کارگران سراسرایران شاهد آنند که نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران سرسخت تر از آنند که کارگران مبارزی نظیر رضاشهابی و محمودصالحی را به نقص عضوهای جسمی متعددی گرفتارکرده و برای زهر چشم گرفتن با غل و زنجیربه تخت بیمارستان بسته می شوند تا کارگران و زحمت کشان و کلیه ی انسانهای مبارز علیه رژیم بدانند که این حاکمان هیچ پلیدیهای کمتری از هیتلر و امثالهم ندارند.
در عرض ٣٩ سال گذشته حاکمین خونین درایران، آنان شمشیرکشتار را حتا یک لحظه در غلاف نگذاشته و برای حفظ حاکمیت خود فریاد “می کُشم و می کُشم” را از حلقوم پلید شان پیوسته جارزده اند. این حاکمان خدمتگزار میلیاردر ساز هستند و عبا و عمامه شان چنان آلوده به نجاست از دزدیهای ثمره کارانسانها هستند که دیگرنه با زاینده رودها و تالابها و دریاچه های درحال خشک شدن بلکه در بحرخزر و خلیج فارس قادرنخواهندشد این لباسهال آلوده را پاک کنند.
آزادی بدون قید و شرط این دو کارگر مبارز و دهها کارگر سیاسی و دیگر زندانیان سیاسی خواست اکثر مردم ایران است و اگر همین امروز حاکمان نظرخواهی دراین مورد کنند خواهند دید با چه اکثریت کوبنده ای مردم به دفاع از زندانیان رای خواهند داد. بدین ترتیب غیرمشروع بودن حاکمان نشانی است که دیر یا زود سرنوشتی جز خیانت بار در انتظار آنان نظیر محمدرضا شاه است و تف لعنت برمزار آنها تا ابد ریخته خواهد شد.
دفاع از آزادی فوری کارگران زندانی وظیفه ای است فوری که جز با وحدت و یکپارچه بودن علیه دست درازیهای حاکمان به کارگران جواب شایسته ای نخواهدبود و با درود به مقاومت قهرمانانه ی کارگران در برابر ظلم و ستم حاکمان درس مهم و عمیقی است که جوانان ایران را برای ایجاد کشوری فارغ از استثمار و ستم. آنها این فداکاری رفقای کارگر را پیوسته دربرابر خود خواهند دید و مصمم تر به نابودی این قدرت غدار حاکم اقدام خواهند کرد.

پیش به سوی مبارزه مشترک دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی دیگر.
پرتوان تر باد مبارزه کارگران در برچیدن بساط ظلم و ستم.
زنده باد آزادی و سوسیالیسم
حزب رنجبران ایران – ۲۰ آبان ۱۳۹۶

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm