر ضروری است. و بالاخره یافتن پیوند فشرده با مبارزات کارگری و توده ای و تهیه ی مانیفست حزب کمونیست امروزی در مبارزه با التقاط گریهای ضدپرولتری به روز کردن کمونیسم علمی وفاداری به تداوم انقلاب اکتبراست.

از آموزشهای انقلاب کبیر اکتبر بیاموزیم

از مبارزات و پیروزیهای بعد از انقلاب اکتبر در جهان امروز و شکستها جمعبندی کنیم

زنده باد اتحاد کارگران کشورهای جهان و انترناسیونالیسم پرولتری

پیش به سوی ایجاد احزاب کمونیست در پرتو کمونیسم علمی درهرکشور

حزب رنجبران ایران – اول ماه مه ۲۰۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE LESSONS OF THE CENTENARY OF THE OCTOBER 1917 REVOLUTION, ARE LIVELY AND INSTRUCTIVE:

1 –without being armed by the revolutionary theory of scientific communism and combining it with the specific revolutionary conditions in each country, concerning the seizing political power based on the revolutionary dictatorship of the proletariat and council (Soviet) democracy, change in each country and the world based on private ownership of the means of production and exchange and converting it to public ownership in to sounding socialism is impossible. At that time, the guidance of Marxism, was an enlightenment to the working-class struggle in Russia and the international working class which given the created objective changes, Lenin summed up the development of this theory in the new conditions;

2 – Without physical force involved in changing the world and only with acceptance of knowledge and communist program, lacking mass basis of the working-class movement, victory will not be effective. With the creation of the vanguard political communist party of true guiding communists from workers’ activists organized in such party and organizing other militant workers and toiling masses in this manner, conscious Physical force for changing the world became prepared;

3 – Program of the Communist Party of (Bolshevik) Russia, reflecting the will of the liberation of the working class and toiling masses and for its realization on the need to adopt the accurate tactics and strategies, deeply inspired by the objective situations of these demands, and therefore, implementing the dialectical materialism in encountering the assessment and proposal of any political matter in advancing workers’ class struggle have shown their accuracy and correctness of these assessments in the struggles;

4 – Struggle against pacifism in petrified way of perception and passiveness which under the pretext of Marx and Engels believes the outbreak of revolution only occurs in the advanced capitalist countries, while with the transition from capitalism from the stage of free market competition to monopolistic competition, the emergence of uneven development of capitalism with its weak links, the possibility of victory of revolution under the leadership of the communist party of the working class and mobilization of broad masses of labourer in other countries were proposed and based on concrete analysis of concrete conditions of that time in Russia, brought about a tremendous victory for international working class movement;

5 – Struggle against deviationist views of revisionist in the form of reformist, economist , chauvinist, right and left opportunist, dissolutionist , sectarian, and mode of thinking subjectivist, liberalist, and dogmatist were settled by petty-bourgeois and bourgeois social democratic parties against “Workers of all

countries unite!”, “Workers and oppressed nations of all countries unite! ” (and), opened a new battle field in decisive defense against anti-proletarian deviations without appeasement;

6 – The communist party’s strong connection in each country with the working class and broad masses of the people via participating in workers’ and masses’ struggles and “teaching and learning from the masses” as the unity of “fish in the ocean”, without fear of death and imprisonment created such strong, firm and relentless force which were able to guide the proletarian revolution to victory and usurpation of violent seizure of power and not being boss!

7 – Despite devouring imperialist jurisdiction in the world, this revolution created an important gap in the world which not only established the Soviet socialist system under the dictatorship of the proletariat, soviet democracy, workers’ control, a decisive contribution to the creation of the first Communist International (1919) with the participation of Communist Party and the Soviet Union became the worldrevolutionary workers’ base;

8 – With the proposal of a revolutionary alliance of workers and peasants in guiding bourgeois – democratic revolution under the leadership of the working class in orienting to the end, the tasks of democratic stage of this revolution, the transition to a socialist revolution was accomplished;

9 – The struggle against the sabotage of petite-bourgeoisie and domestic bourgeoisie and interventions of imperialist countries before and after the victory of the October Revolution intensified in order to defeat the continuation of victorious workers’ revolution and socialist construction. When these reactionary forces in opposition were clearly defeated, started an underhanded and dangerous policy of “conquered the fortress of the socialist state and Communist Party from within” and intrigue of Trotskyism in the first two decades after the October Revolution inflicted severe damages to the progress and marching forward of revolution that the prelude of this opposition was destruction of socialism;

10 – Great accomplishment and master stroke of Lenin was his deep knowledge of classes and class struggle, adoption of clever and resilient policy and tactics of materialistic-dialectical, without compromising in the victory of October Revolution which in this context comrade Mao-tse Tung also said, “Policy and tactic is life of the party, leading comrades in different ranks must pay great attention to that and in its implementation, must not in any way act in negligence”. The reflection of the victory of the movement of the Russian workers was also under Lenin’s leadership which was approved by this great proletarian strategist which fructified the second great New Democratic Worker’s Revolution in China in October 1949;

11 – Abundance of teachings of advances and retreats in the process of achieving the goals of the October Revolution and after establishment of the dictatorship of the proletariat, and workers’ control, etc. are so valuable that there is no room in this limited writing. Nevertheless, today after and before the October Revolution it was proven that without combating revisionism in different stages of olden, modern and postmodern which is crystalized in the attack against the scientific communism, and amongst without resolute combat against petite-bourgeois sectarianism and amongst the current period the creation of multiple “Communist Parties in one country”, not advancing principled ideological struggles against deviationist views based on decisions founded on Democratic-Centralism in rejection of this or that deviationist views, or showing the role of working class in socialist revolution as washy and neutral and finally ignoring the continuation of revolution till the end by justifying the advanced means of production and considering the role of productive labour forces out dated. And finally, finding a strong link with workers’ and masses’ struggles and provision of today’s Communist Manifesto in struggle against counter proletarian eclecticisms, application of scientific communism for today’s need and loyalty to persistence of the October Revolution.

Learn from the teachings of the Great October Revolution

Conclude from the struggles, triumphs and failures after the October revolution in today’s world

Long live the unity of the workers of the world and proletarian internationalism

March forward for the establishment of communist parties in each country in the light of scientific communism

Iran’s Ranjbaran Party, May 10, 2017

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>