بار دیگر دست طبیعت ویرانی عظیمی را در پهنای گسترده ای بوجود آورد. هزاران نفز کشته ، ده ها هزارنفر زخمی ، صد هاهزار نفر آواره وبی خانمان را به تاریخ پر درد ورنج مرد مان زحمتکش وستمدیده افزود. آنچه پسا زلزله آشکار شد و توده های مردم با پوست وگوشت خود لمس کرد ند نکبت و کثافتی است که سرا پای سرمایه داری بوروکراتیک اسلامی را فراگرفته است . پا های گلی نظام جمهوری اسلامی در اولین لرزش زمین چون گلی بود شکست و در هم ریخت. اما از سوی دیگر خیزش عظیم مردم را شاهد بودیم که از سراسر ایران و ایرانیان مقیم خارج آگاه به ناتوانی حکومت به یاری قربانیان بر خاستند.
اما برجسته ترین عمل امدادگران افشاگری همه جانبه ایست که انجام دادند. کافی است که به رسانه های جمعی سری بزنی و ببینی خبرنگاران مردمی چگونه با فاکت و آمار نشان می دهند که نظام حاکم فرومانده ودولت آن در مانده است . توجه شما را بطور خلاصه به نکاتی که مردم خود مشاهده کردند و گزارش دادند جلب می کنم :
یکم – گزارش کردند که سازمان بحران وزارت کشور که پس از فاجعه پلاسکو بنا بود خود را برای امداد آماده کند ، کشک بوده ومثل بقیه قول های آقای رو حانی رئیس جمهورتو خالی از آب در آمده است.
دوم – گزارش کردند مردم به دستگاه های دولتی و سپاهی و صنف رو حانی هیچگونه اعتمادی ندارند ، مستقلن دست به سازماندهی کمک رسانی زدند. جوانان بویژه زنان در این زمینه با شجاعت و کاردانی عمل کردند.
سوم – گزارش کردند در مقایسه با بنا های دیگر آنچه را بنام سا ختمان های باصطلاح مهر ساخته بودند مثل حکومتشان در هم ریخت و بزرگترین خسارات را بجای گذارد.
چهارم – گزارش کردند صف مفت خور جامعه ، دسته ای را از قم به منطقه روانه کرده تا در سایه ی پاسداران کمک های مردمی را که به منطقه وارد می شوند ،بسته بندی کنند و بنام خود جا بزنند.
پنجم – گزارش شده است که در چند جا او باشان و کاسه لیسان حکومتی با استفاده از هرج مرج پسا زلزله راه را بر کاروان های امداد می بندند و چون جنگ های صدر اسلام ، دست به غارت می زنند. پاسداران و نیروهای امنیتی یا شریکند و یا توانائی جلو گیری از این جنایات را ندارند.
ششم – گزارش کردند مناطقی در دل زلزله فرو رفته که جاده ای برای رساندن کمک نیست و همچنان بدون هیچگونه کمکی بسر می برند و دستگاه های نظامی واداری هم توانائی کمک رسانی را از دست داده ا ند.
امر بد طبق شرائطی می تواند به امر خوب تبدیل شود. زلزله بی شک از جمله امور بدی است که اتفاق افتاده است اما به امر خوبی تبدیل شد که توده های مردم در عمل به فساد و فرو ماندگی نظام بیشتر پی بردند. و به همکاری و سازماندهی پرداختند. امضاء گزارشگر

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm