برخورد ومبارزه با تروریسم ؟

درجوامع طبقاتی قدرت دولتی دردست اقلیت حاکم صاحب وسایل تولید و مبادله و استثمارگر و ستمگر اعمال روش تروریستی نسبت به توده های مقاوم دربرابرحاکمان هیچگاه قطع نشده و ازنظر تاریخی ادامه داشته است. پس برخورد به عملیات جنایتکارانه ی تروریستی و رهائی بشریت ازاین پدیده ی ضد انسانی و داشتن ظرفیتهای مقابله با تروریسم امری ضروری می باشد.
امروزه، تفسیرهای زیادی در وجود گروههای کوچک نظیر القاعده، طالبان، داعش، بوکوحرام، نیروهای الشباب سومالیائی، مجاهدین و … غیره صورت می گیرد. درحالی که پرورش دهنده و یاری رسان اصلی آنها را ازجمله درکشورهای جهان و مشخصا در خاورمیانه توسط عربستان سعودی همراه با کشورهای امپریالیستی چنان آشوبی در کشورهای جهان بوجودآورده اند، تا زمینه را برای مداخلات کلیه ی کشورهای امپریالیستی و کشورهای مرتجع سرمایه داری از تروریسم درخدمت گسترش نفوذ خود استفاده کنند.
ما درمورد اینکه بزرگ ترین تروریستها، کشورهای سرمایه داری جهان هستند باید نه تنها در درون کشورهای خودی و در جهان بلکه در سراسرجهان افشاگری نموده و ماهیت خدمت این گونه عملیات ضد بشری را نشان دهیم. ما باید توجه کنیم که این کشورها با ایجاد نیروی نظامی مسلح به انواع سلاحهای کشتار جهانی از بمبهای اتمی، موشکهای قاره پیما، بمب افکنها و پهبادها، اشغال نظامی کشورها، ایجاد پایگاههای نظامی، سرکوب توده های مردم معترض، داشتن زندانها و شکنجه گاهها، پیمانهای گروهی در ایجاد نیروی عظیم سرکوبگر و غیره به مثابه مادر تولید گر تروریسم هستند که درحد عملیات بسیار ناچیزتر از عملیات سرکوب و کشت و کشتار تروریستهای بزرگ، این تروریستها پیروی می کنند.
هم اکنون بربریت کاملی را درجهان برقرارکرده اند که مثل روز روشن تحت عنوان رژیم چنج، کودتاگری، اشغال نظامی کشور های پیرامونی و حتا ممانعت آماده سازی دفاعی این کشورها نظیرعدم حق دولت کره شمالی در ساختن بمب اتم و موشکهای قاره پیما بخش بزرگی از کشتیهای جنگی مسلح به هواپیماها و بمب اتمی و تهدید به نابودکردن کره شمالی و در مقابل تهدیدهای امپریالیستی دولت کره شمالی نیز با تجهیز خود به سلاحهای پیش رفته برای حفظ خود بطور استواری ایستاده است. درحالی که نسبت به داشتن بمب اتمی و تبدیل دولت تروریست فاشیستی اسرائیل سکوت مرگباری درمیان کشورهای امپریالیستی برقرار می باشد!.
اگر این تفسیر تروریسم دراین حد را نیروهای سیاسی و توده های مردم قبول نداشته و فقط درعملیاتی نظیر حمله اخیر سازمان یافته داعش به مجلس اسلامی و مقبره خمینی، عملیات تروریستی را در این حدبدانیم، با بیان هزاران سوگند و محکوم کردن این عملیات، تروریستی و موضع ضد تروریسم داشتن وظیفه ی خود را درمقابله با تروریسم بطورکامل ادا نمی کنیم. این به معنای آنست که جز اقرار وجود آلوده گی دریک خیابان به جای تاکید آلوده گی شهرهای سراسر جهان معنای حقیری بیشتر ندارد.
اما هرقدرهم اقدام به تمیزکردن یک خیابان همت بگذاریم، باز حتا همان خیابان آلوده گی مجدد یافته و تمیز ماندن آن ممکن نخواهد بود: نظیر ریزگردها، افزایش اکسیدکربن، آلوده گی حتا اقیانوسها محیط زیست انسانها را به حد نابودکردن محیط زیست رسانده اند..
به این اعتبار تا زمانی که در مبارزه با دولتهای سرمایه داری پیرامونی و دولتهای کشورهای بزرگ امپریالیستی و سرنگون ساختن آنها، موفقیتی به دست نیاید، تروریسم دولتی به سرکوب و کشتار طبقه کارگر و زحمت کشان جهان، از غارت ثمره نیروی کار و منابع موجود دست برنخواهند داشت.
اگر امروز داعشیها با حمایت مالی و تسلیحاتی از عربستان سعودی و حتا به کمک ۵ تروریست گمراه ایرانی، انجام گرفته، ولی بزرگترین تروریست جهانی – امپریالیسم آمریکا – با حمایت از رژیمهای ارتجاعی در منطقه خاورمیانه ازجمله با حضور ترامپ فاشیست مسلک رئیس جمهور آمریکا درعربستان و حمایت از حاکمان فاسد ضدبشری، توانستند عملیات تروریستی را درایران سازمان دهند، با کشتن تعدادی از مردم بی گناه ایران نشان دادند که این گونه عملیات با تحمیل کشته های زیاد و نابودی دارائیهای اجتماعی ساخته شده به دست طبقه کارگر و زحمت کشان تا بدان حد می تواند ادامه یابد تا به طور کامل ایران به یک مستعمره پست مدرن تبدیل شود و تازه از میزان کشت و کشتار توده های مردم و تحمیل فقر وفاقه به آنها دست برنخواهند داشت.
پس محکوم کردن این عملیات ضدبشری لازم ولی کافی برای جلوگیری از بروز آنها نیست. بدون تردید حاکمان ضد انقلابی و سرکوبگر ایران برای حفظ خود از امکانات توده های مردم از گوشت دم توپ گرفته از آنان تا دزدیدن ثمرات کار این توده ها در مسلح کردن و افزودن نیروی سرکوبگرش ادامه خواهد داد.
بنابراین نیروهای سیاسی ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی باید دراندیشه “چه بایدکرد؟” باشند، تا از این گونه عملیات، مداخلات تجاوز کارانه خارجی و سرکوبگری حاکمان داخلی، جلوگیری کنند.
وحدت مبرم کمونیستها دریک حزب، تشویق و کمک به تشکل یابی کارگران در سطح فدراسیون کارگری مستقل از حاکمیت و احزاب وابسته به حاکمان، تلاش برای ایجاد هرچه وسیعتر اتحاد کارگران و زحمت کشان، درحدی که بتوان در مناطقی با تضعیف و تسلیم قدرت دولتی دولت آزاد کارگری بوجود بیاورند و این مبارزه تا بدانجا پیش برود که به حد قیام سراسری در سرنگونی نظام سرمایه داری برسد از الزامات اول برای ازبین بردن مدافعان تروریسم می باشد.
این اندیشه مقاومت جهت کسب قدرت سیاسی خیال پردازانه نیست. دربیش از صد سال اخیر، انقلاب مشروطه از طریق مبارزه درشهرها، بیرون راندن نیروهای سرکوبگر از مناطقی نظیر آذربایجان، تلاش دیگر در قیامها در آذربایجان تحت رهبری شیخ محمد خیابانی، جنبش جنگل در گیلان تحت رهبری میرزا کوچک خان، قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان، قیام جنبش ملی در آذربایجان و کردستان و مبارزات ملی درکردستان بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، نمونه های تاریخی ارزشمندی هستند که ضمن داشتن ضعفهائی در جدائی از هم و به علت فقدان وجود رهبری واحد آگاه پرولتری متکی بر اصول کمونیسم علمی و اراده برنامه و تاکتیکهای درست پیشبرد مبارزه، این حرکتها نشان دادند برای رهائی از سلطه ی وحشیانه نظام سرمایه داری چنین مبارزاتی می توانند به رهائی توده های مردم خدمت کنند ولی با شکست مواجه شدند.
به قول معروف کسی که باد می کارد توفان درو می کند. رژیم جمهوری اسلامی در خاورمیانه دچار همان معضلی شده است که خود علیه اپوزیسیون خارج از کشور بارها انجام داده است. از ترور رفقای کمونیست تا نیروهای دموکرات و انقلابی از داخل تا خارج از کردستان عراق گرفته تا دیگر کشورهای جهان . نکته مهم این است که رژیم اسلامی در این اوضاع بلبشوی جهانی کُپی ضعیفتر کارهای تروریستی را علیه مخالفان خود بارها به انجام رسانده است. می گویند ترور یعنی خشونت کور این بازی چند طرفه ای است که رژیم اسلامی یک سر و دیگر نیروهای تروریستی جهان سرهای دیگرش هستند.
بنابراین با توجه به این تجارب مبارزاتی آموزنده در مبارزه علیه تروریسم دولتی و غیر دولتی، درصاف کردن راه پرپیچ و خم مبارزه برای رهائی را با توجه به شرایط مشخص بیابیم. اگر تشدید این گونه تروریسم همراه با مداخلات خارجی درآینده باشد، آیا وظیفه ما فقط در محکوم کردن این حرکات ضد انقلابی باقی خواهد ماند یا اینکه طبقه کارگر راههای مبارزاتی مشخصی را ارائه داده و مانع از آن خواهد شد تا توده های مردم یا به زور و یا باتبلیغ دفاع از میهن و غیره به حمایت از حاکمان نپرداخته و امر رهائی خود را علیه حاکمیت سرمایه داری داخل و قطع دست تجاوز خارجی متحقق سازند.
حزب رنجبران ایران ۲۰ خرداد ۱۳۹۶