(بااندکی تلخیص – م)
رفقا و دوستان عزیز!
توسط ایکور و کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست – لنینیست از ام.ال.پ.د درخواست شد جشن مشترکی به مناسبت صدمین سالگردانقلاب اکتبر درآلمان ، به عنوان کشور دعوت کننده، گرفته شود. لذا افتخارویژه ای برای من به مثابه زن مسئول ام.ال.پ.د. است تا در گلزن کیرشن منطقه روهر، یک مرکزطبقه کارگر آلمان به همه ی شما خوشامد بگویم.
با انقلاب اکتبر ۱۰۰سال پیش، هزاران رویای کلیه استثمارشده گان و تحت ستم بوده گان تحقق یافت.
در۵۰۰۰ سال حاکمیت طبقاتی، رویای بشریت برای جهانی آزاد رها از استثمار و ستم پیوسته وجود داشته و هرگزخاموش شدنی نیست. مع الوصف، شورشهای برده گان، یا رعایای دهقان نتوانستند استثمارانسان از انسان را باوجودی که مترقی و انقلابی بودند، براندازند.
سرمایه داری بود که گورکن خودش : پرولتاریا را به وجودآورد. و سپس اکتبر ۱۹۱۷ فرا رسید! ۱۰ روزی دنیا را به لرزه درآورد و منادی تغییر بیشترپایه ای و رادیکال گردید که هرگزدرتاریخ بشریت روی نداده بود.
مارکس و انگلس ایدئولوژی جامعه ی آزاد کمونیستی رها از استثمار و ستم از تخیل به علم را تکامل دادند. لنین، استالین و مائو بطورمشخص آنرا درشرایط مشخص زمان خود به کاربستند و آن را بیشتربه طریقی خلاقانه تکامل دادند. آنها بطورموفقیت آمیزی اولین کشورهای سوسیالیستی را بنانمودند. تعجب آورنیست که کلیه ی ارتجاعیون جهان بطورویژه ای نفرت علیه این کشورها را از خود بروز دادند.
یک سوم بشریت دراین کشورهای دموکراتیک و سوسیالیستی بعداز جنگ جهانی دوم زندگی می کردند.
مع الوصف، ما شاهد بزرگترین شکست تاریخی جنبش طبقه کارگر انقلابی شدیم، و خیانت کاران به سوسیالیسم به احیای مجدد نظام سرمایه داری درتمامی این کشورها بدون استثنا پرداختند.
در دومین کنفرانس جهانی ایکور دربهار ۲۰۱۴ ، دوراندیشانه تصمیم گرفته شد تا برای برگزاری “۱۰۰ مین سالگرد انقلاب سوسیالیستی” تبلیغ کنیم. برای آماد کردن انقلاب جدید باید با توده ها مذاکره نموده و ازتجارب گذشته بیاموزیم. این سالگرد فرصت مناسبی برای آن است!هرانقلابی درجهان با اصول انقلاب کبیراکتبرسوسیالیستی رابطه دارد که منادی دوران جدید تاریخ بشری می باشد!
۱۰۰ مین سال انقلاب اکتبر، تنها یک یادآوری تاریخی نیست؛ این کار برای ما بطور زنده تفسیر وضع کنونی تجارب ما با درسهای اولین انقلاب پرولتاریائی پیروزاست.
بشریت امروزبه یک چهارراه تاریخی رسیده است. آیا نمی توان مسائل بزرگ موجود بشردر نظام سرمایه داری را حل وفصل نمود؟ در ۱۰ سال گذشته تایید نظام سرمایه داری بطور قابل ملاحظه ای سقوط کرده است. انتقاد از سرمایه داری درحال شکوفائی است. میلیاردها مردم در جستجوی بدیل جامعه ای هستند. آنها در صدد چگونه یافتن مسائل اجتماعی می باشند.
تخریبهای زیست محیطی، موادمخدر و گرسنگی، جنگهای ناعادلانه و ترورفاشیستی، بیکاری و سرکوب مردمان بسیاری از جهان مجبور به مهاجرت از خانه شان شده اند که ازنظر تاریخی بی سابقه است. هم اکنون ۶۵ میلیون نفر- و ۸۱۵ میلیون رنجدیده از گرسنگی – رو به افزایش تعداد درسالهای اخیراند. هدف ازبین بردن گرسنگی توسط سازمان ملل بطور ملالت باری با شکست روبروشده است.
درحالی که بازدهی تولیدی و تمرکزبرای سلامتی بشری در راس مبارزه بین ثروتمند و فقیرشدت یافته اند:
امروز ۸ نفرمرد بیش از نیمی از توده فقیر جهان ثروت دارند. یکی از ثروتمندترین کشورها آلمان است و ۱۶ میلیون نفرکه یک چهارم آنان کودک اند، فقیرمی باشند. و ۸ میلیون نیز بیکار و زیر بیکاران هستند.
آنانی که در راس قدرت قراردارند راه حل دروغینی ارائه می دهند. هر ۴ سال یکبار”بدیل” نمایندگان جدید مجلس… در روند پایان ناپذیری سازماندهی زیردستان را درشرکتها انجام داده و درخدمت منافع و سود قدرتمندان قرارمی گیرند…ونه در برابر آنها. راه انقلابی برای تغییر قاطع قدرت و روابط مالکیت از بنیاد رشدمی کند.
تازمانی که سرمایه مالی بین المللی به تنهائی قدرت داشته وکشورهای ملی را در زیر انقیاد خود داشته باشد، هیچ یک از مسایل بزرگ بشری را حل نخواهد کرد. به هرحال با چنین طرز تفکر در اقتصاد و سیاست کنونی این مسایل غیرقابل حل باقی می ماند.
انقلاب اکتبر اولین و قاطع ترین گسست با این محدودیتها بود. و نشان داد رشد بزرگی درتغییر به سود توده ها ممکن است. به این دلیل ما می گوئیم: انقلابات موتور پیش برنده تاریخند! اگر قدرت به دستهای کارگران باشد، آن وقت همه ی چیزها تغییر می یابند. بین ۶ و ۷ نوامبر۱۹۱۷کارگران انقلابی و سربازان مراکز مهم دولت در پتروگراد: اداره تلگراف، مراکز راه آهن، اداره پست، وزارتخانه ها، بانکهای دولتی را تصرف کردند. و این برخلاف شایعات ضدکمونیستی تاریخ نویسان یک کودتا نبود.
انقلاب تحت رهبری تحت رهبری حزب صورت گرفت و با پیشروترین کارگران و سربازان انجام پذیرفت. و این با صدها هزار توده کارگر و دهقان همراه گشت. زحمتکشان نیز با آمادگی بطور منظمی مصممانه و قاطعانه با برداشتن سلاح علیه استثمارگران کهن بیرون آمدند. و توسط توده ها متقاعدشدند تا درانقلاب شرکت نما یند.
گزارش یک انقلابی درمورد تصرف چاپخانه ی روسکایا ولیا، یکی از بزرگترین روزنامه بورژوازی در زمان انقلاب بود می گوید: ” نگهبان حاضربه بازکردن در قبل از گزارشدهی نشد! و با رد و بدل چند جمله رای وی عوض شد. ما وارد طبقه اول بالای هم کف شدیم، کاغذ ماشین چاپ قطع شد. من مختصرا به آنها گفتم شورش شروع شده است، آیا مایل هستید روزنامه کارگران، پراودا، را چاپ کنید که آنها قدرت شورائی را سازماندهی کرده اند. و دراین حین کارگران شعار “هوررا، زنده باد شوراها” … را سردادند. صحنه ی جالبی در صبحدم برپاشد. گروه کودکان روزنامه فروش روسکایا ولیا با شوخی متعجب شدند و بجای روزنامه بورژوازی روزنامه پراودای ما کارگران را فریاد زدند که تا دیروز توسط گروه دولتی کرنسکی بسته شده بود.”
شب بعد کاخ زمستانی، محل تجمع دولت بورژوائی مورد حمله قرارگرفت و دولتیان توقیف شدند. طبقه کارگر قدرت سیاسی را بدست آورد. این امر بدون حزبی که نفوذ عمیقی درمیان توده ها داشت نظیر بلشویکها، ممکن نبود. این آبدیده گی در مبارزات طبقاتی، تئوری انقلابی و کارعملی لنین و رهبری درخشان وی صورت گرفت. در روز بعد دولت شورائی کمیسرهای توده ای شکل گرفت. آنها بلافاصله تصمیمات اجتماعی و مسایل سیاسی طبقه کارگر و توده ها مصوباتی دادند: اولین مصوبه صلح فوری و تلاش برای مذاکرات صلح جهت پایان دادن به جنگ جهانی بود که سریعا دردستورقرارگرفت. درمارس ۱۹۱۸صلح علیرغم ازدست دادن بخشی از سرزمین امضاشد. دومین مصوبه سلب مالکیت زمینداران [فئودال] بدون پرداخت و شروع رفرم ارضی بود. زمینها توسط دولت ضبط شد و بین دهقانان تقسیم گشت. ۸ ساعت کار در روز به تصویب رسید. روزنامه های ارتجاعی توقیف شدند؛ مصوبه دیگر حق برابر تمام ملتهای دراقلیت، ازجمله تا سرحدجدائی و تشکیل دولت خودی اعلام شد. دولت انقلابی نظام فئودالی را منحل نمود، ضبط دارائیهای اشرافیت، سازماندهی نظام شورائی و ارگان کنترل کارگری از سطح کارخانه ها و تمامی دولت را درپیش گرفت. ملی کردن بانکها، ازدواج مدنی، برابری حق فرزندان قانونی و غیرقانونی، قطع پرداخت سود و شرکتهای بیمه. تمامی این مسائل مورد تصمیم و تنظیم قانونی در عرض ۸ ماه درپایان سال ۱۹۱۷ واقع شد(ر.ک. محتوای این مصوبات شورای کمیسرهای خلق، چاپ برلن ۱۹۸۷)
با بدترشدن پیوسته ی وضعیت توده ها چه تمایز آشکاری قابل ملاحظه است. توجه کنیم به این که چگونه درسرمایه داری حتا برای کمترین پیش روی طی سالها مبارزه سخت توسط کارگران و توده هامی شد. این درصورتی امکان پذیراست که منافع طیف کوچک مفتخورهمه را وابسته به قدرت و حداکثرمنافع سودده به ساده گی به حساب آورده نشود.
این درصورتی ممکن می گردد که دیکتاتوری انحصارات – دراقلیت – جای گزین دیکتاتوری پرولتاریا – که اکثریت – علیه ستمگران کهن باشد. این یعنی انقلابی کردن روابط اجتماعی؛ یعنی انقلاب کردن و ساختمان سوسیالیسم!
مهمانان عزیز، بدون شک، همیشه نبرد ابتدائی مهمی برای پیروزی انقلاب جهت تعیین دقیق دارائیها در شرایط جهانی باید صورت گیرد. ما از لنین و کار تاریخی او در مورد امپریالیسم بالاترین مرحله ی سرمایه داری است بیاموزیم. ماهم تحلیلهائی درمورد شروع بحث در تغییرات کنونی نظام جهانی امپریالیستی داریم. تضاداساسی دوران ما بین سرمایه داری و سوسیالیسم بطور فزاینده ای به سمت راه حل یابی وادارمی کند. از زمانی که تجدیدسازماندهی تولید بین المللی بحران عمومی امپریالیسم به تکاملی جهانی رسیده است. طرز موجودیت اش عبارت است از مدیریت بحران در روابط بین قدرت و استثمارگری. جهان امروزکه وارد تغییرات بزرگی می شود.
یکی از بزرگترین دلمشغولی طبقه کارگر و توده ها دربسیاری از کشورهای جهان امروز بالارفتن خطر جنگ، حتا در سطحی جهانی، جابه جائی به راست تمامی دولتهای امپریالیستی، و افزایش فاشیستی شدن دستگاههای دولتی صورت می گیرد. دریک تحلیل اخیر استفن انگل، رهبر طولانی مدت حزب و مسئول ارگان تئوریک ام.ال.پ.د.، در آستانه ی ورود به قرن جدید تعدادی از کشورهای جدید امپریالیستی بوجود آمده اند. این گروه ۱۴ کشور جدید امپریالیست مثل چین، روسیه، هند و ترکیه، خواستار زیر سئوال بردن سیستم کنونی امپریالیسم جهان هستند. آنها جهان تقسیم شده بین امپریالیستها ی کهن آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپون را به زیر سئوال می برند. هرگونه درخواست قدرتهای جدید در داشتن سهم در بازار، توسعه ی مناطق نفوذ خود، باید رقابت بین امپریالیستها را شدت بخشند.
درجنبش بین المللی دراین مورد بحث شروع شده است. ما خوشحال هستیم که این بحث دراین سمینار “صدمین سال انقلاب اکتبر” شروع شده و ادامه خواهد یافت. درعین حال، باوجوداین، بعلت رشد وضعیت مادی دولتهای متحد سوسیالیستی جهان تا حدی به بلوغی رسیده که هرگز درتاریخ بشری دیده نشده بود.
لنین درسال ۱۹۱۶ درتحلیل سرمایه داری در مورد مرحله ی امپریالیستی گفت” تدارک مادی کامل سوسیالیسم، آستانه ی سوسیالیسم…(جلد ۲۵آثار). ۱۰۰ سال پیش اکثر مردم در مستعمرات و نیمه مستعمرات زندگی می کردند. این اشاره لنین مربوط به تنی چند از کشورهای پیشرفته سرمایه داری می شد. امروز دو سوم از ۵٫ ۷ میلیارد مردم در کشورهای امپریالیستی زندگی می کنند که در بالاترین مرحله سرمایه داری قرار دارند.هریک از حدود ۵۰۰ میلیون کارگران صنعتی شاغل در نظام تولیدی بین المللی فوق مدرن درآمد سالانه حدود ۴۵۰ هزار دلار تولید می کنند. این بیش از مخارج فرهنگی و سلامتی هر فرد بشر روی زمین می باشد. باوجوداین، استثمار انسانها و طبیعت توسط سرمایه مالی به افزایش فقر کارگران و توده های وسیع مردم، بوجودآورنده مداوم بیکاری توده ای و فقر توده ها – و از سوی دیگر- به فوق انباشت سرمایه انجامیده است. سفته بازی بیش از هر زمان دیگر به افراط رسیده است. یکی از امپریالیستهای جدید شهرجدیدی درمرکز کویر با ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا می سازد. شیوه تولید سرمایه داری بیش از تولید ارزش مصرفی به انسانها و طبیعت می پردازند.
با درنظرگرفتن تمام اینها، تعجب آور نیست مشاهده می کنیم که دریک یا بسیاری از کشورها اعتراضات، اعتصابات، تظاهرات، نا آرامی و قیام به وقوع نمی پیوندند. نا رضایتی کارگران و توده های وسیع سمت مبارزات خشماگین بخود می گیرد. گرایش عمده جهان تدارک انقلاب سوسیالیستی بین المللی است. نیروهای رویزیونیست و نو رویزیونیست در حزب کمونیست آلمان(حکا) برعکس قدرت یابی امپریالیسم را بیان می دارند.
رویزیونیست چگونه درست می شود؟ این از سوسیالیسم صحبت می کند، اما به تئوری و پراتیک آن خیانت می ورزد. درمصوبه ای در کنگره ۲۲ حکا به رد انقلاب بطور آشکاری آمد: ” هدف استراتژیک عبارت است از کم کردن و ایست تهاجم امپریالیسم و رسیدن به یک سیاست صلح آمیز و خلع سلاح و روند دموکراتیک و اجتماعی”)متمم، اوت ۲۰۱۷ UZ). شما شاید بتوانید به دعا گوئی در کلیسا متوسل شوید، ولی این هیچ ربطی به فعالیت یک حزب انقلابی ندارد. درنا امیدی آنها چیزهای زیادی انتخاب می کنند، مثل روسیه پوتین و جمهوری خلق چین به مثابه متحد “درمبارزه ضدامپریالیستی” هستند.
لنین به طور مناسبی علیه یاوه گویان سوسیالیست که با یک امپریالیست علیه امپریالیست دیگر مبارزه کنید، به پلمیک پرداخت. “بین سوسیال شووینیستها برخی توجیه کننده و هشداردهنده به دولتهای بورژوائی درمیان یکی از گروههای قدرت مهاجم می پردازند… سوسیال – شووینیسم… عبارت است ازخیانت کامل به اعتقادات سوسیالیستی…”(جلد۲۱). گرچه هنوز آمریکا تنها ابرقدرت و سرکرده ی جنگ طلب است، امروز انقلابیون، طبقه کارگر و جنبشهای صلح طلب باید کلیه ی قدرتهای امپریالیست را مورد هدف قرار دهند!
دوستان عزیز و رفقا، دانشگاه آزاد برلن در مطالعه ای با تعجب و دلمشغولی در ۲۰۱۵ آمد:” کمونیسم و سوسیالیسم توسط ۳۷% در آلمان غربی و ۵۹% درآلمان شرقی ایده خوبی است که به طور فقیرانه ای به جلو رفته است. ۲۰% نیز براین نظرند که با رفرمها نمی توان به بهبود شرایط رسید. و از انقلاب دفاع کردند. این بیانی است از تغییر مترقی روحیات توده ها بعد از ۲۰۱۵٫ از آن زمان مبارزات کارگران و توده های وسیع سربلندکرده است. در ژوئیه ۲۰۱۷، ۱۳۰ هزارنفر علیه سران گ – ۲۰ در هامبورگ اعتراض کردند و بسیاری از آنان جوانان با موضع ضد امپریالیستی بودند. ۲۲ سپتامبر۲۰۱۷، در بوخوم ۷۰۰۰نفرکارگر فولاد علیه کارفرمای مجتمع فولاد عظیم تیسن کروپ فلز اروپا و تاتا برای حفظ کارخود تظاهرات کردند. این تظاهرات ازنظر صاحبان قدرت پوشیده نماند!
برپایه ی سیستم مدرن ضد کمونیستی، چندهفته پیش از انتخابات دولت فدرال آلمان، مبارزه علیه”جناح چپ افراطی” پیشنهادشد. درهمان زمان دولت و احزاب بورژوائی بطورمنظمی به راست گرایش یافتند و به تقویت فوق ارتجاعی اول فاشیست آلترناتیوبرای آلمان پرداختند. به این دلیل این تشکل امکان قرارگرفتن در راس علیه “جناح چپ افراطی” پیداکرد. نوفاشیستها بطور قانونی ظهورکردند و فاشیستهای قدیمی و جدید از سوراخهای خود بیرون زدند.
مونیکا گارتنر- انگل هماهنگ کننده ی عمده ایکور، و ساکن خیابان هاپت در گلزن کیرشن، جائی که محل رسمی ام.ال.پ.د است تهدید به مرگ فاشیستی را دریافت نموده است. در پارلمان آلمان، برای اولین باربعداز جنگ جهانی دوم امکان ورود مجدد یک حزب فاشیستی به آن یافته است. حداقل ۲۰ نفر از نمایندگان آن فاشیستهای آشکار می باشند. مجلس محترم “دموکراتیک” مشغول چه کاری است؟ خط راهنما، درمیان دیگر چیزهای بازگشائی سخنرانی درمجلس، پندی ارائه شد دایر بر”عدم لکه دارکردن” و آ.ب.آ. و به هیچ وجه محکوم ننمودن آن…
این پیشامد، آمرانه ای در تاریخ آلمان است درعمل درحرف ودرکشتار! که شعار ” به فاشیسم ذره ای امکان ندهید” بود برخی شاید متعجب شده باشند و متحیر که مافوق ارتجاع با گرایش فاشیستی دوباره برای سرکرده گی درآلمان پیش روی می کند.
طبقه پرولترآگاه بقدرکافی تثبیت شده نیست برای مقابله تمام وکمال با این وضع. این بطور ویژه ای خواست بالای انقلابی از ما و پیشبردن آگاهی و سطح سازماندهی دارد. درعین حال گرایش چپ بطور روشنی برتری داشته و قویتراست. فاشیستها در هیچ جا نمی توانند ظاهرشوند به علت مخالفان ضدفاشیست با تعداد بیشتر. درچند سال اخیر ما شاهد بزرگترین اعتراضات ضدفاشیستی از دهه ها بوده ایم. اما درعین حال آشکارکردن تضادها به مثابه تجربه ی قطبی شدن جامعه بیان شدت یابی آنتاگونیسم طبقاتی است. ما می دانیم زمانی که نیاز به ایجاد انحصار بورژوازی است سازمانهای فاشیستی برپا می شوند که به صورت احتیاطی باقی بمانند. به نام مبارزه علیه ترور، ما شاهد نوع جدید سرکوب انقلابیون جهان هستیم. اتحادیه اروپا به تعریف تروریست به مثابه فردی می پردازد که برای تغییر اساسی روابط اجتماعی می جنگد و بطورضمنی مارکسیست – لنینیستها را هدف می گیرد. رژیم فاشیستی اردوغان درترکیه درست در اوت گذشته تعدادی از انقلابیون را اعدام کرد. در توگو رفقای ما تحت سرکوب شدید قرار دارند. درست در همین هفته یکی از اعضای حزب انقلابی توگو کشته شد…بسیاری از انقلابیون در اینجا در آلمان نیز زندانی شده و به خاطر مبارزاتشان مُهر جنایت به آنها زده می شود. تدارک ضدانقلاب بیان دفاعی قدرتمندان است و عکس العمل برای تغییرمترقی درمیان توده ها شروع شده است. با استقرارارتجاع و حتا رژیمهای فاشیستی، تنها سرمایه مالی بین المللی درقدرت زمینه را برای رشد انقلاب فراهم می سازد. به این دلیل جنبش انقلابی بین المللی و طبقه کارگر باید خود را آماده نمایند! جواب ما به این تنها اتحاد فشرده ترانقلابیون و ایجاد جبهه متحد ضدفاشیستی و ضدامپریالیستی است. هرکسی که به یکی از ما حمله کند به معنی حمله به همه است! همبستگی جهانی را تقویت کنیم! حوادث بعداز انقلاب اکتبر نیز نشان داد ضدانقلاب چگونه عمل می کند. شوروی جوان با سرسختی بعد از ۱۹۱۷ ازخود در برابر حملات ضد انقلاب دفاع نمود. حمله ۱۴ کشور امپریالیستی توسط ارتش سرخ و متحدانش به عقب رانده شد. نمونه انقلاب اکتبر روسیه به روشنی اتفاق افتاد را نباید در اروپا چون گذشته درنظر گرفته شود. این حملات ضدانقلابی باعث مرگ میلیونها اساسا از شوروی گردید. اما از ساختن سوسیالیسم توسط خلق قهرمان شوروی دفاع شد! اما تاریخ نویسان ضد کمونیست این کشته شده گان را به سوسیالیسم/ کمونیسم نسبت دادند…
رفقا و دوستان عزیز
… با گردش به راست دولتها درسطح جهانی، بیشتر و بیشتر صداهای وحدت چپها بلندشده است. مجادله ای در رابطه با پایه ای که وحدت صورت گیرد برخاسته است. در مقاله ای در روزنامه فرانکفورتر روندشاو انجی فولمر معاون رئیس مجلس از گروه سبز گفت: “زمان و ضرورت اتحاد چپها فرا رسیده است”. تنها جوابی که او می تواند داشته باشد نوسازی حزب سوسیال دموکرات است. حزب سوسیال دموکرات توهٌم جدیدی را به توده ها درمورد قابل رفرم بودن سرمایه داری القاء می کند و به ایجاد تردید درانجام مبارزه طبقاتی می پردازد. طبعا ضدکمونیستهای مدرن باردیگر نقش ویژه ای دارند. استفن انگل در نامه ای به خوانندگان نوشت: ” انجی فولمر از دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان اشتباه بزرگ بلشویکها حرف می زند. درک علمی دیکتاتوری پرولتاریا توسط مارکس و انگلس فرموله شد. این برپایه ی تحلیل این که تمامی پارلمانهای بورژوائی، دولتها و نهادها درنهایت دیکتاتوری طبقه سرمایه دار را پنهان می کنند که – تا زمانی که استثمار و ستم برقرارباشد– دیکتاتوری را به اجرا درمی آورند. مارکس و انگلس به این نتیجه رسیدند که درمقابله با دیکتاتوری طبقه سرمایه دار باید یک دیکتاتوری که هیچ نفعی در استثمار و ستم انسان از انسان ندارد برقرارشود. این طبقه کارگر بدون مالکیت، پرولتاریا است. (…) بجز سرمایه داران و جامعه بورژوائی، هیچ کس علیه درک علمی مارکس و انگلس درمورد دیکتاتوری پرولتاریا نمی تواندباشد. باوجوداین، با همسنگ نمودن لاقیدانه این نظریه با “دیکتاتوری خشن” و”تصفیه استالینی”، این نظریه فی الفور با ترس همراه می شود. در حقیقت، بحث درمیان چپها دراین است که آیا موافق براندازی سرمایه داری هستید یا حفظ آن… کارامروز چپ بودن در حرکت در درون چارچوب سرمایه داری است، چارچوبی که تنها حاکمیت سرمایه مالی بین المللی را پذیرفت یا چپ در موضع یک جامعه بدون استثمار و ستم قرار بگیرد که چیزی جز دیکتاتوری استثمارشده ها و ستم دیده گان نمی باشد.”
اتحاد انترناسیونالیستی جواب سازش ناپذیری داد. این شکل سازمانیابی آینده باید بطورقابل ملاحظه ای در ماهها و سالهای آینده تقویت شود! سیاست جبهه واحدی معنای خاصی در انقلاب اکتبر داشت. ۱۰۰ سال پیش دهقانان فقیر و میانه حال که اکثریت مردم بودند و پرولتاریای صنعتی هنوزازنظر تعداد بطورنسبی کوچک بودند. با کار اقناعی بلشویکها درابتدا شوراهای کارگران و سربازان بدون تمایز موجود به جلب این اکثریت پرداختند. نیروهای بورژوا و خرده بورژوا که حمایت از دولت بورژوائی می کردند علیه انقلاب شورای چپ بودند که باعث روشنائی اوضاع گشتند. اکثریت با بلشویکها به همکاری پرداختند. اتحادی بین کارگران و دهقانان فقیر و میانه حال بوجودآمد. این دهقانان متوجه شدند که آینده آنها تنها در قرار گرفتن درصف کارگران و مبارزه علیه بورژوازی است. امروز ایجاد یک جبهه واحد انترناسیونالیستی ضدفاشیستی و ضدامپریالیستی در دستور روز است که درمقابل بحران جدید نظام جهانی امپریالیستی قرار دارد!.
رفقا و دوستان گرامی،
درخاتمه من مایل به بحث درمورد عامل اجتناب ناپذیر برای پیروزی کامل هستم: وجود و بجابودن حزب انقلابی، مجهز به مبارزه کردن وپیوند با توده ها، حزبی که قادر به رهبری انقلاب باشد.
انقلاب در هر جائی نیاز به حزب انقلابی دارد!
حزب بلشویک چنین حزبی بود که لنین آنرا ساخت و هدایت نمود. بلشویکها بطور منظمی طی سالها برای انقلاب کردن مبارزه کردند. با وحدت بالای تئوری و عمل، با سمتگیری روی کار بغرنج درمیان کارگران و توده های وسیع و اکثرا در شرایط کار غیرقانونی. آیا بدون بحران عمیق قابل فهم نظام جهانی امپریالیستی کافی نیست تا توده ها بطورناگهانی قیام کرده و شورش نمایند؟
نه! ارزیابی خوشبینانه از حرکت خودجوش و قیام توده ها اکنون وبعد بروز کند، خطرناک است. انقلابی بدون توده ها یا حتا علیه آنها وجود ندارد. اکثریت تعیین کننده پرولتاریای صنعتی باید تماما متقاعدشده باشند به راه انقلاب کردن و دورنمای سوسیالیسم. به این علت برای بیش از هروقت دیگر توده ها شیوه تفکر خرده بورژوائی را درک کنند. این با صبر و حوصله و کار منظم در رده های پائین توده ها ممکن می گردد. احزاب مارکسیست – لنینیست باید ضرورتا بدانند که روش درست و استدلال بالابردن آگاهی توده ها دراین مورد چیست. این احزاب نه به خاطرسلطه بر توده ها، بلکه به دلیل توانائی آنها در جمعبندی، ارزیابی تئوریک و تعمیم پیشرفته ترین تجربه طبقه کارگر بطورمداوم رهبری را با رشد مبارزات کارگران و توده ها سطح خود را ارتقاء می دهند. به این دلیل این گونه احزاب انقلابی مارکسیست – لنینیست سازمان یافت. حزب بلشویک لنین ۲۰ هزار عضو درژانویه ۱۹۱۷ داشت که در اکتبر ۱۹۱۷به ۳۵۰هزارنفر رسید. قدرت یابی حزب لازمه اولی اساسی در پیروزی انقلاب بود. آیا امروز می توان تصورکرد که باوجود سازمان یافته بودن مخالفان مان می توان آنها را با مبارزات ناگهانی شکست داد؟ یا مثلا بطور فردی، گروه کوچک کنترل نشده که در آلمان هم اکنون خود را انقلابی می شمارند. ساختن و تقویت ایکور، سازمانهای بین المللی مارکسیست – لنینیست، احزاب م.ل. و سازمانهای توده ای انقلابی جوانان درسطح جهانی در دستور روزاست!
رفقا و دوستان گرامی،
در سن پتربورگ جشن رسمی دولتی صدمین سالگرد هفته آینده شروع می شود. دولت روسیه باید برنامه ریزی کند نه به خاطرخودش بلکه باید جایش را بطورکامل به انقلابیون واگزارکند. درعین حال این در زمانی صورت می گیرد که دولت روسیه درصدد برقرارکردن سلطه ی تزاری است. مثبت بودن انقلاب اکتبر در میان توده ها شناخته شده است. پوتین می خواهد دهها سال ساختمان سوسیالیسم را با سلطه ی تزاری آشتی دهد. به این دلیل او تعدادی از احزاب رویزیونیست و سازمانها را با این دیدگاه قدرت طلبی بزرگ همراه سازد. این برنامه یادبود بخاطر “اتحادملی بجای انقلابی” می باشد.
دوستان گرامی،
… ایکوربمثابه سازمان جهانی انقلابی بیک عامل درسیاستهای جهانی تبدیل شده است. در باز سیاسی را با جهت گیری اصولی تحقق بخشیده است. طبعا اختلافات نظری درجریان هم کاریهای عملی نیز بروز می کند. اما براساس برابری، خدمت به اهداف پرولتاریا روی نکات مورداختلاف در یافتن جواب بحث می کنیم. بدین ترتیب درسالهای گذشته براین اساس حرکت کرده، ایکور در رابطه با رسیدن به وحدت ایدئولوژیک – سیاسی تلاش مهمی را بتدریج انجام داده است! نمونه خوب در سمینار ۱۰۰ مین سال احزاب کنفرانس بین المللی که جزئی از ایکور نیستند در آن شرکت کردند.
رفقای گرامی،
با نقل قولی ازلنین صحبت را به پایان می رسانم:” ما کار را شروع کردیم. چه زمانی، چه تاریخی و پرولتاریای چه کشوری این روند را کامل می کند مهم نیست. مهم این است که یخ شکسته شده و راه باز شده و مسیر را نشان می دهد”.(جلد۳۳)
…پیش به سوی انقلاب سوسیالیستی انترناسیونال؛ بگذاربرای وحدت کشورهای سوسیالیستی جهان مبارزه کنیم؛ کارگران همه کشورها متحدشوید!؛ کارگران همه کشورها، خلقهای ستمدیده و تمام ستمدیده گان متحد شوید!

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm