لنین : بیماری کودکی “چپ روی” در کمونیسم – ار فصل ۱۰ نتایجی چند

 اکنون تمام مطلب در این است که کمونیستهای هرکشور خواه وظایف اساسی و اصول مبارزه علیه اپورتونیسم و علیه آئین پرستی خشکمغزانه “چپ” و خواه خصوصیات مشخصی را که این مبارزه درهرکشور جداگانه ای بر وفق علائم ویژه اقتصادیات و سیاست و فرهنگ و ترکیب ملی (ایرلند و غیره) و مستعمرات و تقسیم بندی مذهبی آن کشور و غیره و غیره، پیدا می کند و ناگزیر باید پیدا کند، با آگاهی کامل درنظر بگیرند. همه جا نا رضایتی نسبت به انترناسیونال دوم احساس می گردد، بسط می یابد و افزایش می پذیرد و این نارضایتی خواه به سبب اپورتونیسم انترناسیونال دوم و خواه به سبب آن است که انترناسیونال دوم قابلیت یا استعداد آن را ندارد که یک ارگان واقعا متمرکز و واقعا رهبری کننده بوجودآورد که قادر باشد تاکتیک بین المللی پرولتاریای انقلابی را در مبارزه ی وی بخاطر ایجاد جمهوری شوروی هدایت نماید. باید این نکته را به نحوی روشن درک نمود که یک چنین ارگان رهبری کننده ای به هیچ وجه نمی توان برپایه یکنواخت نمودن، هم سطح ساختن مکانیکی و همگون کردن قواعد تاکتیکی مبارزه بنانمود. تا زمانی که تمایزات ملی و دولتی بین خلقها و کشورها وجود دارد (و این تمایزات حتا پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا به مقیاس جهانی نیز طی مدتی بسیار و بسیار طولانی وجود خواهد داشت)، آنچه را که وحدت تاکتیک بین المللی جنبش کمونیستی کارگری کلیه کشورها ایجاب می نماید برانداختن این تنوع و محو تمایزات ملی نبوده ( و این عمل در لحظه ی کنونی پندار پوچی است) بلکه به کاربستن اصول اساسی کمونیسم (حکومت شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا) به شیوه ای است که این اصول را درجزئیات صحیحا تغییر شکل دهد و با تمایزات ملی و دولتی ملی دمساز نماید و تطبیق دهد. وظیفه ی عمده همه ی کشورهای پیشرو (ونه تنها کشورهای پیشرو) در لحظه ی تاریخی کنونی عبارت است از تحقیق، بررسی، تفحص، حدس و درک خصوصیات و ویژگیهای ملی در شیوه های مشخص هر کشور برای حل مسئله واحد بین المللی یعنی پیروزی بر اپورتونیسم و آئین پرستی خشک مغزانه چپ در داخل جنبش کارگری و نیز برای سرنگون ساختن بورژوازی و استقرار جمهوری شوروی دیکتاتوری پرولتاری،  کار عمده (که البته هنوز به هیچ وجه تمام نیست، ولی کارعمده است) در مورد جلب پیشاهنگ طبقه کارگر و گرویدن وی به جانب حکومت شوروی علیه پارلمانتاریسم، به جانب دیکتاتوری پرولتاریا علیه دموکراسی بورژوائی، هم اکنون انجام یافته است. اکنون باید تمام قوا و تمام توجه را روی گام بعدی متمرکز ساخت که کمتر اساسی به نظر می رسد – و از لحاظ معینی واقعا هم کمتر اساسی است – ولی درعوض از لحاظ عملی به حق عملی مسئله نزدیکتر بوده و عبارت است از: کشف شکل انتقال یا نزدیکی به انقلاب پرولتری.