دیالکتیک ماتریالیستی درمبارزه با مکانیسم و ایده آلیسم!

طبل کوبی جنگ افروزی امپریالیستی درسطح جهانی و جنگهای نیابتی با حدت و شدت در جریان است. این وضع درمورد ایران هم به مثابه یک نقطه استراتژیک اقتصادی – سیاسی و نظامی درحالی که مورد نفرت توده های وسیع مردم است، درآشکار شدن ماهیت تحلیلهای طبقاتی ذهنی گرایانه تا حد ارتجاعی و پاسفیستی درمیان نیروهای سیاسی ایران انعکاس وجلای خاصی یافته است.
چه موضعی باید علیه جنگ افروزیها و وابسته گی ها به ارتجاع داخلی و خارجی گرفت وچه کاری باید کرد؟ نشان دادن خط سیاسی درست منطبق با خواست اکثریت عظیم کارگر و زحمت کش برخاسته از دید ماتریالیسم دیالکتیکی یعنی تحلیل بطورنسبی همه جانبه عبارت است از بنیادا مخالفت و مبارزه با جنگهای ناعادلانه و مداخلات امپریالیستی در امور داخلی ایران و افشا و مبارزه با حمایت بی قید و شرط برخی از نیروهای سیاسی از حاکمان مرتجع در این ارتباط، به ضرورتی جدی تبدیل شده است. سکوت در برابر این جنگهای ناعادلانه با بسیج هرچه بیشترممکن کارگران و زحمت کشان در مبارزه علیه این دو نیروی مرتجع خارجی و داخلی به معنای تسلیم به روند پذیرش ابتکارعمل هر دو نیروی بربرمنش، نمی باشد.
به دلیل عدم حساسیت نسبت به فقر و فلاکت وعسرت مالی اکثریت عظیم توده های مردم ازجانب قشر کوچکی از روشنفکران، نشان دهنده ی ماهیت تعدادی ازنیروهای سیاسی است که با هدف مستقیم جویندگان مال و رسیدن به مقام و حاکمیت، در مقابل حقوق پایمال شده این توده های مردم، با شرکت و حمایت ازاین جنگهای ضدانقلابی، قرار گرفته اند. بخشی از تشکلهای برخاسته ازاقشار کوچک، متوسط استثمارگر و ستمگر با زانو زدن دربازیهای سیاسی حاکمان و امپریالیستها در براندازی و یا در بقای رژیم جمهوری اسلامی به کرشمه بازی می پردازند که با زیرپا گذاشتن منافع توده های مردم چهره ی مزور خود را آشکار می سازند. نشان دادن این رذالت تاریخی برخاسته از نیروهای آغشته به دیدگاههای خرده بورژوائی و بورژوائی و بعضا درکسوت سوسیال دموکراسی و مشخص تر دعوت از روشن فکران در گرویدن خدمت به طبقات حاکم، و افشای این مواضع اهمیت ویژه ای هم اکنون یافته است که نشان دهنده ی تقسیم روشنفکران به سه گروه مبارز با قدرت سیاسی، گروه کاسه لیس وابسته با حاکمان و گروه بی تفاوت می باشد.
نقش روشنفکران درایران
اگر به اندک نظرات پیشرفته ی باقی مانده ازسده های دور از این اقشار، برخی از دانشمندان علوم (ذکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خیام نیشابوری و…)، نظرات اجتماعی (از شاعران به نام سعدی و حافظ و..). و دید دیالکتیکی اولیه ( ازمولوی و… ) به عنوان مشت نمونه خروار توجه کنیم، می توان دید که قشری از این اندک روشنفکران، به خدمت امیران و سلطانها درآمدند و برخی دیگر در ایجاد جهانی بهتراندیشه ها و تلاشهای خود را درتغییر اوضاع ضدبشری موجود آن زمانها عرضه کردند، و چراغ مبارزه علیه حاکمان سفاک استثمارگر و ستمگر را با شیوه های متفاوت روشن نگهداشتند :
از رباعیات خیام:
آنان که به کار عقل در می کوشند— بیهوده بود که گاو نر می دوشند
آن به که لباس ابلهی در پوشند — کامروز به عقل تَره می نفروشند
قومی متفکرند اندر ره دین — قومی بگمان فتاده در راه یقین
ناگاه منادئی درآید ز کمین — کای بی خبران راه نه آنست و نه این
دوری که درآن آمدن و رفتن ماست — آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نزند دمی دراین معنا راست — کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست
تا دست به اتفاق برهم نزنیم — پائی زنشاط بر سرغم نزنیم
از سعدی:
تو کز محنت دیگران بی غمی — نشاید که نامت نهند آدمی
عبادت بجز خدمت خلق نیست — به تسبیح و سجاده و دلق نیست
نماند ستمکار بد روزگار — بماند برو لعنت پایدار
از حافظ:
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشیدآخر— نهان کی ماند آن رازی کزوسازند محفلها
بیدارشو ای دیده که ایمن نتوان بود — زین سیل دمادم که دراین منزل خواب است
مجو درستی عهد ازجهان سست نهاد — که این عجوزه عروس هزار داماد است
حدیث مدعیان و خیال همکاران — همان حکایتِ زر دوزد بوریا بافست
نه من ز بی عملی درجهان ملولم و بس — ملالت علما هم ز علم بی عمل است .
درکارخانه ای که ره علم و عقل نیست — وهم ضعیف رای فضولی چرا کند
بر آستان جانان گر سر توان نهادن — گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد
ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ — ازاین فسانه هزاران هزار دارد یاد
از مولوی:
درطبابت کنیزکی:
عشقهائی کز پی رنگی بود — عشق نبود عاقبت ننگی بود
این جهان کوه است و فعل ما ندا— سوی ما آید نداها را صدا
عشق زنده در روان و در بصر— هردمی باشد ز غنچه تازه تر
عاشقان جام فرح آنگه کشند — که بدست خویش خوبانشان کشند
درجنگ امرا با یکدیگر:
هریکی را تیغ و طوماری بدست — درهم افتادند چون پیلان مست
همنشین اهل معنی باش تا — هم عطا یابی و هم باشی فتی
جان بی معنی دراین تن بی خلاف — هست همچون تیغ چوبین در غلاف
تیغ چوبین را مبر در کارزار — بنگر اول تا نگردد کار زار
صحبت صالح تو را صالح کند — صحبت طالح تو را طالح کند
*****
این مختصر افکار روشنفکرانی از قرون وسطا برای آن بازگو شد تا روشنگری در به کارگیری عقل و موضع و عمل درست در برابر ظالمان و ستمکاران و مبارزه علیه آنان برای بوجودآمدن دنیائی بهتر برای اکثریت مردمی بود که گرفتار ظلم و جور بودند. امروز نیز راه دیگری نیست، جزافتادن به دریوزه گی وتباهی در خدمت به ثروتمندان و صاحبان سرمایه که جهان را بیش از پیش علیرغم رشد عظیم علوم و فقر عظیم توده های مردم جهان و مشخص شدن این که بخش اساسی تولیدات مادی و معنوی توسط کارگران و زحمت کشان صورت گرفته و می گیرد، حاکمان کنونی جهان با تکیه به نظام بربریت، حارصانه بخش عظیم این تولیدات حاصل نیروهای کار دست و فکر را به خود اختصاص داده اند.
بهره مندشدن از لقمه ی پرتاب شده توسط حاکمان به خاطر این خدمتگزاریتان، شما را از روشنفکری پیشرو درخدمت جهانی بهتر به فروش ارزان فکر خودتان به جهانی بدتر و ضدانسانی تر ارتجاعی در ضلالت می کشانند که شاهد هستید رژیم جمهوری اسلامی تا چه حدی خدمتگزار نظام سرمایه داری بوده و فارغ التحصیلان مدارج عالی تحصیلی دانشگاهی را به اردوی عظیم بیکاران رانده است. لذا، با آموختن از آن بخش از عناصر پیشرو روشنفکر درگذشته سر به آستانه ی درب حاکمان استثمارگر و ستمگر نسائیدند، شما نیزبه خیل عظیم کارگر و زحمت کش بپیوندید که در سده ی اخیر دهها هزار روشنفکر مبارز این موضع را گرفتند و چراغ مبارزه با حاکمان ضد بشری را روشنتر نگه داشتند.
زنده نگهداشتن این گذشته مبارزاتی روشنفکران با پیوستن به اردوی عظیم کارگر و زحمت کش، امروز اهمیت ویژه ای دارد، به خصوص که روشنفکران قشرقابل ملاحظه ای ازتوده های مردم را – بجز خودفروشان – تشکیل می دهند. زیرا درشرایطی قرار داریم که جنایات حاکمان استثمارگر و ستمگربه قدری اینان را منفور و منزوی ساخته که دربه در به دنبال یارگیری از شما و حتا از کارگران، با توسل به جا انداختن رفرمیسم درمیان آنها می گردند تا علاوه بر نیروهای سرکوبگر خادم خود قادر به حفظ حاکمیت خویش شوند!
روشنفکرانی که امروز متوسل به کمک و یاری گرفتن ازامپریالیستها و یا حاکمان می شوند، به مثابه ایده آلیستها وماتریالیستهای مکانیکی انتظار کمک رسانی امپریالیستها جهت رویای “تحقق کسب حق ملل درتعیین سرنوشت خویش” دارند، یا طمع دریافت خیری ازنظام اسلامی که به قول معروف هیچ کسی حتا درسفره شیخان لقمه ای نخورده است! اولا در بیش ازصد سال حاکمیت امپریالیستها حتا در تعدادی از این کشورهای سرمایه داری هنوز گرفتن حق ملل دراین کشورها تحقق نیافته است. در حالی که تنها با کسب قدرت توسط کارگران، برادری کارگران ملل مختلف در یک کشور و احترام متقابل به یک دیگر در جامعه ی سوسیالیستی و درکشورهای سرمایه داری بلادرنگ تحقق یافت.
اکنون همه شاهد آن هستیم که نتیجه مبارزات خلق کرد درعراق با فداکاریهای بی شمار آنان، حاصلش به میلیاردر سازی دنبالچه های سران عشایر نظیر بارزانیها تمام شده که درکنار امپریالیسم آمریکا، دولت متجاوز صهیونیستی اسرائیل و حکومتهای ترکیه و ایران ایستاده است و سینه ی کارگران و زحمت کشان کُرد معترض درزیر سلطه ی دولت جدید کُردی در عراق با گلوله پاسخ می گیرد و به تمامی در فقر و فاقه و بدون بهره مندی از آزادی و رهائی باقی مانده اند؟! نیروهای چپ دلبسته به امپریالیسم یا به جمهوری اسلامی، اپورتونیستهای اصلاح ناپذیری می باشند که درمقابل حرکت رهائی بخش کارگران و توده های مردم قرار گرفته اند.
نیروی سیاسی دیگری که به نام مجاهد درابتدا با دیدگاه خرده بورژوائی علیه نظام سلطنتی و امپریالیسم بوجودآمد، پس از انقلاب ۱۳۵۷ وغصب قدرت سیاسی توسط دارو دسته ی آخوندی و سهیم نکردن اینان به شرکت در قدرت دولتی، با سرسائیدن به آستانه ی امپریالیستها، امیران عربستان سعودی و غیره، با دیدگاههای ماکیاولیستی به خیانت به روشنفکران مبارز درکسب قدرت، با سیاست مافیائی مشغول خیانت به خواست توده های عظیم کارگر و زحمت کش می باشند.
روشنفکران دیگری که امروز متوسل به ایجاد خیال واهی نسبت به رژیم سرمایه داری متکی بر ایدئولوژی اسلامی می شوند، خونسردانه فراموش می کنند که در نزدیک به ۴۰ سال اخیر حاکمیت این نظام، جویهای خون مبارزان مردمی به راه انداخته شد و دیکتاتوری فاشیستی – اسلامیستی بزرگترین صدمات ضدانسانی را با قساوت قرون وسطائی به اجرا درآورده است. کدام آزادی تشکل یابی کارگری را حتا درسطح سندیکائی پذیرفته اند و یا با چه انگیزه ای جز چپاول وغارت ثمره کار کارگران و زحمت کشان را سه برابر یا بیشتر زیر خط فقرنگهداشته اند؟ درحالی که فساد دزدی میلیارد میلیاردی از سر و کولشان بالا می رود. آیا می توان انتظار داشت که در برابر مقاومت در توطئه های “رژیم چنج” آمریکا این حقوق پامال شده مردم را حاکمان به رسمیت بشناسند و درب زندانهای ضدبشری مملو از کارگران، زنان، روشنفکران و نیروهای سیاسی را بازکنند؟ شما مشغول گول زدن توده های مردم در برابر سازش با رژیمی هستید که عاری از هرگونه احترام به حقوق انسانها می باشد؟ بنیاد فکری تخیلی و مکانیستی شما نتیجه ای جز خدمت به تداوم حاکمیت نظام سرمایه داری نمی باشد!!
کارگران آگاه و کمونیست، به این تلاشهای مذبوحانه ی نیروهای سیاسی ایران به امپریالیستها و جمهوری اسلامی جواب رد داده و در مقابل خواستار اتحاد کارگران، زنان، معلمان، پرستاران، باز نشسته گان، دانش جویان و دانش آموزان، هنرمندان و نویسنده گان و روزنامه نگاران مترقی و ملل تحت ستم را در جبهه وسیع نیروهای کار و زحمت فرا می خوانند تا درصورت ایجاد ستاد رهبری کننده حزب کمونیست در هدایت این جبهه و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، قیامهای کارگری و توده ای را سازمان داد تا نظام سوسیالیستی فارغ از استثمار و ستم، رها ازفساد و رشوه خواری، طرد بازار ضدبشری فروش اعضای بدن، پایان دادن به نکبت گور و کارتن خوابی، و هزاران کمبود دیگردرایران زرخیز فراهم آورند.
اگر به نمونه های زیر به مثابه مشتی از کوه تجاوزات به حقوق مردم توسط حاکمان نگاه کنیم؛ اگر اندک شرمی در میان این نیروهای وابسته به آمریکا و یا جمهوری اسلامی موجود باشد؛ تنها رهائی آنها از ادامه دادن به خیانت نسبت به خواستهای توده های مردم، دست از خودخواهی گروهی یا فردی برداشته و با نقد از سیاستهائی که اخیرا گرفته اند، پیوستن به اردوی عظیم کار و زحمت را سربلندانه اعلام کنید تا لجنهای فکری و عملی ارتجاعی را به کمک این اردوی انقلاب بتوانند پاک کنند. توجه کنید نمونه هائی را ازضدیت رژیم جمهوری اسلامی با کارگران و زحمت کشان و موضعگیریهای ارتجاعی نیروهای سیاسی گمراه در بازار سیاسی ارتجاعیون بازگو می کنیم:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار ، شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۶ آمده است :
شرکت نیشکر هفت تپه با حدود ۲۳۰۰ کارگر و کارمند و جمعیتی حدود ۲۵۰۰۰ نفر با احتساب خانواده های کارگران، همچنین حدود ۲۴ هزار هکتار زمینهای بسیار مرغوب به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان، اواخر سال ۹۴ تحت عنوان خصوصی سازی به دو شرکت پوششی زئوس و آریاک به دو پیمانکار جوان ۲۸ و ۳۲ ساله به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله با ادعای پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان، زیر ده درصد قیمت واقعی واگذار شد. ..اما اکنون براساس اطلاعات موثق دریافتی روشن شده است که شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری به عنوان رانت به ایادی «اقتصاد با تفنگ» داده شده است. این ادعا که سهام شرکت نیشکر خریداری شده کاملا دروغ و بی اساس است. مالکان در واقع کارگزاران «اقتصاد با تفنگ» هستند. از اواخر سال ۱۳۹۴ که مالکیت نیشکرهفت تپه به نمایندگان «اقتصاد با تفنگ» رسیده، برخوردهای امنیتی با کارگران هم جنبه ساختاری پیدا کرده است. آنها اقدام به نصب دوربین های دیجیتال برای کنترل کارگران و استفاده از پهباد کردند. برای درهم شکستن اتحاد کارگران و به جان هم انداختن شان راه سوء استفاده از فقر شدید و بیکاری جوانان منطقه را در پیش گرفتند. به تدریج کار به جایی رسید که در برابر اعتراض صنفی اقدام به تیراندازی می کنند و حالا به حمله شبانه و بازداشت وسیع گروهی کارگران رو آورده اند .
دست وپنجه نرم کردن کارگران مقنی با مرگ
زمینهای تهران به جان جوانهای افغانها بدهکار است…
ما میمیریم! آره زیاد میمیریم. روزی هزار بار. هر بار که قرقره دستگاه بالابر بالای چاه میچرخد و سطل پر از خاک را بالا میآورد. هر بار که قرقره بالابر میچرخد و ما را داخل چاه میبرد. هر بار که با ضربه بیل، خاکهای شل دیواره چاه میریزد. هر بار که داخل چاه هوا برای نفس کشیدن کم میآید. هربار که زبانه بیلمان لوله گاز داخل خاک را بشکافد…ما میمیریم! میدانی چرا؟ چون جانمان ارزش ندارد. این چاههایی که هر روز میکنیم و روزی هزاربار جانمان را میگیرد و برمیگرداند؛ چاه سرنوشتمان است. سیاهی بختمان را میان همین چاهها ریختهاند. هیچ کارگری حاضر نمیشود میان چاه کار کند. اینها که نصف تهران را کندهاند تا لوله فاضلاب بگذارند همه افغاناند. دراین چند سال بارها با چشمهای خودم مرگ رفیقهایم را دیدهام. چاه میریزد و دو متر خاک تل آوار میشود رویشان.
چند درصد فارغالتحصیلان جذب بازار کار میشوند؟
یک کارشناس بازار کار معتقد است: در حالی که ۵۸ درصد جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاهی هستند تنها امکان جذب ۲۰ درصد از آنها وجود دارد. او تاکید دارد که با چنین روندی انطباق کار و جوینده کار اتفاق نمیافتد و با وجود مشاغلی که متقاضی کار ندارد، تا سالهای سال فارغ التحصیل بیکار خواهیم داشت.
علی اکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی علل خالی بودن فرصتهای شغلی زیاد و عدم تمایل کارجویان و فارغ التحصیلان به برخی مشاغل، گفت:مشکل اساسی در این زمینه ماهیت مشاغلی است که در کشور وجود دارد و نوع نیازهایی است که افراد نسبت به شغل پیدا میکنند. امروز ۵۸ درصد جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاهی هستند ولی به طور میانگین تنها ۲۰ درصد آنها را میتوانیم جذب کنیم.

***
اسماعیل عبدی و محسن عمرانی آزاد باید گردند!
اذیت و آزار و سرکوب معلمان نه تنها متوقف نگردیده است بلکه به یکی از شاخص های برجسته در کارنامه سراسر جنایتکارانه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در روز پنجشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷، اسماعیل عبدی بار دیگر توسط مامورین حکومتی بدون اطلاع قبلی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این در حالیست که او همچنان از عوارض ناشی از دو سال حبس ظالمانه و اعتصاب غذای اخیر خود که ۸۳ روز به طول انجامید رنج می برد و نیاز به مداوا دارد.
بازداشت مجدد عبدی در حالیکه وثیقه برای آزادی موقت او گذاشته شده بود، خشم معلمان و کارگران در ایران و در سطح بین المللی را بر انگیخته است. کانونهای صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران و دیگر تشکل های مستقل در داخل کشور بازداشت مجدد اسماعیل عبدی را شدیدا محکوم کرده اند. در سطح بین المللی نیز فدراسیون جهانی معلمان و کارگران آموزشی، “آموزش بین الملل”، در بیانیه ای به تاریخ ۲۸ ژوئیه اعلام کرده است که دستگیری مجدد عبدی دقیقا دو سال پس از زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای صنفی اش در کسب حقوق معلمان و جلوگیری از شرکت او در کنگره جهانی آموزش بین الملل در کانادا صورت می گیرد. آموزش بین الملل ادامه می دهد که دستگیری اخیر عبدی، به دنبال بازداشت کارگران هفت تپه در روزهای اخیر، نشاندهنده دور جدید دیگری از سرکوب فعالین کارگری و صنفی در ایران است.
آشکار است که جمهوری اسلامی بویی از احترام به حقوق کارگری و انسانی نبرده است و نخواهد برد. اما تداوم و گسترش اعتراضات کارگری و فرهنگی در ایران و حمایت تشکل های کارگری در سطح بین المللی می تواند این رژیم سرکوب گر را به عقب براند و مجبورش کند تا به مطالبات کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان ایران تن دهد. در چنین بستری است که امکان آزادی کارگران و معلمین زندانی نیز تامین می شود. هم ا ینک کارگران و معلمین بسیاری یا در بازداشت هستند و یا به بهانه های گوناگون و واهی تحت پیگرد قضایی بسر می برند. سرکوب اعتراضات روزهای اخیر کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت حدود ۲۰ نفر از کارگران، تازه ترین گواه از ماهیت سرکوب گرانه این رژیم است. اگر چه کارگران به قید ضمانت آزاد شده اند، اما اذیت و آزار و تعقیب قضایی آنان متوقف نشده است.
استقبال مریم رجوی از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران
رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران از اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران استقبال کرد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران جوان ، مریم رجوی از اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی استقبال کرد و مدعی شد از آنجا که ایران، حامی تروریسم و افراط گرایی است و برای ساخت موشک های بالستیک تلاش می کند گزینه اعمال تحریم علیه این کشور انتخاب درستی است.
مریم رجوی در ادامه مدعی شد، اعمال تحریم گامی ضروری در مقابله با کشوری است که عامل بسیاری از جنگ ها و بحران های منطقه است و این حرکت ترامپ زمانی شکل کامل به خود می گیرد که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در فهرست تروریسم ثبت شود و از منطقه بیرون رانده شود.
(این خانم هنوز دست بردار از این نیست که تحریمهای امپریالیستی مستقیما به تشدید فقر و فلاکت توده های مردم می انجامد ولی سازمان وی با بزرگترین و عقب مانده ترین نظامهای امپریالیستی و امارتی، به معامله گر مفلوکی دست یازیده است و مسئله اش نه آزادی توده های مردم بلکه درخدمت به قدرت طلبی خودشان است- ن)

نامه ی گروهی ۳۵ نفراز فعالان چپ ایران در باره ی سیاست های مداخله جویانه آمریکا در ایران
به نقل ازاخبار روز: rooz.com-www.akhbar دوشنبه ۱۹ تیر ۱٣۹۶ – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۷
هموطنان آزاده، مردم مترقی جهان! دولت ایالات متحده در روزهای اخیر از زبان وزیر خارجه خود از آمادگیش برای سرنگونی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی خبرداده است. … به گمان ما پیشبرد سیاست های نولیبرالی کنونی و تقلیل حقوق ملت، مصرحه در قانون اساسی، بخشی از زمینه های یاد شده را تشکیل می دهد. از این رو برای کاستن از خطر تهدیدات آمریکا باید در سطح ملی حمایت های هرچه بیشتری از اقتصاد ملی صورت گیرد وسطح رفاه عمومی ارتقاء یابد و منافع زحمتکشان و طبقات میانه تامین گردد و حقوق و آزادی های مردم تضمین شود و با فساد لجام گسیخته موجود مبارزه گردد. در سطح بین المللی نیز دیپلماسی عاقلانه ای اتخاذ شود و التزام به میثاق ها و تعهدات و اخلاق بین المللی خود را نشان دهند و دوستان از دشمنان تشخیص داده شوند. برای مقابله با توطئه های امپریالیسم آمریکا و متحدانش به مردم خود و مردم جهان تکیه کنیم واز قدرت و نیروی آنان برخوردار شویم.
(تحویل دادن این نوع بایدها و نبایدها در حمایت از اقتصاد ملی وسطح رفاه عمومی ارتقاء یافتن توسط اوباشان سرمایه داری هیچ پایه مادی و عینی وجود ندارد جزاز یک سو سازش طبقاتی با رژیم خون آشام و از سوی دیگر کشاندن توده های محروم به زیر سلطه ی حاکمان و از جمله تبدیل به گوشت دم توپ شدن فرزندان اینان درخدمت نظام سرمایه داری حاکم و چهره ی مسالمت آمیز امپریالیسم در رژیم چنج تبلیغ کردن هیچ مفهوم عقلانی ندارد و شما درجاده خیانت به منافع توده های مردم در حال لگداندازی به اینان می باشید. ن.)
بیانیه کنشگران حوزه های مختلف بر ضد “طرح کارورزی” همراه با صدها امضاء
حیات اجتماعی کارگران و دانشجویان این کشور همچون معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش به واسطه موج جدید سیاستهای روند محور زودبازده سرمایه سالار، مورد هجوم قرارگرفته است.
سکوت دربرابر چنین حملاتی تحت عنوان “دامن نزدن به کشمکشهای طبقاتی”، “سوء استفاده سیاسی – جناحی برای حمله به دولت”، “اولویت آزادی بر عدالت” چیزی نیست جز چشم بستن بر زندگی اکثریت کسانی که آفرینندگان واقعی ثروت و مولدان حقیقی جامعه اند.
(در برابر این ارزیابی درست و مقایسه این با بیانیه ۳۵ نفر از جریانان مختلف نظری و عملی، و بخصوص افرادی نظیر فریبرز رئیس دانا که به امضای هر دو بیانیه پرداخته اند، نشانه هم به نعل و هم به میخ زدن چکش بوده و نمونه روشنفکران مبارز علیه حاکمیت قرون وسطائی کنونی ایران نبوده و بقیه روشنفکران را به خط اپورتونیستی بین دو صندلی نشستن می کشانند)
ک.ابراهیم – ۳۱ /۷/۲۰۱۷ – ۹/۵/۱۳۹۶

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>