همکاری و همدستی با امپریالیسم آمریکا دشمنی با مردم ایران وجهان است و عوامل چنین اقداماتی خائنین و همدست جنا یتکاران محسوب می شوند
اسناد منتشر شده در باره ی کودتای ۲۸ مرداد وبراندازی حکومت دکتر مصدق بار دیگر حقیقت قبلن فاش را تائید می کند که چگونه صنف روحانیت در راس آن آیت الله ابوالقاسم کاشانی و دربار سلطنتی محمد رضا شاه همراه با مشتی لومپن و فاحشه در راس آنها شعبان جعفری ملقب به بی مخ با کودتا گران و دستگاه های امنیتی انگلیس و آمریکا علیه کمونیستها و آزادیخواهان ضد استعمار توطئه چیدند و پس از پیروزی د ست به یک سرکوب خونین ضد کمونیستی زدند .
اکنون همچنین عیان شده است که در جریان خیزش عظیم توده ای مردم ایران در سالهای قبل از انقلاب پنجاه وهفت ، نمایندگان خمینی در تماس با آمریکائی ها بودند واز آیت الله بهشتی و آیت الله رفسنجانی بعنوان ارتباطی از صنف رو حانیون سیاسی و ابراهیم یزدی ازصنف ملی- مذهبی ها نمایندگان آمریکا را مطمئن می کردند که کمونیست ها را محدود خواهند کرد و چنانچه بخواهند خودی نشان دهند سرکوب خواهند شد. دیدیم که در عمل وفادار به قولی که به بیگانگان داده بودند چگونه عمل کردند، حتی به متحدین خود چون حزب توده ایران و چریک های فدائی خلق (اکثریت ) هم رحم نکردند.
این روز ها اسناد بیشتری هم در رابطه با کودتای خونین اندونزی در دهه ی شصت هم منتشر شده است که بار دیگر نشان میدهد مساجد و دسته های اسلامی چگونه با دارود سته ی سوها رتو ی کودتاگر در کشتن بیش از سه میلیون کمونیست وهوادار کمونیستها همکاری داشته اند.
از جنایات مستقیم امپریالیسم آمریکا در کره ،ویتنام ،لائوس ، کامبوج ،افغانستان وعراق لیبی وسوریه در چند دهه ی اخیر کوهی از شواهد موجود است که هرکس ار این مورد شک دارد به آسانی قابل دسترسی هستند. براساس عملکرد نیم قرن گذشته به جرات می توان گفت امروز هم همین ابر قدرت عامل اصلی هرج ومرج وجنگ در خا ور میانه است.
حال پرسش اساسی اینجاست چگونه باید به نیروهائی که در صحنه سیاسی ایران فعالند و نه در خفا بلکه آشکا ر از امپریالیسم آمریکا و اسرائیل کمک می گیرند مردم ایران چگونه باید برخورد کنند؟
بخشی از بورژوازی مخالف بنا بر جهانبینی خود ، رژیم جمهوری اسلامی را قوی ارزیابی می کنند و در مقابل به نیروی مردم ، کمونیست ها و دمکرات ها کم بها میدهند و ازسوی دیگر از جنایتکاری های رژیم حاکم به ستوه آمده اند ، می گویند هدف وسیله را توجیه می کند . هدف براندازی رژیم جمهوری اسلامی است پس بهر شکل وبه هر وسیله حتی با دخالت نظامی اسرائیل و آمریکا براندازی آن در دستور است..
خوب مردم ایران ،طبقه کارگر ایران و نیروهای چپ وسوسیالیست به چنین طیف سیاسی که از پان ایرانیستهای سلطنت طلب ، پان کردستانیست ، و پان رجویست شکل گرفته ، چگونه باید برخورد کنند.؟ کار تنها با موضع گیری و خط کشی با این جبهه ائتلافی که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ جان تازه ای گرفته است کافی نیست . آنها با کمک وزارت امور خارجه آمریکا در تدارک جلب نیروهای بیشتری به این اتحاد خود هستند . این نیروها چون از لحاظ طبقاتی متعلق به طبقه استثمارگر صاحبان سرمایه هستند و مالکیت خصوصی را احترام می گذارند بی شک در جستجوی متحدانی در خود نظام حاکم می باشند و چه بسا در صنف رو حانیت و در قشر بالای نیروهای مسلح و بوروکراسی اداری متحدین داشته باشند. همانطور که در سال ۵۷ هنگامیکه جنبش توده ای رو به اعتلا رفت ریزش از با لا بسود خمینی با سرعت شروع شد و بورژوازی چاق وچله شده ی دوران طلائی محمد رضا شاه اسب عوض کرد، بطوری که شاه را هم به تعجب وا داشت و راه علاج را دیر اما در آن دید که به جبهه ملی پناه برد شاید ازسقوط خود و آمدن خمینی جلو گیرد.اما آمریکا و انگلیس اسلام ضد کمونیستی را بر بورژوازی لائیک جبهه ملی که در ۲۸ مرداد ۳۲ یکبار حکومتش را به زیر کشیده بود ند ترجیح دادند. امروز وزیر امور خارجه آمریکا که آشکارا از سیاست رژیم چنج دفاع می کند برنامه اش غربال کردن نیروها ی ضد رژیم است که مطمئن باشد ضد کمونیستند و توانائی ایجاد حکومتی را دارند که بتواند از خیزش طبقه کارگر هفده میلیونی ایران جلو گیرد.
داروسته ی خامنه ای جای پای محمد رضا شا ه پا می گذارد . در هنگامی که همه ی شواهد حکایت از بحران سیاسی در ایران بود او بجای پاسخ به خواست اکثریت مردم که از دیکتاتوری یک نفره به ستوه آمده بودند ، راه تنگ کردن طناب بر گردن مردم را در پیش گرفت حتی دو حزب دست نشانده خود را منحل کرد و نظام تک حزبی دست نشانده ی رستاخیز را بجای آنها نشاند.خامنه ای هم با سرکوب جنبش سبز ، دستگیری وزندانی کردن رهبران آنها ،با پاسخ رد دادن به پیشنهاد” آشتی ملی” خاتمی ، کشتن رفسنجانی و به زانو در آوردن جمهوریت روحانی هیج راهی برای مصالحه با اقشار بورژوازی دیگر باز نگذاشته است. در تاریخ استبدا د آسیائی ایران هیچ گاه چنین ضحاکی را به تخت حاکمیت نمی یابی که هم نماینده ی خدا باشد ،هم نماینده ی قدرت نظامی و هم نماینده ی بوروکراسی اداری . درست به خاطر همین تمرکز قدرت در دست خامنه ایست که نیروهای طرفدار آمریکا به دستگاه های امنیتی پیشنها د کشتن او را میدهند . به شیوه ی از بین بردن بن لادن.در چنین حالاتی کار این جبهه بس اسان تر برای کسب قدرت پیش خواهد رفت.
بنابراین راه حل شاهپور بختیاری همانطور که در دوره ی شاه علاجی نبود ، خامنه ای چند بار در برابر اصلاح طلبان گفته ا ست با هرگونه تغییر در جهت اصلاح مخالف است چون شروع اصلاح همان و سقوط کامل نظام همان. تجربه تاریخی نشان میدهد که نظام های دیکتاتوری توانائی در اجرای رفرم را ندارند و اغلب چون دیر دست به رفرم می زنند ،انهم از روی ناچاری برای نجات خود ، باعت تسریع سقوطشان می شود . حال ما با رژیم سراسر جنایتکار رو بروهستیم که سرانش از هم اکنون چوبه های دار را در خواب می بینند ، بنابراین تا آخرین رمق مقاومت خواهند کرد .
حال دربرابر مردم ایران ،اکثریت عظیم مردم که منافعشان در تضاد با مشتی دزد وجنایتکار متعصب مذهبی حاکم با سرکردگی خامنه ای است ،در برابر طبقه کارگر که بزرگترین نیروی مولد و بالقوه متشکل در صحنه اجتماعی است ،در برابر نیروهای آگاه کارگری و آزادیخواه ،در برابر احزاب و سازمان های چپ وکمونیست چه وظیفه ای قراردارد ؟ چگونه باید به این اوضاع پراز حوادث وپراز خطر پاسخ داد ؟ آیا انسانی می تواند به این اوضاع که بود ونبود ملت هائی در منطقه از فارس وعرب وکرد وترک گرفته تا بلوج وترکمن و تاجیک و افغانستانی زیر سئوال است بی تفاوت بود ؟ تاریخ ما را هیچگاه نخواهد بخشید اگر همچنان نظا ره گر باشیم و کاری انجام ندهیم. پس چه باید کرد ؟ پاسخ این پرسش را باید از میان مردم جستجو کرد ،باید دید خواست های مردم و توده های عظیم آنها چه می گویند ، باید باور داشت که توده ها سازنده تاریخند ،باید در پیوند با توده ها نظراتشان را گرفت و پس از تحلیل و برسی در پرتو علم کمونیسم دوباره آنرا به خود توده ها برگردانند. چنانچه این روند از توده ها به توده ها به درستی انجام گیرد . توده ها به آسانی نظرات صحیح کمونیست ها را چون از میان خودشان نشات گرفته می فهمند و آنرا پیاده خواهند کرد.
وظیفه ماست بی وقفه درک خود را از اوضاع خطیر کنونی همه جانبه با لا بریم. باید آموزش خود را از تحول اوضاع جهانی ، خاور میانه و ایران جدی بگیریم و شرائط بغرنج جهانی را با احترام به فاکت ها تحلیل مشخص کنیم و بر اساس آن راهکار های مشخصی را ارائه دهیم.برای اینکار باید نه تنها همه نیروهای چپ وکمونیستی ایران را دعوت به همکاری کرد بلکه مهمتر ایجاد پل را بط با چپ وکمونیست های منطقه است تا با تبادل نظر با آنها،به راهکار های جمعی برسیم. ماباید قادر شویم یک انتر ناسیونال منطقه ای برای کمک متقابل بهم بوجود آوریم. ما در گذشته از چنین ارتباطی برخورد داربودیم و بی شک می شود دو باره آنرا زنده کرد.
احزاب وسازمان های کمونیستی و چپ موجود که مرام خود را ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی می دانند، یک طرح مشخص یکی شدن را مشترکن بد ست دهند و طبق آن وارد همکاری مشخص برای وظائف زیر شوند:
یکم – پرچم جبهه وسیع مردمی را برای برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی با موضع قاطع ضد امپریالیستی برافراشته کنند.. این جبهه ماهیتش جبهه ایست توده ای که طبقه کارگرو زحنکشان به معنی و سیع کلمه نیروی اصلی آن را تشکیل می هند و ضد سرمایه داری و امپریا لیسم است با دورنمای انقلاب سوسیا لیستی .
دوم – کار اساسی ایجاد چنین جبهه ای را سازماندهی جنبش های توده ای بویژه جنبش کارگری می داند . نیروی پانزده میلیونی کارگری استخوانبندی چنین جبهه ای را تشکیل می دهد . تنها با چنین سیاستی است که می توان به پیروزی مشی درست کارگری در جبهه ی وسیع مردمی اطمینان یافت.
چگونه می شود در این شرائط پراکندگی جنبش کمونیستی وچپ ایران ،با اینهمه اختلافات و فرقه گرائی و سکتاریسم چنین پیشنهاد هائی را مطرح کرد. ؟ هنوز نقطه پایان به این نوشته نگذاشته ام می توانم تصور کنم که نزدیکترین رفقایم می گویند مگر این راه را سالهاست تجربه نکرده ای ؟ چرا از شکستها نمی آموزی ؟ چرا همچنان برای یکی شدن کمونیستها طرح می دهی.
پاسخم به آنها اینست : رفقای من راه دیگری نیست . وظیفه است و کمونیستها و انسان های آگاه وظیفه شناس ترین انسان ها هستند . ما در برابر توده ی جهانی مسئول هستیم ،دربرابر رفقای از خود گذشته مان که جانشان را بی دریغ برای تغییر جهان وصلح وآزادی وبرابری فدا کردند جوابگو باید بوده و به وظیفه ادامه دهندگان وفادار باشیم. آیا می شود به خطری که بشریت را به بربریت سوق می دهد آگاه بود اما بی طرف ماند ؟ من این بار مطمئنم رفقای نزدیک ودورم به فکر می افتند و برای پیدا کردن راه گام برمی دارند.
دیلم دوم نوامبر ۲۰۱۷

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm