بیش از ۶۰ سال است که بورژوازی متوسط ایران درکسوت ملی ـ لائیک، ملی ـ اسلامی و اسلامی تلاش کرده است تا قدرت دولتی را به دست آورده و یا حفظ نماید. دراین میان آن بخش از بورژوازی که با توسل به مذهب، جمهوری اسلامی ایران را ایجادکرد، موفقیت بیشتری نسبت به بورژوازی ملی ـ لائیک و ملی ـ اسلامی داشته و اکنون بیش از ۳۲ سال است که نظام فاشیستی ـ مذهبی اش را بر کارگران و زحمت کشان به طورعام و زنان و جوانان، روشن فکران اعم از معلمان، استادان دانش گاه، نویسنده گان، روزنامه نگاران وهم چنین ملیتهای ساکن ایران و اقلیتهای ملی ـ مذهبی به طورخاص اعمال نموده و چنان ضربات و جراحاتی برپیکر جامعه واردساخته است که درمان آنها به دهها سال تلاش نیروهای انقلابی و اکثریت عظیم مردم ایران یعنی کارگران و زحمت کشان نیازخواهدداشت. درکلیه ی این تاریخ بیش از نیم قرن و به ویژه در۳۰ سال اخیر، بورژوازی ناپی گیری و ناتوانی خود را دردفاع از آزادی شهروندان و تامین رفاه کارگران و زحمت کشان که تولیدکننده گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه بوده اند، نشان داده و بدین ترتیب ثابت کرده است که به عنوان استثمارگر و ستم گر چنین رسالتی نمی تواند داشته باشد و زالوئی است که لحظه ای از مکیدن خون بدن بی رمق اکثریت عظیم جامعه غافل نمانده و ابائی ندارد.

طی این ۶۰ و اندی سال، کارگران و زحمت کشان و نیروهای مخالف استثماروستم بارها و بارها به پا خاسته و با نثار خون سرخ شان آزادی و رهائی جامعه را فریاد زده اند. ۳۰ تیر ۱۳۳۱، سالهای خونین بعداز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مبارزات دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که نهایتا به اعتصابات کارگری سراسری ومشخصا اعتصاب نفتگران و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ انجامید و به دنبال آن صدها هزارانسان مبارز شکنجه و زندانی و اعدام شدند و بالاخره مبارزات کارگران و دانش جویان زنان و جوانان و غیره که به جنبش ضد جمهوری اسلامی از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به بعد انجامید، ازجمله حرکتهای برجسته ای بوده اند که نشان داده اند که مردم رنج دیده و ستم کشیده ی ایران حاکمیت زر و زور را قبول نداشته و برای پایان دادن به این وضعیت غیرانسانی مبارزه را تا کسب پیروزی نهائی ادامه خواهند داد. رژیم جمهوری اسلامی نیز دربرابر این مبارزات به تشدید فشار و ایجاد محدودیتهای اجتماعی غیرانسانی ادامه داده است.(۱)

این خیزشها و مشخصا مبارزات سه دهه ی اخیر کارگران و زحمت کشان چنان پایه های رژیم اسلامی حاکم را به لرزه درآورده که جناحهای مختلف حاکم برای نجات جمهوری خفقانی خود و حفظ موقعیت ممتاز خویش، درپی یافتن راه حلهای مختلف درتکاپو بوده اند. اما باید تاکید کنیم که کشمکش کنونی بین خامنه ای و احمدی نژاد، مسئله ای صرفا مربوط به حق و حقوق فردی دردستگاه رهبری کارهای مملکتی و هژمونی طلبی آنان نیست، بلکه اساسا ریشه در منافع طبقاتی گروههای درگیر نیز دارد. توجه به عنصرمادی دریافتن ریشه اختلافات اهمیت زیادی دارد. به بررسی این نکته از نزدیک می پردازیم:

از بدو تشکیل جمهوری اسلامی ایران دارو دسته های مختلفی تحت نام “کمیته…”، “جمعیت…”، “حزب…”، “امام جماعات…”، “حوزه علمیه…”، بنیادها…”، “مجلسهای خبره گان، تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان” و غیره تشکیل شدند که از منافع بخشهائی از این بورژوازی به قدرت رسیده نماینده گی می کردند. بیت رهبری از وضعیتی استثنائی برخورداربوده (۲)و درعین حال درچندماه گذشته خامنه ای تلاش فراوانی را درجهت نزدیک کردن آیت الله های قم به کار گرفت تا روحانیت شیعه را باخودمتحدنماید. دراین میان نیروهای فعال خرده بورژوائی که به ویژه دردستگاه نظامی ـ امنیتی رژیم نقش فعالی ازابتدای تشکیل جمهوری اسلامی داشته ولی در برخورداری از امکانات مادی نصیب قابل ملاحظه ای نبرده بودند، پس از مرگ خمینی و ریاست جمهوری رفسنجانی و سپس خاتمی که هر دو از اعتبارقابل ملاحظه ای دربین بخشهائی از بورژوازی ایران برخورداربودند، خامنه ای به عنوان ولی فقیه که خود نیز درراس باندهای مافیائی دیگری بود و رقابت برسرقدرت گیری و کنارزدن باند خامنه ای توسط دو رئیس جمهورسابق الذکر در دورنما دیده می شد، با تکیه به نیروهای خرده بورژوازی ایران که دردستگاه نظامی ـ امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران و بسیج و حزب الله نفوذ داشتند، کوشید تا جبهه ی خویش را تقویت کند. این نیروی تازه به میدان رسیده با سرعت بی نظیری دست به قبضه کردن بسیاری از امکانات اقتصادی و تدریجا سیاسی کشور بعداز پایان جنگ ارتجاعی ایران ـ عراق زد که با روی کارآمدن احمدی نژاد این روند بازهم سرعت بیشتری گرفت. سیاستها و روشهای احمدی نژاد طی ۶ سال درراس جمهوری بودن و بی اعتنائی به قوانین متعارفی پذیرفته شده درجامعه ای سرمایه داری نظیر تعهد دربرابر مجلس، پرداخت وام های کوچک عملا بدون برگشت، ندادن به موقع طرح بودجه سالانه به مجلس، مشخص نکردن میزان ذخایر ارزی و برداشت دل خواهانه ازآن بدون داشتن رای مجلس، تعویض نابه هنگام وزراء بدون اطلاع دان به آنها، وغیره ، همه و همه ناشی از دیدگاه و برخوردی آنارشیستی و خرده بورژوائی نسبت به مسائل مربوط به نحوه ی اداره ی جامعه بوده اند که توسط وی و شرکاء به اجرا درآمده اند.

هم اکنون از یک سو رشد مناسبات سرمایه داری درایران با استبداد مذهبی کاملا هماهنگ نیست و تغییراتی روبنائی را درحدی طلب می کند، به خصوص که روحانیت شیعه اعتبارخود را درمیان مردم بیش از پیش ازدست داده است.این امر به جناح احمدی نژاد(سپاه پاسداران) که قصد قبضه کردن هرچه بیشتر ارکان دولتی را دارد و تاحدی دراین سمت تلاش می کند، فرصت داده تا با توسل به “ملی گرائی” مفلوک و توسل به کوروش و بهبود مناسبات با غرب، موقعیت خود را در هدایت کشور تقویت نماید.(۳)

ازسوی دیگر بخشی از روحانیت شیعه که به “ولایت فقیه” دلبسته است احساس خطر نموده و متوجه شده است که باید هرچه زودتر کاری بکند تا اهرمهای قدرت را ازدست ندهد و اتفاقا نزدیک شدن انتخابات مجلس و سپس ریاست جمهوری وقت مناسبی است تا دست به کار شود. فراموش نکنیم که در تظاهرات۲۵ بهمن پارسال شعار “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ برولایت فقیه” راه پیمایان و حتا “مرگ برجمهوری اسلامی” آنان، زنگ خطر آغاز پایان کار نظام جمهوری اسلام را به صدا درآوره بود.

درچنین شرایطی، خامنه ای وقت مناسبی را به دلیل انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری برگزیده تا به تعیین تکلیف با جناح احمدی نژاد بپردازد. دراین مورد درتفسیر بی بی سی ۸/۵/۲۰۱۱ می خوانیم : “باقی مانده قوه مجریه دردست یک طیف سیاسی برای مدتی بیش از۸ سال می تواند برای آن طیف هویتی مستحکم و کاملا مستقل از رهبری فراهم کند که آیت الله خامنه ای تمایلی به آن ندارد… روش او و نزدیکانش درمهارقدرت سیاسی روسای جمهوری همواره فشار واردآوردن به اطرافیان آنها، به ویژه درسالهای آخر دوره دوم ریاست جمهوری بوده است. این روش هم در دوره ریاست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانی و هم در دوره ریاست جمهوری محمدخاتمی به کاررفت و باعث شکست برنامه “تعدیل اقتصادی” دولت رفسنجانی و پروژه “اصلاحات سیاسی” دولت آقای خاتمی شد”.

درهمین ارتباط است که مدافعان دوجناح و به خصوص جناح خامنه ای دست به حمله ی شدید به جناح احمدی نژاد زده و هشدار خامنه ای به احمدی نژاد دایر بر “ابقای حیدرمصلحی درسمت وزیراطلاعات و یا کنار گیری از ریاست جمهوری” و یا مانند علم الهدی و احمد خاتمی “گروه احمدی نژاد را طاغوت پرست” نامیدن و حجت الاسلام کاظم صدیقی تا بدان جا پیش می رود که می گوید “رهبری می تواند زن احمدی نژاد را بر او حرام کند” که عمق بی احترامی رجاله های لومپن حاکم را نسبت به حقوق زنان نیز نشان می دهند، نمونه هائی از این حملات می باشند. به علاوه زمزمه استیضاح احمدی نژاد درمجلس نیزتوسط باهنردر ۵/۲/ ۱۳۹۰ مطرح شده است.

بدین ترتیب درسطح رهبری جمهوری اسلامی شکا ف بزرگی پدیدآمده که به ساده گی قابل ترمیم نبوده و تضادموجود درآن “جنگی زرگری” و یا صرفا هژمونی طلبانه نیست و منافع مادی گروهی دراین میان نقش بازی می کند. این که این شکاف باعث حذف یک جناح توسط جناح دیگرگردد، ممکن است به حذف یا به سازش کشیده شود، اما تضادها و رقابتها را ازبین نخواهدبرد.

ولی درشرایطی که بالائیها قادر به ادامه ی حکومت کردن به طور متحدی نیستند و پائینی ها ازاین حاکمان متنفرند ونمی خواهند، فقدان رهبری انقلابی پرولتاریای آگاه و پیشرو و وجود تفرقه سازمانی درمیان نیروهای چپ به عیان نشان می دهد که بازهم ابتکارعمل درصحنه ی سیاسی دردست جناحهای مختلف بورژوازی و امپریالیستها باقی مانده و به جا به جائی هائی درقدرت منجرشده و یک فرصت تاریخی برای به زیرکشیدن نظام سرمایه داری و کسب قدرت حاکمه توسط پرولتاریا جهت استقرارسوسیالیسم ازدست خواهدرفت. مسئوولیت چنین وضعی، به غیر از دیکتاتوری افسارگسیخته ی حاکمان ـ متوجه نیروهای چپ است که منافع گروهی خود را برمنافع جمعی و طبقاتی ترجیح می دهند و درکنارگود نشسته و تماشاگر اوضاع باقی می مانند و درسمت وحدت دادن به طبقه کارگر و زحمت کشان، از ضرورت فوری وحدت دهی خویش احتراز می جویند.

ک.ابراهیم ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)ـ چند نمونه زیر نشان بارزی است از وضعیت به غایت ضدانسانی که توسط رژیم جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده است:

ده‌ها تن از کارگران شرکت پارس متال، امروز، ۱۲ اردیبهشت، در محل وزارت کار و امور اجتماعی تجمع کرده‌اند.
این کارگران خواستار دریافت ۹ ماه حقوق به تعویق افتاده خود هستند.
یکی از کارگران حاضر در محل تجمع، در این باره به “فرارو” گفت: «با وجود آنکه خط تولید کارخانه فعال است ولی مدیریت تاکنون حاضر نشده معوقه حقوق ۹ ماهه اخیر را پرداخت کند».
این کارگر همچنین افزود: «علاوه بر این مدیریت کارخانه، عیدی امسال و بخشی از عیدی پارسال و همچنین بن سال ۸۸ را نپرداخته است».
ـ مهر: مدیرکل سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از نیروی انسانی شاغل کشور در معرض تهدید عوارض ناشی از کار قرار دارند.
در قزوین هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار روز سه شنبه در دانشگاه بین المللی…خمینی قزوین برگزار شد.
کاظم ندافی در این همایش گفت: حدود ۲۰ میلیون نیروی کار در کشور وجود دارد که ۵۰ درصد آنها در محیط کار به نحوی درمعرض یکی از عوامل زیان آور قرار دارند.
مدیرکل سلامت محیط کار وزارت بهداشت تصریح کرد: درحال حاضر ۷۵ هزار ماده شیمیایی در صنعت بکار گرفته می شود که آثار زیانبار بسیاری از آنها هنوز شناخته نشده است.
وی حذف آزبست، جیوه وسیلیس از بخش صنعت و اجرای طرحهای بهداشتی برای سلامت کشاورزان، قالی بافان، معدنکاران و کارگران ساختمانی را از برنامه های آینده وزارت بهداشت در زمینه تامین سلامت کارگران و شاغلان این بخشها دانست.
ـ مردمک:مریم صبا:کم‌تر کسی‌ست که نداند بیماران فقیر آسیب‌پذیرترند؛ به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، یک بیماری ساده آنها پس از مدتی به یک بحران تبدیل می‌شود. بحرانی که نمونه‌ای از آن در روزهای اخیر ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به خود گرفته است.
هفته پیش خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند که ماموران بیمارستان دولتی امام خمینی در تهران، سه بیمار بستری را که دچار اختلال حواس بودند «به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های بیمارستانی، با آمبولانس در بزرگراه خلیج فارس تهران‌‌ رها کردند».
با آن که پس از انتشار این اخبار، مسئولان بیمارستان امام خمینی اعلام کردند که عوامل این اقدام را از کار اخراج کردند و آن‌ها دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند، اما اگر بخواهیم به ریشه این اتفاق و دلایل آن بپردازیم، باید سیستم درمانی و بیمه‌ای ایران را مورد کنکاش قرار دهیم.
دکتر نورالدین پیرموذن، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم درباره مشکلات سیستم درمانی ایران به مردمک می‌گوید: ‌«اقتصاد درمان در ایران بیمار است. تعرفه‌های درمانی واقعی نیست، بیمه همگانی موثر و کارآمد وجود ندارد و شکاف بزرگی در این زمینه بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد».
به گفته او، بودجه سلامت یک درصد کل بودجه ایران است و آرزوی تصمیم‌گیرندگان بهداشت در ایران این است که سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، دست کم به ۲٫ ۷ درصد و سهم مردم از هزینه‌های درمانی به ۳۰ درصد برسد.
سازمان بهداشت جهانی بر مبنای دو شاخص، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم مردم از هزینه‌های درمانی، کشور‌ها را ارزیابی می‌کند و رتبه ایران در این شاخص بین ۹۷ تا ۱۱۳ شناور است.
سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته بین ۱۵ تا ۲۰ است، در ایالت متحده از ۲۰ بالا‌تر و در کشورهای در حال توسعه، این رقم بالا‌تر از ۱۰ است.
سهم مردم از هزینه‌های درمانی در ایران تا سال ۲۰۰۱، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود این رقم تا سال ۲۰۱۰، به ۳۰ درصد برسد، اما همچنان در آغاز برنامه پنجم توسعه، مردم ۵۰ درصد از هزینه‌های درمانی را، خود پرداخت می‌کنند.
«بهداشت و درمان اولویت دولت نیست».
حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، می‌گوید:«بودجه امسال (سال ۱۳۹۰) نشان می‌دهد که بهداشت و درمان در اولویت‌های اول تا ۱۵ دولت نیست. این درحالی است که قانون پنجم توسعه به طور شفاف اعلام کرده که باید عدالت در سلامت رعایت شود.»
دکتر پیرموذن، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس اصلاح‌طلبان نیز همین نکته را تایید می‌کند که «در شرایط فعلی، اقتصاد سلامت و سرمایه‌گذاری برای آن، همچنان جزءِ اولویت‌های برنامه‌ریزی دولت نیست».
آقای پیرموذن درباره اجرایی نشدن این قانون به مردمک می‌گوید: «در ایران، سیکل معیوبی وجود دارد که به آن سیکل بیماری- فقر و فقر- بیماری گفته می‌شود. به این معنا که فقر، بیماری‌زا است و بیماری هم در جامعه فقر تولید می‌کند. این درحالی است که هرگونه سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم، بهترین شیوه برای رفع فقر و تامین امنیت سلامت جامعه است.»
سرانه درمان جواب‌گوی نیاز بیماران نیست

    ـ مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان این که ۱۲ درصد از زندانیان زن مبتلا به ایدز هستند، گفت:« ۵۷ درصد از جمعیت ورودی به زندان‌ها سوءمصرف موادمخدر دارند و بر همین اساس، در زندان‌ها خدمات درمانی اعتیاد به صورت سم‌زدایی، روان‌درمانی و درمان نگهدارنده با متادون ارائه می‌شود».
    به گزارش ایسنا، مرضیه فرنیا در افتتاحیه دوره دوم کارگاه آموزشی «ارتقای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت از اچ‌آی‌وی (ایدز) برای زنان مصرف‌کننده تزریقی مواد»، گفت: حدود ۷۵۰۰ نفر از زندانیان کل کشور زنان هستند که این رقم ۴ درصد از زندانیان کل کشور را تشکیل می‌دهد و بیشترین تراکم این جمعیت نیز بین ۱۹ تا ۴۰ سالگی است.
    مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها با اعلام این‌که ۷۶ درصد از زنان زندانی متاهل هستند، افزود: از نظر سطح تحصیلات نیز ۳۱ درصد این زنان بی‌سواد هستند و این بی‌سوادی یکی از عواملی است که فرد را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد و وی را به سمت جرم و بزهکاری می‌کشاند.

ـ «تابناک» ـ به‌رغم آن که در پنج سال گذشته، قیمت گوشت چهار برابر شده، بیشتر دامپروری‌ها تعطیل است. این به دلیل سیاستگذاری های اشتباه و به عبارتی، متغیر و غیرقابل اعتماد بخش کشاورزی و دیگر بخش های مرتبط است که نمی‌توانند پشتیبانی لازم را از تولید داشته باشند.
تا سال گذشته، ۷۰ درصد دامپروری‌های استان یزد غیرفعال بوده و ۳۰ درصد فعال نیز به شدت ضرر دیده‌اند و اعلام کرده‌اند که دیگر تولید نخواهند کرد، چرا که نمی‌دانند آینده چه خواهد شد؛ به دلیل بی‌برنامگی در واردات گوشت، بخش تولید در حال از بین رفتن است.
علی اکبر اولیا در گفت وگو با «تابناک» اظهار داشت: این مشکلات را با بخش کشاورزی مطرح کرده ایم و آنها نیز این موضوع را می پذیرند، ولی اعلام می کنند که از عهده آنها بیرون است. ما دولت را مسئول این قضیه می دانیم و انتظار می رود که سیاستی منطقی و متناسب با شرایط کشور انجام شود که تولید کننده رغبت کار در این بخش سخت را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث قاچاق نیز وضع به همین گونه است. نیروی انتظامی اعلام کرده است که اگر دولت بخواهد، ظرف ۴۸ ساعت، موضوع قاچاق را حل می کند. بازارهای کشور آکنده از اجناس قاچاق بوده و این نتیجه بی‌برنامگی است و نتیجه ای جز تعطیلی بخش های تولیدی ندارد؛ حتی برای بازرگانان نیز به صرفه نیست که از راه قانونی فعالیت کنند و با این روند کشور فلج خواهد شد.

(۲) ـ “طبق تحقیقات بیشتراز ۵۰ باند اصلی مافیائی تحت حمایت علی خامنه ای هستند. از بدو استقرار جمهوری اسلامی این باندهای مافیائی سالانه میلیاردها دلار از طریق بند و بستهای حکومتی به جیب زده اند که تماما ازطریق کسب جوازهای “بازرگانی” به آنها هدیه شده است… که صدها میلیارددلار به اقتصادایران لطمه زده اند. یک از این باندهای مخوف “حزب موتلفه اسلامی” به رهبری حبیب الله عسکراولادی می باشد که درحال حاضر چندین نهاد حکومتی را به عهده دارد ازقبیل “دبیرکل جبهه پیروان خط رهبری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام”… یک راه ثروتمندشدن خرید دلار ارزی به قیمت ۱۷۵تومان و فروش بلافاصله آن به قیمت ۸۰۰ تومان می باشد.(به نقل از میل الکترونیکی ایران آزاد ۸/۵/۲۰۱۱)

(۳) ـ ” بخش عمده ای از فرماندهان میانی سپاه پاسداران و بخش قابل توجهی از نیرو بسیج هنوز از احمدی نژاد حمایت می کنند و تعدادی از روحانیون ارشد نیز ازحامیان وی هستند. هنوز ین اتحاد یا ائتلاف منسجم درمیان حکومتیان علیه وی شکل نگرفته است… درمجموع کشمکش و اختلاف آنها (منظور خامنه ای احمدی نژاد درجناح محافظه کاران) چه درعرصه ی اقتصادی و چه درعرصه سیاست یک جنگ درونی است.”( هفته نامه اکونومیست ـ ۶ مه ۲۰۱۱)

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm